Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken bekend dat zij in het kader van de Waterwet voornemens zijn de vergunning met kenmerk 1575629,d.d. 31 augustus 2009 van Aviko BV, gelegen aan Korte Oijen 2, 5433 NE te Katwijk ambtshalve te wijzigen.\r\n\nDe ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen vanaf 01 juli 2020 tot en met 11 augustus 2020 ter inzage bij de gemeente Breda. Voor locatie, tijdstippen en dagen waarop u de stukken in kunt zien, verwijzen wij naar de website van de gemeente. Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met de heer D. Loeff, telefoon (088) 396 05 58. Vanaf het moment van ter inzage legging is de ontwerpbeschikking te bekijken op de internetsite 'www.brabant.nl'.\r\n\nElke belanghebbende kan tot en met 11 september 2020 ten aanzien van de ontwerpbeschikking schriftelijk of mondeling zienswijzen inbrengen bij Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant. Voor het mondeling inbrengen van zienswijzen bestaat binnen deze periode de mogelijkheid tot het houden van een hoorzitting. Een verzoek daartoe dient binnen drie weken na begindatum ter inzage legging bij Gedeputeerde Staten te worden ingediend.\r\n\nBelanghebbenden die tijdig zienswijzen hebben ingebracht, kunnen later beroep instellen tegen de definitieve beschikking. \r\n\nAan deze procedure is het kenmerk HZ_WWV-2018-7238 gekoppeld. U dient bij correspondentie dit kenmerk te vermelden.\r\n\nEindhoven, juni 2020.


Geldig in de volgende locatie(s)

  • Breda