Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken bekend dat zij in het kader van de Waterwet voornemens zijn de vergunning met kenmerk 197798 ,d.d. 04 juni 1980 van Waterwinning Prinsenbosch van Brabant Water NV, gelegen aan Burgtsebaantje 15, 5124 RD te Molenschot ambtshalve te wijzigen.

De ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen vanaf 14 september 2020 tot en met 25 oktober 2020 ter inzage bij de gemeente Gilze en Rijen. Voor locatie, tijdstippen en dagen waarop u de stukken in kunt zien, verwijzen wij naar de website van de gemeente. Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met de heer D. Loeff, telefoon (088) 396 05 58. Vanaf het moment van ter inzage legging is de ontwerpbeschikking te bekijken op de internetsite 'www.brabant.nl'.

Elke belanghebbende kan tot en met 25 oktober 2020 ten aanzien van de ontwerpbeschikking schriftelijk of mondeling zienswijzen inbrengen bij Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant. Voor het mondeling inbrengen van zienswijzen bestaat binnen deze periode de mogelijkheid tot het houden van een hoorzitting. Een verzoek daartoe dient binnen drie weken na begindatum ter inzage legging bij Gedeputeerde Staten te worden ingediend.

Belanghebbenden die tijdig zienswijzen hebben ingebracht, kunnen later beroep instellen tegen de definitieve beschikking.

Aan deze procedure is het kenmerk HZ_WWV-2020-5856 gekoppeld. U dient bij correspondentie dit kenmerk te vermelden.

Eindhoven, september 2020.


Geldig in de volgende locatie(s)

  • Gilze en Rijen