Juridische toetsing
Wij hebben uw aanvraag getoetst aan:
• artikel 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie;
• de Verordening (EU) nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (Pb 2014 L187) (hierna: Algemene groepsvrijstellingsverordening);
• de Algemene wet bestuursrecht;
• de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant.

Besluit
Wij hebben besloten u een subsidie te verstrekken van € 450.000,- exclusief btw op grond van artikel 4 in samenhang met artikel 7, eerste lid onder d en tweede lid onder a van de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant.

U ontvangt deze subsidie voor het project ‘Van Gogh Sites Foundation’.

In het Beleidskader Vrije Tijd, Cultuur en Sport 2021-2023 is opgenomen dat er geïnvesteerd wordt in het Brabants icoon Van Gogh om zo het provinciale doel om een onderscheidend aanbod te realiseren waarvoor men naar Brabant komt.

In het kader is uitgewerkt dat dit wordt gedaan door te investeren in Van Gogh Sites Foundation die het Van Gogh erfgoed behoudt, beheert en de bezoekbaarheid en beleefbaarheid van het Brabants recreatieve Van Gogh-aanbod vergroot. Bovendien is de inzet van een icoon zoals Van Gogh belangrijk bij het realiseren van het provinciale doel ‘meer bekendheid van het Brabantse vrijetijdsaanbod’. Van Gogh is (inter)nationaal aantrekkelijk en versterkt het profileren en vermarkten van Brabant als bestemming. Daarnaast wordt door het trekken van meer bezoekers bijgedragen aan de doelen van vrijetijdseconomie: kwalitatief sterk aanbod voor zowel bewoner als bezoeker, een goed leef- en vestigingsklimaat en het versterken van andere maatschappelijke opgaven waarvoor vrijetijdseconomie als etalage dient, zoals cultuur, erfgoed, natuur, agrofood.

Het genoemde bedrag is een maximum subsidiebedrag. Voor zover noodzakelijk en adequaat in relatie tot het doel van de subsidie komen de daadwerkelijk gemaakte kosten van de volgende activiteiten in aanmerking.

De belangrijkste doelen van de van Gogh Sites Foundation zijn:
- de culturele erfenis van Van Gogh in Brabant beheren, behouden en delen met de wereld;
- de maatschappelijke en economische betekenis van Van Gogh voor Brabant vergroten.
Hiertoe zorgt de Van Gogh Sites Foundation voor de provinciebrede ondersteuning van de heritage-centres in Nuenen, Zundert en Etten-Leur en de collectieve activiteiten t.b.v. Vincents Tekenlokaal en Het Noordbrabants Museum. Daarbij is zij verantwoordelijk voor (kunsthistorische) inhoud, onderzoek en ontwikkeling, educatie en algemene communicatie en marketing.
Naast de hierboven genoemde maatschappelijke doelstelling vormt het concrete resultaat een stijging van de bezoekersaantallen die inkomsten genereert en op termijn de exploitatie van de lokale stichtingen sluitend maakt en bijdraagt aan de collectieve taken van de Van Gogh Sites Foundation. Hierdoor kan de provinciale subsidie verminderd worden.
In 2021 wordt een Meerjarenplan aangeleverd waarin o.a. wordt ingegaan op de taken van Van Gogh Sites Foundation mede in relatie tot de brede ontwikkelingen rondom Van Gogh in Brabant (in relatie tot Van Gogh Nationaal Park en VisitBrabant) en de mogelijke vermindering van de provinciale subsidie aansluitend bij uw ambities om de eigen inkomsten te verhogen. In dit kader is het ook relevant te melden dat de middelen voor Iconenbeleid, onder welke noemer de subsidie aan VGSF valt, incidentele middelen zijn die na 2023 stoppen. In het traject naar een integraal beleidskader VrijeTijd, Cultuur, Sport en Erfgoed vinden de afwegingen plaats over onze betrokkenheid bij de Van Gogh ontwikkelingen voor de periode na 2023.

Het genoemde bedrag is een maximum subsidiebedrag. Voor zover noodzakelijk en adequaat in relatie tot het doel van de subsidie komen de daadwerkelijk gemaakte kosten van de volgende activiteiten zoals opgenomen in het werkplan 2021 in aanmerking:
• Curatorschap & development
• Marketing & samenwerking
• Organisatiekosten
Over de impact van de coronacrisis en gevolgen voor uitvoering van de activiteiten en doelbereik vindt overleg plaats met Van Gogh Sites Foundation. Zowel aan de zijde van subsidie-ontvanger als -verstrekker zal er flexibel worden omgegaan met mogelijke gevolgen.

