Juridische toetsing

Wij hebben uw aanvraag getoetst aan:

 • artikel 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie;
 • de Verordening (EU) nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (Pb 2014 L187) (hierna: Algemene groepsvrijstellingsverordening);
 • de Algemene wet bestuursrecht;
 • de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant.

Besluit

Wij hebben besloten u een subsidie te verstrekken van € 121.500, exclusief btw op grond van artikel 4 in samenhang met artikel 7, eerste lid onder d en tweede lid onder a van de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant.

U ontvangt deze subsidie voor het project ‘ontwikkeling educatieprogramma voor vmbo leerlingen’. Dit project past binnen de provinciale doelstelling, omdat dit samenwerkingstraject van een aantal musea, een bijdrage levert aan de regionale culturele basis infrastructuur van Brabant.

U ontvangt subsidie voor de volgende activiteiten:

 • Het realiseren van een fundamentele en blijvende publieksverbreding;
 • Het ontwikkelen van activiteiten met als doel vmbo-leerlingen kennis te laten maken met de collecties van de betreffende musea;
 • Het zorgen voor talentontwikkeling bij de, nieuw aan te stellen, educatoren/curatoren;
 • Het zorgen voor een leertraject voor museumdocenten en vaste museummedewerkers zoals conservatoren, zodat zij meer weet hebben van deze nieuw te bereiken doelgroep en daar bij eigen projecten op kunnen anticiperen. De omschrijving van deze activiteiten is gebaseerd op uw aanvraag.

Subsidiehoogte

Op grond van artikel 10 en 11 van de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant hebben we de totale subsidiabele kosten op basis van uw begroting berekend. De subsidiabele kosten bedragen € 416.500 exclusief btw. De aan u verleende subsidie van € 121.500 bedraagt daarmee 29 % van de subsidiabele kosten.

Indien bij de eindverantwoording de werkelijke kosten lager blijken te zijn dan de geraamde kosten in de subsidieaanvraag, kan de subsidie evenredig lager worden vastgesteld.

Wij vragen u de subsidieaanvraag voor fase 2 van dit project voor de periode 2022-2024, uiterlijk in oktober 2021 in te dienen.

Staatssteun

Wij hebben uw aanvraag getoetst aan de staatssteunregels (artikel 107 e.v. van het Europees Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie). Wij zijn van oordeel dat deze steun voldoet aan de voorwaarden gesteld in de Algemene groepsvrijstellingsverordening en in het bijzonder aan de voorwaarden van artikel 53.

Deze beschikking zullen wij binnen 20 werkdagen na verzending van het besluit ter kennis brengen aan de Europese Commissie. De Europese Commissie kan vragen stellen naar aanleiding van de kennisgeving. Dit kan mogelijk tot gevolg hebben dat de Europese Commissie alsnog van oordeel is dat onderhavige beschikking niet onder de vrijstellingsverordening valt. Dit kan tot gevolg hebben dat de subsidieverlening moet worden teruggevorderd.

Daarnaast wordt de subsidie aan u verleend onder de voorwaarde dat er tegen u geen bevel tot terugvordering uitstaat ingevolge een eerder besluit van de Europese Commissie waarbij de steun onrechtmatig en onverenigbaar met de interne markt is verklaard.

In het kader van transparantieverplichtingen zullen wij deze beschikking op internet publiceren.

Wet Bibob

Wij hebben op basis van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (hierna: Wet Bibob) een onderzoek verricht naar de ingediende aanvraag om subsidie. Onze conclusie op basis van dit onderzoek is dat er vanuit de Wet Bibob geen bezwaren zijn om de aangevraagde subsidie te verlenen.

Wel wijzen we erop dat het Bibob-onderzoek een momentopname is. Er kan op een later moment blijken dat er (nieuwe) handhavingsinformatie, strafrechtelijke informatie of een andere indicatie is om een nieuw Bibob-onderzoek op te starten. Uit dat onderzoek kan dan blijken dat er vanuit de Wet Bibob wel degelijk bezwaren zijn ten aanzien van de verleende subsidie.

Voorschot

Wij verstrekken u op basis van artikel 23 van de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant een voorschot van € 121.500 zijnde 100% van de verleende subsidie). Dit voorschot wordt binnen 6 weken na dagtekening van dit besluit overgemaakt naar IBAN NL22RABO0162544014 onder vermelding van ‘C2272702/4852950’.

Verplichtingen

Voor de uitvoering van uw project bent u gebonden aan de volgende verplichtingen:

 • de verplichtingen zoals opgenomen in de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant;
 • u voert de activiteiten uit overeenkomstig uw projectplan;
 •  u realiseert de activiteiten voor 31 december 2021;
 • In de jaarrekening verantwoordt u, in een aparte bijlage, de kosten/opbrengsten van het project ‘ontwikkeling educatieprogramma voor vmbo leerlingen’. De specificatie van de kosten/opbrengsten dient aan te sluiten op de projectbegroting die u bij uw subsidieaanvraag heeft ingediend;
 • uiterlijk op 1 juli 2022 dient u een verzoek tot vaststelling van de projectsubsidie in, op basis van de jaarrekening 2021. U dient in het begeleidend schrijven van uw verzoek tot subsidievaststelling expliciet aan te geven dat u de subsidie voor het project ‘ontwikkeling educatieprogramma voor vmbo leerlingen’ (met kenmerk C2272702/4852950’ wil laten vaststellen. In de jaarrekening 2021 dient u de bijlage met betrekking tot het project ‘ontwikkeling educatieprogramma voor vmbo leerlingen’ cumulatief te presenteren.

