De provincie Noord-Brabant werkt samen met het waterschap Brabantse Delta, Staatsbosbeheer en de gemeente Waalwijk aan de uitvoering van de Natura2000-instandhoudingsmaatregelen en de realisatie van het Natuurnetwerk Brabant in de Westelijke Langstraat. Om dit natuurherstel te realiseren is, in overleg met de gemeente Waalwijk, voor het onbebouwde deel van het gebied een provinciaal inpassingsplan, inclusief inrichtingsplan en een peilenplan opgesteld. Bij de voorbereiding van deze plannen is een milieueffectrapportage opgesteld.
Om wateroverlast als gevolg van de plannen op gronden buiten het plangebied van het inpassingsplan te voorkomen, is door het waterschap een projectplan Waterwet opgesteld. Daarin staan de maatregelen om wateroverlast te voorkomen.

Gewijzigde vaststelling inpassingsplan Westelijke Langstraat
Provinciale Staten hebben op 6 maart 2020 het inpassingsplan 'Natuurgebied Westelijke Langstraat' Plan IDN: NL.IMRO.9930.ipNatuurWLangstr-va01 ten opzichte van het ontwerp gewijzigd vastgesteld. Wijzigingen hebben betrekking op de grens van het plangebied, bestemmingsbegrenzingen, peilgebieden, planregels en toelichting op het inpassingsplan.

Coördinatiebesluit
Provinciale Staten hebben op 31 augustus 2018 besloten om op de realisering van de natuurherstelmaatregelen in de Westelijke Langstraat de provinciale coördinatieregeling, bedoeld in artikel 3.33, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening van toepassing te verklaren. Dit houdt in dat het inpassingsplan en de voor de uitvoering van het inpassingsplan vereiste uitvoeringsbesluiten gecoördineerd worden voorbereid en bekend gemaakt.

Vaststelling projectplan Waterwet en Partiële herziening peilbesluit
Het algemeen bestuur van waterschap Brabantse Delta heeft op 26 februari 2020 het projectplan Waterwet 'Mitigerende maatregelen Westelijke Langstraat' en een gewijzigde Partiële herziening peilbesluit Oosterhout-Waalwijk (Westelijke Langstraat), vastgesteld. De herziening van het peilbesluit voorziet in de verhoging van de waterpeilen die voor het beoogde natuurherstel vereist zijn. Dit kan op de percelen gelegen buiten de begrenzing van het inpassingsplan wateroverlast veroorzaken. De intentie is echter om wateroverlast zo veel mogelijk te voorkomen door het treffen van zogenaamde mitigerende maatregelen. De maatregelen die het betreft staan in het projectplan Waterwet.

Ontheffing Wet natuurbescherming
Gedeputeerde Staten hebben bij besluit van 14 februari 2020 een ontheffing inzake de Wet natuurbescherming (soortenbescherming) verleend.

Terinzagelegging
Het vastgestelde inpassingsplan met bijbehorende stukken, het projectplan Waterwet, de Partiële herziening peilbesluit en de ontheffing Wet natuurbescherming zijn in te zien met ingang van 19 maart 2020 tot en met 29 april 2020 via
Inpassingsplan 'Natuurgebied Westelijke Langstraat' en bijbehorende MER:
www.ruimtelijkeplannen.nl;
Inpassingsplan, peilbesluit, projectplan Waterwet, ontheffing Wet natuurbescherming
www.brabant.nl/ipNatuurWLangstraat
Op werkdagen kunnen de stukken ook worden ingezien bij:
Gemeentehuis van Waalwijk, Taxandriaweg 6 te Waalwijk
Waterschap Brabantse Delta, Bouvignelaan 5 te Breda
Provinciehuis van Noord-Brabant, Brabantlaan 1 te 's-Hertogenbosch

Op welke wijze kunt u beroep instellen en verzoek om voorlopige voorziening indienen
Tegen de besluiten kan gedurende de inzagetermijn (van 19 maart tot en met 29 april 2020) beroep worden ingesteld door belanghebbenden die zienswijzen hebben ingediend of het oneens zijn met wijzigingen die ten opzichte van het ontwerp zijn aangebracht en redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen naar voren te hebben gebracht op de ontwerpen.

Uw schriftelijk beroep stuurt u naar de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 200019, 2500 EA 's-Gravenhage. Verzocht wordt in het beroepschrift te vermelden tegen welk plan/besluit het beroep is gericht.
Binnen de beroepstermijn kan een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden ingediend.
Het verzoek om een voorlopige voorziening moet worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage.
Meer informatie over het instellen van beroep, het indienen van een verzoek om voorlopige voorzieningen het te betalen griffierecht treft u aan op www.raadvanstate.nl.

Crisis- en herstelwet
Op de besluiten is de Crisis- en Herstelwet van toepassing. Dat betekent dat na afloop van de termijn voor het instellen van beroep geen (aanvullende) beroepsgronden meer kunnen worden aangevoerd. Het instellen van pro forma beroep is niet mogelijk.

Meer informatie
Voor meer informatie over het inpassingsplan kunt u contact opnemen met dhr. Koen Polman, telefoon 06-55686965 of westelijkelangstraat@brabant.nl .
Voor meer informatie over het projectplan Waterwet en de herziening van het peilbesluit kunt u contact opnemen met dhr. Marvin Antens, omgevingsmanager Westelijke Langstraat, telefoon
06?83103927 of westelijkelangstraat@brabantsedelta.nl .


's-Hertogenbosch, maart 2020.


Geldig in de volgende locatie(s)

  • Waalwijk