De omschrijving van deze activiteiten is gebaseerd op uw aanvraag.

Subsidiehoogte
Op grond van artikel 10 en 11 van de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant hebben we de totale subsidiabele kosten op basis van uw begroting berekend. De subsidiabele kosten bedragen € 547.000,- exclusief btw.
De aan u verleende subsidie van € 450.000,- bedraagt daarmee 82,3% van de subsidiabele kosten.

Indien bij de eindverantwoording de werkelijke kosten lager blijken te zijn dan de geraamde kosten in de subsidieaanvraag, kan de subsidie evenredig lager worden vastgesteld.

Staatssteun
Wij hebben uw aanvraag getoetst aan de staatssteunregels (artikel 107 e.v. van het Europees Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie). Wij zijn van oordeel dat deze steun voldoet aan de voorwaarden gesteld in de Algemene groepsvrijstellingsverordening en in het bijzonder aan de voorwaarden van artikel 53.

Deze beschikking zullen wij binnen 20 werkdagen na verzending van het besluit ter kennis brengen aan de Europese Commissie. De Europese Commissie kan vragen stellen naar aanleiding van de kennisgeving. Dit kan mogelijk tot gevolg hebben dat de Europese Commissie alsnog van oordeel is dat onderhavige beschikking niet onder de vrijstellingsverordening valt. Dit kan tot gevolg hebben dat de subsidieverlening moet worden teruggevorderd.

Daarnaast wordt de subsidie aan u verleend onder de voorwaarde dat er tegen u geen bevel tot terugvordering uitstaat ingevolge een eerder besluit van de Europese Commissie waarbij de steun onrechtmatig en onverenigbaar met de interne markt is verklaard.

In het kader van transparantieverplichtingen zullen wij deze beschikking op internet publiceren.

Wet Bibob
Wij hebben op basis van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (hierna: Wet Bibob) een onderzoek verricht naar de ingediende aanvraag om subsidie. Onze conclusie op basis van dit onderzoek is dat er vanuit de Wet Bibob geen bezwaren zijn om de aangevraagde subsidie te verlenen.

Wel wijzen we erop dat het Bibob-onderzoek een momentopname is. Er kan op een later moment blijken dat er (nieuwe) handhavingsinformatie, strafrechtelijke informatie of een andere indicatie is om een nieuw Bibob-onderzoek op te starten. Uit dat onderzoek kan dan blijken dat er vanuit de Wet Bibob wel degelijk bezwaren zijn ten aanzien van de verleende subsidie.

Voorschot
Wij verstrekken u op basis van artikel 23 van de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant een voorschot van € 450.000,- (100% van de verleende subsidie). Dit voorschot wordt binnen 6 weken na dagtekening van dit besluit overgemaakt naar IBAN NL47RABO0118908987onder vermelding van ‘C2272605/4818380’.

Verplichtingen
Voor de uitvoering van uw project bent u gebonden aan de volgende verplichtingen:
• de verplichtingen zoals opgenomen in de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant;
• u voert de activiteiten uit overeenkomstig uw projectplan;
• u realiseert de activiteiten in de periode van 1 januari 2021 tot
31 december 2021;
• uiterlijk op 1 juli 2022 dient u een verzoek tot vaststelling van de subsidie in.
• u voert de activiteiten op een maatschappelijke en duurzaam verantwoorde wijze uit.

Meldingsplicht
Over tussentijdse wijzigingen in uw project dient u ons z.s.m. na bekend worden hiervan schriftelijk te informeren.
De volgende omstandigheden vallen expliciet onder de meldingsplicht:
- het niet uitvoeren of vertraagd uitvoeren van de activiteiten zoals genoemd in het projectplan en in de subsidieverlening;
- het gewijzigd uitvoeren van de activiteiten zoals genoemd in het projectplan en in de subsidieverlening;
- het niet kunnen halen van de gestelde datum voor het indienen van het verzoek tot vaststelling van de subsidie;
- het niet kunnen voldoen aan de verplichting om het project 5 jaar na realisatie in stand te houden conform artikel 16, eerste lid onder b en c, van de Asv;
- faillissement of surseance van betaling.
Het niet voldoen aan de meldingsplicht kan negatieve gevolgen hebben voor deze subsidieverstrekking. In bepaalde gevallen leidt het niet melden tot een extra korting van 5% op de subsidie. De regels voor toepassing van deze extra korting zijn vastgelegd in de Beleidsregel misbruik en oneigenlijk gebruik subsidies Noord-Brabant 2017.

