Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken bekend dat zij van Caffero GmbH te Kleve (Duitsland)een ontbrandingstoestemming hebben verleend op grond van het Vuurwerkbesluit. De aanvraag betreft een vuurwerkevenement
met het gebruik van pyrotechnische artikelen voor theatergebruik en consumentenvuurwerk, op het terrein gelegen aan Landsardseweg 47, gemeente Eindhoven. De ontbranding van het vuurwerk vindt plaats op 10 juli 2021 tussen 20:00 uur
en 01:00 uur, de opbouw van het vuurwerk start op 10 juli 2021 vanaf 07:00 uur.

De aanvraag en ontbrandingstoestemming, alsmede de ontvangen adviezen, liggen gedurende zes weken, na toezending besluit aan aanvrager, ter inzage bij de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant aan de Spoorlaan 181 te
Tilburg. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met vergunningverlener op 013- 206 05 67. Voor het inzien van de stukken kan een afspraak worden gemaakt.

Tegen deze beschikking kan door belanghebbenden een bezwaarschrift worden ingediend tot en met 6 weken na toezending besluit aan aanvrager. Het bezwaarschrift moet worden gericht en te worden gezonden aan het
college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, t.a.v. het secretariaat van de Hoor- en adviescommissie voor de behandeling van bezwaar- en beroepschriften, Postbus 90151, 5200 MC 's-Hertogenbosch.

Het bezwaar moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:
a. naam en adres van de indiener;
b. de dagtekening;
c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
d. de gronden van het bezwaar.

In de linkerbovenhoek van de envelop dient het woord 'bezwaarschrift' te worden vermeld. Het secretariaat van de Hoor- en adviescommissie is bereikbaar op telefoonnummer (073) 680 83 04, faxnummer (073) 680 76 16 en e-mailadres bezwaar@brabant.nl.

Bovenstaand besluit treedt in werking, ook al wordt een bezwaarschrift ingediend. Het is daarom mogelijk om gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift een voorlopige voorziening te vragen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Voorwaarde om een dergelijke voorlopige voorziening te vragen is dat er sprake is van een spoedeisend belang. Voor het vragen van een
voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Aan deze procedure is het kenmerk 2021-006466 gekoppeld. U dient bij correspondentie dit kenmerk te vermelden.


Tilburg, februari 2021.


Geldig in de volgende locatie(s)

  • Eindhoven