Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben van Palingkwekerij Ideaal een aanvraag voor een vergunning ingevolge de Waterwet ontvangen. De aanvraag betreft het wijzigen van de Waterwet vergunning, gelegen aan Noordstraat 23, 5446 XC te Wanroij.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken bekend dat zij voornemens zijn in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de vergunning voor de aanvraag te verlenen.

De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken (verlengingsbesluit) liggen vanaf 04 februari 2021 tot en met 17 maart 2021 ter inzage bij de gemeente Sint Anthonis. Voor locatie, tijdstippen en dagen waarop u de stukken in kunt zien, verwijzen wij naar de website van de gemeente. Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met de heer M. Maessen, telefoon (088) 369 04 58. Vanaf het moment van ter inzage legging is de ontwerpbeschikking te bekijken op de internetsite 'www.brabant.nl'.

Elke belanghebbende kan tot en met 17 maart 2021 ten aanzien van de ontwerpbeschikking schriftelijk of mondeling zienswijzen inbrengen bij Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant. Voor het mondeling inbrengen van zienswijzen bestaat binnen deze periode de mogelijkheid tot het houden van een hoorzitting. Een verzoek daartoe dient binnen drie weken na begindatum ter inzage legging bij Gedeputeerde Staten te worden ingediend.

Belanghebbenden die tijdig zienswijzen hebben ingebracht, kunnen later beroep instellen tegen de definitieve beschikking.

Aan deze procedure is het kenmerk HZ_WWV-2020-11563 gekoppeld. U dient bij correspondentie dit kenmerk te vermelden.

Eindhoven, februari 2021.


Geldig in de volgende locatie(s)

  • Sint Anthonis