Subsidievaststelling
De subsidie wordt vastgesteld op basis van uw verzoek tot vaststelling. Hieruit moet blijken dat de activiteiten waarvoor de subsidie is verleend zijn verricht en dat aan de subsidie verbonden verplichtingen is voldaan. Als bewijsstukken voegt u minimaal bij:
• een activiteitenverslag als bedoeld in artikel 4:80 Algemene wet bestuursrecht waarin wordt aangetoond dat;
- de activiteiten, waarvoor de subsidie is verleend, zijn verricht;
- aan de subsidie verbonden verplichtingen is voldaan;
• een financieel verslag dat:
- aansluit op de begroting waarvoor subsidie is verleend;
- een vergelijking bevat van de begroting met de gerealiseerde inkomsten en uitgaven; en
- een toelichting bevat op substantiële afwijkingen van de gerealiseerde inkomsten en uitgaven ten opzichte van de begroting;
• een controleverklaring, inclusief een oordeel over de rechtmatigheid, overeenkomstig de Regeling controleprotocol subsidies Noord-Brabant.

De Regeling controleprotocol subsidies Noord-Brabant vindt u op onze website, www.brabant.nl, via de zoekterm ‘controleprotocol’.

Wij benadrukken dat het niet of niet tijdig voldoen aan de vereisten voor subsidievaststelling in beginsel leidt tot het ambtshalve vaststellen van de subsidie. Dit betekent dat de subsidie wordt vastgesteld op basis van de tot dan toe bekende gegevens. Een te late indiening van de aanvraag tot subsidievaststelling kan leiden tot het lager – of zelfs op nihil – vaststellen van de subsidie.

Communicatie
De provincie Noord-Brabant vindt het belangrijk om haar burgers te informeren over haar rol in de samenleving. Wij verwachten dat u in publicitaire uitingen over het project vermeldt dat de activiteit geheel of gedeeltelijk met financiële steun van de provincie Noord-Brabant wordt of is gerealiseerd. Zo draagt u bij aan de zichtbaarheid van de provincie Noord-Brabant en uw project.
Actuele informatie over het beeldmerk en het logo vindt u op www.brabant.nl/huisstijl. Om papiergebruik terug te dringen verzoeken wij u om publicitaire uitingen bij voorkeur digitaal te doen. Ook met de provincie vragen wij u zoveel mogelijk digitaal te communiceren.

Nadere informatie
Vragen over dit besluit kunt u stellen via subsidie@brabant.nl of via
(073) 680 8282 op werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur. Wij verzoeken u om bij verdere correspondentie ons kenmerk vermelden.


Overeenkomstig het door Gedeputeerde Staten op 26 januari 2021 genomen besluit,
namens deze,A. Doedens,
programmamanager Cultuur, Sport en Erfgoed

In verband met geautomatiseerd verwerken is dit document digitaal ondertekend.


Bezwaar
Bezwaren tegen dit besluit kunnen binnen zes weken na de bekendmaking van dit besluit worden ingediend bij:

Het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant
Secretariaat van de hoor- en adviescommissie
Postbus 90151
5200 MC te ‘S HERTOGENBOSCH

Wij vragen u om op de linkerbovenhoek van de envelop het woord "bezwaarschrift" te vermelden.

Het bezwaarschrift moet zijn voorzien van een handtekening, naam en adres van de indiener, de dagtekening en ons kenmerk van het besluit. Ook dient u een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar gericht is en de gronden van het bezwaar hierin op te nemen.

Daarnaast vragen wij u vriendelijk om een kopie van dit besluit bij te voegen. Kunt u ons ook uw telefoonnummer geven? De provincie kan dan, mocht dit nodig zijn, u bellen om samen de beste aanpak van behandeling van uw bezwaarschrift te bespreken.

Meer informatie over de behandeling van bezwaarschriften vindt u op www.brabant.nl/bezwaar.

U kunt het secretariaat van de Hoor- en adviescommissie bereiken via telefoonnummer (073) 680 83 04, faxnummer (073) 680 76 80 en e mailadres bezwaar@brabant.nl.