Wij wijzen u erop dat de besteding van de middelen in het project ‘ontwikkeling educatieprogramma voor vmbo leerlingen’ onderdeel dient uit te maken van de controle die uw accountant uitvoert. De controleverklaring, die u dient bij te voegen bij uw verzoek tot subsidievaststelling, dient een oordeel te bevatten van uw accountant over de besteding van de projectsubsidie over de periode 2021. Gelet op het voorgaande verzoeken wij aan u om tijdig hierover afspraken te maken met uw accountant.

Meldingsplicht

Over tussentijdse wijzigingen in uw project dient u ons z.s.m. na bekend worden hiervan schriftelijk te informeren.
De volgende omstandigheden vallen expliciet onder de meldingsplicht:

 • het niet uitvoeren of vertraagd uitvoeren van de activiteiten zoals genoemd in het projectplan en in de subsidieverlening;
 • het gewijzigd uitvoeren van de activiteiten zoals genoemd in het projectplan en in de subsidieverlening;
 • wijziging van de begroting;
 • een samenwerkingspartner in het samenwerkingsverband wijzigt;
 • het niet kunnen halen van de gestelde datum voor het indienen van het verzoek tot vaststelling van de subsidie;
 • faillissement of surseance van betaling.

Het niet voldoen aan de meldingsplicht kan negatieve gevolgen hebben voor deze subsidieverstrekking. In bepaalde gevallen leidt het niet melden tot een extra korting van 5% op de subsidie. De regels voor toepassing van deze extra korting zijn vastgelegd in de Beleidsregel misbruik en oneigenlijk gebruik subsidies Noord-Brabant 2020.

Subsidievaststelling

De subsidie wordt vastgesteld op basis van uw verzoek tot vaststelling. Hieruit moet blijken dat de gesubsidieerde activiteiten waarvoor de subsidie is verleend zijn verricht en dat aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen is voldaan. Als bewijsstukken bij uw verzoek tot subsidievaststelling met betrekking tot onderhavig project voegt u minimaal de volgende stukken bij en neemt u daarbij in acht hetgeen hierboven onder het kopje ‘Verplichtingen’ is opgenomen:

 • een activiteitenverslag als bedoeld in artikel 4:80 Algemene wet bestuursrecht waarin wordt aangetoond dat;
 • de activiteiten, waarvoor de subsidie is verleend, zijn verricht;
 • aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen is voldaan;
 • een, in de jaarrekening 2021 opgenomen, financieel verslag over de gehele projectperiode van 2021, dat:
 • aansluit op de begroting waarvoor subsidie is verleend;
 • een vergelijking bevat van de begroting met de gerealiseerde inkomsten en uitgaven; en
 • een toelichting bevat op substantiële afwijkingen van de gerealiseerde inkomsten en uitgaven ten opzichte van de begroting;
 • een controleverklaring bij de jaarrekening 2021 die ingaat op de besteding van de subsidie, inclusief een oordeel over de rechtmatigheid van deze subsidie, overeenkomstig de Regeling controleprotocol subsidies Noord-Brabant.

Wij benadrukken dat het niet of niet tijdig voldoen aan de vereisten voor subsidievaststelling in beginsel leidt tot het ambtshalve vaststellen van de subsidie. Dit betekent dat de subsidie wordt vastgesteld op basis van de tot dan toe bekende gegevens. Een te late indiening van de aanvraag tot subsidievaststelling kan leiden tot het lager – of zelfs op nihil – vaststellen van de subsidie.

Communicatie

De provincie Noord-Brabant vindt het belangrijk om haar burgers te informeren over haar rol in de samenleving. Wij verwachten dat u in publicitaire uitingen over het project vermeldt dat de activiteit geheel of gedeeltelijk met financiële steun van de provincie Noord-Brabant wordt of is gerealiseerd. Zo draagt u bij aan de zichtbaarheid van de provincie Noord-Brabant en uw project.
Actuele informatie over het beeldmerk en het logo vindt u op www.brabant.nl/huisstijl. Om papiergebruik terug te dringen verzoeken wij u om publicitaire uitingen bij voorkeur digitaal te doen. Ook met de provincie vragen wij u zoveel mogelijk digitaal te communiceren.

Nadere informatie

Vragen over dit besluit kunt u stellen via subsidie@brabant.nl of via (073) 680 8282 op werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur. Wij verzoeken u om bij verdere correspondentie ons kenmerk vermelden.

Overeenkomstig het door Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant genomen besluit, namens deze,
E.M. Meuken - Kloosterman,
projectleider Cultuur

Bezwaar

Bezwaren tegen dit besluit kunnen binnen zes weken na de bekendmaking van dit besluit worden ingediend bij:

Het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant
Secretariaat van de hoor- en adviescommissie
Postbus 90151
5200 MC te ‘S HERTOGENBOSCH

Wij vragen u om op de linkerbovenhoek van de envelop het woord "bezwaarschrift" te vermelden.

Het bezwaarschrift moet zijn voorzien van een handtekening, naam en adres van de indiener, de dagtekening en ons kenmerk van het besluit. Ook dient u een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar gericht is en de gronden van het bezwaar hierin op te nemen.

Daarnaast vragen wij u vriendelijk om een kopie van dit besluit bij te voegen. Kunt u ons ook uw telefoonnummer geven? De provincie kan dan, mocht dit nodig zijn, u bellen om samen de beste aanpak van behandeling van uw bezwaarschrift te bespreken.

Meer informatie over de behandeling van bezwaarschriften vindt u op www.brabant.nl/bezwaar.

U kunt het secretariaat van de Hoor- en adviescommissie bereiken via telefoonnummer (073) 680 83 04, faxnummer (073) 680 76 80 en e mailadres bezwaar@brabant.nl

Contact

Subsidievertrekking ontwikkeling educatieprogramma voor vmbo-leerlingen