Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken bekend dat zij, op grond van artikel 1.3
Wet milieubeheer alsmede artikel 2.48 en artikel 6.4 van de Interim Omgevingsverordening Noord-Brabant, op 9 januari 2020 ontheffing hebben verleend aan Harteman Weg- en Waterbouw te Tiel. De ontheffing heeft betrekking op uitvoeren van werkzaamheden voor de aanleg van een zuiveringstechnisch werk tussen de Groote Meer en Steertse Heide in het stiltegebied 'Groote Heide' in de gemeente Woensdrecht. Door de werkzaamheden wordt in de periode van 27 januari 2020 t/m 15 maart 2020 de ervaring van de natuurlijke geluiden verstoord.

Het verzoek, de ontheffing en de bijbehorende stukken liggen vanaf 16 januari 2020 tot en met 27 februari 2020 tijdens openingsuren ter inzage op het gemeentehuis van de gemeente Woensdrecht, Huijbergseweg 3 te Hoogerheide. Ook is het mogelijk gedurende deze periode de stukken in te zien in het Provinciehuis van Noord-Brabant, Brabantlaan 1 te 's Hertogenbosch. U kunt daarvoor contact opnemen met de heer ing. J.G.F. de Wijs. Telefoon (06-52794046). Vanaf het moment van terinzagelegging is de beschikking via Internet te bekijken op www.brabant.nl/terinzage.

Belanghebbenden kunnen op grond van het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht vanaf 16 januari 2020 tot en met 27 februari 2020 schriftelijk bezwaar indienen tegen het onderhavige besluit.
Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, Postbus 90151, 5200 MC 's-Hertogenbosch. Volgens artikel 6:5, lid 1 Awb dient het bezwaarschrift ondertekend te zijn en ten minste te bevatten:
de naam en het adres van de indiener;
de dagtekening;
een omschrijving van het bestreden besluit;
de gronden van het bezwaar.

Degene die gebruikmaakt van de mogelijkheid een bezwaarschrift in te dienen kan op grond van artikel 8:81 Awb bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de
Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage om een voorlopige voorziening vragen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.


's-Hertogenbosch, januari 2020.


Geldig in de volgende locatie(s)

  • Woensdrecht