Juridische toetsing

Wij hebben uw aanvraag getoetst aan:

 • artikel 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie;
 • de Verordening (EU) nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (Pb 2014 L187) (hierna: Algemene vrijstellingsverordening);
 • de Algemene wet bestuursrecht;
 • de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant.

Besluit

Wij hebben besloten u een subsidie te verstrekken van € 346.911, exclusief btw op grond van artikel 4 in samenhang met artikel 7, eerste lid onder d en tweede lid onder a van de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant.

U ontvangt deze subsidie voor het project’ Fundamenteel en industrieel onderzoek electrolyzer’.

Dit project past binnen de provinciale doelstelling omdat dit een van de projecten is ter stimulering van energie opslag en conversie in het programma Fuelliance.
Het genoemde bedrag is een maximum subsidiebedrag.

Voor zover noodzakelijk en adequaat in relatie tot het doel van de subsidie komen de daadwerkelijk gemaakte kosten van de volgende activiteiten binnen de volgende werkpakketten in aanmerking:

 • Werkpakket 1 Ontwikkelen van een Integraal Waterstofproductie Kosten Analyse Model
 • Werkpakket 2 Het ontwikkelen van een Electrolyzer Roadmap

De omschrijving van deze activiteiten is gebaseerd op uw aanvraag.

Staatssteun

Wij hebben uw aanvraag getoetst aan de staatssteunregels (artikel 107 e.v. van het Europees Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie). Wij zijn van oordeel dat deze steun voldoet aan de voorwaarden gesteld in de Algemene groepsvrijstellingsverordening en in het bijzonder aan de voorwaarden van artikel 25.
Deze beschikking zullen wij binnen 20 werkdagen na verzending van het besluit ter kennis brengen aan de Europese Commissie. De Europese Commissie kan vragen stellen naar aanleiding van de kennisgeving. Dit kan mogelijk tot gevolg hebben dat de Europese Commissie alsnog van oordeel is dat onderhavige beschikking niet onder de vrijstellingsverordening valt. Dit kan tot gevolg hebben dat de subsidieverlening moet worden teruggevorderd.

Daarnaast wordt de subsidie aan u verleend onder de voorwaarde dat er tegen u geen bevel tot terugvordering uitstaat ingevolge een eerder besluit van de Europese Commissie waarbij de steun onrechtmatig en onverenigbaar met de interne markt is verklaard.

In het kader van transparantieverplichtingen zullen wij deze beschikking op internet publiceren.

Maximaal te verlenen steun

Alle door EIRES en DIFFER uitgevoerde activiteiten binnen werkpakket 1 en werkpakket 2 vallen onder fundamenteel onderzoek en zijn voor 100% vrijgesteld op grond van artikel 25 van de Algemene groepsvrijstellingsverordening.
De door VDL uitgevoerde activiteiten binnen deze pakketten vallen onder industrieel onderzoek en zijn voor 50% vrijgesteld op grond van artikel 25 Algemene groepsvrijstellingsverordening. Vrijstelling voor te verlenen steun kan worden verhoogd naar 65% in het geval het project:

 • een samenwerking betreft tussen een onderneming en één of meer organisaties voor onderzoek en kennisverspreiding, waarbij deze organisaties ten minste 10% in aanmerking komende kosten dragen en het recht hebben hun eigen onderzoeksresultaten te publiceren; of
 • de projectresultaten ruim verspreid worden (via conferenties, publicaties, open access-repositories, of gratis of opensource-software).
  Op basis van de door u aangeleverde informatie hebben wij geconcludeerd dat het project aan deze voorwaarden voldoet. Hierdoor kunnen de door VDL gemaakte kosten tot maximaal 65% worden gesubsidieerd.

Subsidiehoogte

Op basis van de door u op 30 november 2020 aangeleverde begroting bedragen de totale subsidiabele kosten voor werkpakket 1 en 2 € 416.211 inclusief btw.

