Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken bekend dat zij van Stichting Zayaz een aanvraag voor een vergunning ingevolge de Waterwet hebben ontvangen. De aanvraag betreft een vergunning voor het open bodemenergiesysteem van Zuiderschans, gelegen aan Sweelinckplein 12, 5216 EH te 'S-Hertogenbosch.

Ingediende aanvraag ligt niet ter inzage en staat op dit moment niet open voor bezwaar en beroep.

Aan deze procedure is het kenmerk HZ_WWV-2021-1654 gekoppeld. U dient bij correspondentie dit kenmerk te vermelden.

Eindhoven, februari 2021.


Geldig in de volgende locatie(s)

  • 's-Hertogenbosch