Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken bekend dat zij aan Caffero GmbH te Kleve (Duitsland) een
ontbrandingstoestemming hebben verleend op grond van het Vuurwerkbesluit. De aanvraag betreft een
vuurwerkevenement met het gebruik van pyrotechnische artikelen voor theatergebruik, consumenten- en
professioneel vuurwerk, op het terrein van Hemelrijk, gelegen aan Zeelandsedijk 34 A te Volkel, gemeente
Uden. De ontbranding van het vuurwerk vindt plaats op 13 september 2021 tussen 20:00 uur en 23:30 uur,
de opbouw van het vuurwerk start vanaf 07:00 uur.

De aanvraag en ontbrandingstoestemming, alsmede de ontvangen adviezen, liggen gedurende zes weken, na
toezending besluit aan aanvrager, ter inzage bij de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant aan de
Spoorlaan 181 te Tilburg. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met vergunningverlener op
013-206 05 67. Voor het inzien van de stukken kan een afspraak worden gemaakt.

Tegen deze beschikking kan door belanghebbenden een bezwaarschrift worden ingediend tot en met 6 weken
na toezending besluit aan aanvrager. Het bezwaarschrift moet worden gericht en te worden gezonden aan het
college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, t.a.v. het secretariaat van de Hoor- en adviescommissie
voor de behandeling van bezwaar- en beroepschriften, Postbus 90151, 5200 MC 's-Hertogenbosch.

Het bezwaar moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:
a. naam en adres van de indiener;
b. de dagtekening;
c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
d. de gronden van het bezwaar.

In de linkerbovenhoek van de envelop dient het woord 'bezwaarschrift' te worden vermeld. Het secretariaat van
de Hoor- en adviescommissie is bereikbaar op telefoonnummer (073) 680 83 04, faxnummer (073) 680 76 16
en e-mailadres bezwaar@brabant.nl.
Bovenstaand besluit treedt in werking, ook al wordt een bezwaarschrift ingediend. Het is daarom mogelijk om
gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift een voorlopige voorziening te vragen bij de voorzitter
van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Voorwaarde
om een dergelijke voorlopige voorziening te vragen is dat er sprake is van een spoedeisend belang. Voor het
vragen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Aan deze procedure is het kenmerk 2021-025016 gekoppeld. U dient bij correspondentie dit kenmerk te
vermelden.

Tilburg, juni 2021

Tilburg, juni 2021.


Geldig in de volgende locatie(s)

  • Uden