De aan u verleende subsidie bedraagt de op grond van artikel 25 van de Algemene groepsvrijstellingsverordening maximaal toegestane steun. Het subsidiebedrag van € 346.911 is als volgt opgebouwd:

partner

Kosten gemaakt voor werkpakket 1 + 2

% subsidie

Subsidie

VDL

€ 198.000

65%

€ 128.700

EIRES

€ 110.111

100%

€ 110.111

DIFFER

€ 108.100

100%

€ 108.100

totaal

€ 416.211

 

€ 346.911

Als er sprake is van een verschuiving van kosten tussen de verschillende partners dient u ons dit tussentijds en bij het verzoek tot vaststelling te melden. Omdat de subsidie gelijk is aan de maximale steun kan dit namelijk gevolgen hebben voor de aan u te verlenen subsidie.

Indien bij de eindverantwoording de werkelijke kosten lager blijken te zijn dan de geraamde kosten in de subsidieaanvraag, kan de subsidie evenredig lager worden vastgesteld.

Wet Bibob

Wij hebben op basis van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (hierna: Wet Bibob) een onderzoek verricht naar de ingediende aanvraag om subsidie. Onze conclusie op basis van dit onderzoek is dat er vanuit de Wet Bibob geen bezwaren zijn om de aangevraagde subsidie te verlenen.

Wel wijzen we erop dat het Bibob-onderzoek een momentopname is. Er kan op een later moment blijken dat er (nieuwe) handhavingsinformatie, strafrechtelijke informatie of een andere indicatie is om een nieuw Bibob-onderzoek op te starten. Uit dat onderzoek kan dan blijken dat er vanuit de Wet Bibob wel degelijk bezwaren zijn ten aanzien van de verleende subsidie.

Voorschot

Wij verstrekken u op basis van artikel 23 van de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant een voorschot van € 346.911 (100% van de verleende subsidie). Dit voorschot wordt conform uw verzoek onder vermelding van ‘C2270160/4797106’ overgemaakt naar IBAN NL39INGB0650550188 volgens onderstaand betaalschema:

Datum

Bedrag

binnen zes weken na dagtekening van dit besluit

€ 115.637

1 mei 2021

€ 115.637

1 november 2021

€ 115.637

Verplichtingen

Voor de uitvoering van uw project bent u gebonden aan de volgende verplichtingen:

 • de verplichtingen zoals opgenomen in de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant;
 • u voert de activiteiten uit overeenkomstig uw projectplan;
 • mocht deze ontwikkeling binnen de projecttermijn tot winst leiden, de winst aangewend wordt voor versterking van het ecosysteem binnen de Brabantse innovatie coalitie Opslag en Opwek;
 • u realiseert de activiteiten in de periode van 1 november 2020 tot en met 30 juni 2022;
 • u dient jaarlijks voor 1 december een tussentijds voortgangsverslag in;
 • binnen dertien weken na afronding van het project, maar uiterlijk op 29 september 2022 dient u een verzoek tot vaststelling van de subsidie in.

Meldingsplicht

Over tussentijdse wijzigingen in uw project dient u ons z.s.m. na bekend worden hiervan schriftelijk te informeren.
De volgende omstandigheden vallen expliciet onder de meldingsplicht:

 • het niet uitvoeren of vertraagd uitvoeren van de activiteiten zoals genoemd in het projectplan en in de subsidieverlening;
 • het gewijzigd uitvoeren van de activiteiten zoals genoemd in het projectplan en in de subsidieverlening;
 • het niet kunnen halen van de gestelde datum voor het compleet indienen van het tussentijdse voortgangsverslag;
 • het niet kunnen halen van de gestelde datum voor het indienen van het verzoek tot vaststelling van de subsidie;
 • het niet kunnen voldoen aan de verplichting om het project 5 jaar na realisatie in stand te houden conform artikel 16, eerste lid onder b en c, van de Asv;
 • faillissement of surseance van betaling.

Het niet voldoen aan de meldingsplicht kan negatieve gevolgen hebben voor deze subsidieverstrekking. In bepaalde gevallen leidt het niet melden tot een extra korting van 5% op de subsidie. De regels voor toepassing van deze extra korting zijn vastgelegd in de Beleidsregel misbruik en oneigenlijk gebruik subsidies Noord-Brabant 2017.

