Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken bekend dat zij in het kader van de Waterwet voornemens zijn de vergunning met kenmerk 210296,d.d. 05 april 1993 van Alumet B.V., gelegen aan Nieuwe Donk 7, 4879 AC te Etten-Leur ambtshalve in te trekken.

De ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen vanaf 05 februari 2021 tot en met 18 maart 2021 ter inzage bij de gemeente Etten-Leur. Voor locatie, tijdstippen en dagen waarop u de stukken in kunt zien, verwijzen wij naar de website van de gemeente. Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met de heer D. Loeff, telefoon (088) 369 05 58. Vanaf het moment van ter inzage legging is de ontwerpbeschikking te bekijken op de internetsite 'www.brabant.nl'.

Elke belanghebbende kan tot en met 18 maart 2021 ten aanzien van de ontwerpbeschikking schriftelijk of mondeling zienswijzen inbrengen bij Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant. Voor het mondeling inbrengen van zienswijzen bestaat binnen deze periode de mogelijkheid tot het houden van een hoorzitting. Een verzoek daartoe dient binnen drie weken na begindatum ter inzage legging bij Gedeputeerde Staten te worden ingediend.

Belanghebbenden die tijdig zienswijzen hebben ingebracht, kunnen later beroep instellen tegen de definitieve beschikking.

Aan deze procedure is het kenmerk Z.200673.D.703524 gekoppeld. U dient bij correspondentie dit kenmerk te vermelden.

Eindhoven, februari 2021.


Geldig in de volgende locatie(s)

  • Etten-Leur