Subsidievaststelling

De subsidie wordt vastgesteld op basis van uw verzoek tot vaststelling. Hieruit moet blijken dat de activiteiten waarvoor de subsidie is verleend zijn verricht en dat aan de subsidie verbonden verplichtingen is voldaan. Als bewijsstukken voegt u minimaal bij:

 • een activiteitenverslag als bedoeld in artikel 4:80 Algemene wet bestuursrecht waarin wordt aangetoond dat;
 • de activiteiten, waarvoor de subsidie is verleend, zijn verricht;
 • aan de subsidie verbonden verplichtingen is voldaan;
 • een financieel verslag dat:
 • aansluit op de begroting waarvoor subsidie is verleend;
 • een vergelijking bevat van de begroting met de gerealiseerde inkomsten en uitgaven;
 • inzage geeft in de kostenverdeling tussen de verschillende partners; en
 • een toelichting bevat op substantiële afwijkingen van de gerealiseerde inkomsten en uitgaven ten opzichte van de begroting;
 • een controleverklaring, inclusief een oordeel over de rechtmatigheid, overeenkomstig de Regeling controleprotocol subsidies Noord-Brabant.

De Regeling controleprotocol subsidies Noord-Brabant vindt u op onze website, www.brabant.nl, via de zoekterm ‘controleprotocol’.

Wij benadrukken dat het niet of niet tijdig voldoen aan de vereisten voor subsidievaststelling in beginsel leidt tot het ambtshalve vaststellen van de subsidie. Dit betekent dat de subsidie wordt vastgesteld op basis van de tot dan toe bekende gegevens. Een te late indiening van de aanvraag tot subsidievaststelling kan leiden tot het lager – of zelfs op nihil – vaststellen van de subsidie.

Communicatie

De provincie Noord-Brabant vindt het belangrijk om haar burgers te informeren over haar rol in de samenleving. Wij verwachten dat u in publicitaire uitingen over het project vermeldt dat de activiteit geheel of gedeeltelijk met financiële steun van de provincie Noord-Brabant wordt of is gerealiseerd. Zo draagt u bij aan de zichtbaarheid van de provincie Noord-Brabant en uw project.
Actuele informatie over het beeldmerk en het logo vindt u op www.brabant.nl/huisstijl. Om papiergebruik terug te dringen verzoeken wij u om publicitaire uitingen bij voorkeur digitaal te doen. Ook met de provincie vragen wij u zoveel mogelijk digitaal te communiceren.

Nadere informatie

Vragen over dit besluit kunt u stellen via subsidie@brabant.nl  of via (073) 680 8282 op werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur. Wij verzoeken u om bij verdere correspondentie ons kenmerk vermelden.

Overeenkomstig het door Gedeputeerde Staten van
Noord-Brabant d.d. 9 maart 2020 genomen besluit,
namens deze,

I.A.H.M. Cortenbach,
programmamanager Milieu en Energie

Bezwaar

Bezwaren tegen dit besluit kunnen binnen zes weken na de bekendmaking van dit besluit worden ingediend bij:

Het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant
Secretariaat van de hoor- en adviescommissie
Postbus 90151
5200 MC te ‘S HERTOGENBOSCH

Wij vragen u om op de linkerbovenhoek van de envelop het woord "bezwaarschrift" te vermelden.

Het bezwaarschrift moet zijn voorzien van een handtekening, naam en adres van de indiener, de dagtekening en ons kenmerk van het besluit. Ook dient u een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar gericht is en de gronden van het bezwaar hierin op te nemen.

Daarnaast vragen wij u vriendelijk om een kopie van dit besluit bij te voegen. Kunt u ons ook uw telefoonnummer geven? De provincie kan dan, mocht dit nodig zijn, u bellen om samen de beste aanpak van behandeling van uw bezwaarschrift te bespreken.

Meer informatie over de behandeling van bezwaarschriften vindt u op www.brabant.nl/bezwaar.

U kunt het secretariaat van de Hoor- en adviescommissie bereiken via telefoonnummer (073) 680 83 04, faxnummer (073) 680 76 80 en e mailadres bezwaar@brabant.nl.