Juridische toetsing

Wij hebben uw aanvraag getoetst aan:

 • artikel 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie;
 • de Verordening (EU) nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (Pb 2014 L187) (hierna: Algemene groepsvrijstellingsverordening);
 • de Algemene wet bestuursrecht;
 • de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant.

Besluit

Wij hebben besloten u een begrotingssubsidie te verlenen van € 2.390.800,-, exclusief BTW, op grond van artikel 4 in samenhang met artikel 7, eerste lid onder d en tweede lid onder a van de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant.

U ontvangt deze subsidie met het oog op het duurzaam behoud van het religieus erfgoed in Oudenbosch en de kapel van Saint Louis in het bijzonder, dat in het kader van het provinciaal erfgoedbeleid (Beleidskader Erfgoed 2016-2020) is aangemerkt als een zogenaamde ‘must’. Dat wil zeggen dat het provinciaal bestuur van Brabant het noodzakelijk vindt dat het monument behouden blijft om het verhaal van de geschiedenis van Brabant, in het bijzonder de religieuze verhaallijn, ook nog in 2050 te kunnen blijven vertellen.

Het genoemde bedrag is een maximum subsidiebedrag. U ontvangt subsidie voor de restauratie van het exterieur (dak, gevels, vensters, ornamenten, etc.) van de Kapel van Saint Louis, conform de door u aangeleverde begroting d.d. 19 februari 2019, aangevuld met het restauratieplan en de projectbegeleidingskosten conform de begroting d.d. 20 april 2021:

 • Inrichten bouwplaats (bouwplaat kosten)
 • Aanbrengen bitumen dakbedekking
 • Aanleg riolering
 • Aanhelen terreinverharding
 • Herstel metselwerk
 • Uitvoeren ruwbouwtimmerwerk
 • Herstellen / vernieuwen metaalconstructiewerk
 • Restauratie kozijnen, ramen, deuren
 • Herstellen / vernieuwen trappen en balustraden
 • Aanbrengen dakbedekkingen (zinkwerk)
 • Aanbrengen / herstellen beglazing
 • Herstellen / vernieuwen natuur- en kunststeen
 • Herstellen / vernieuwen stukadoorwerk
 • Herstellen / vernieuwen metaal- en kunststofwerk
 • Herstellen / vernieuwen plafond- en wandsystemen
 • Uitvoeren schilderwerk
 • Aanbrengen behang, vloerbedekking
 • Aanbrengen / herstellen dakgoten en hwa
 • Realiseren elektrotechnische installaties
 • Kosten voor het restauratieplan
 • Projectbegeleidingskosten.

Subsidiehoogte

De totale subsidie van € 2.390.800 exclusief btw is gelijk aan de begrote kosten voor het project. Indien bij de eindverantwoording de werkelijke kosten lager blijken te zijn dan de geraamde kosten in de subsidieaanvraag, kan de subsidie lager worden vastgesteld.

Staatssteun

Wij hebben uw aanvraag getoetst aan de staatssteunregels (artikel 107 e.v. van het Europees Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie). Wij zijn van oordeel dat deze steun voldoet aan de voorwaarden gesteld in de Algemene groepsvrijstellingsverordening en in het bijzonder aan de voorwaarden van artikel 53.

Deze beschikking zullen wij binnen 20 dagen na besluitvorming ter kennis brengen aan de Europese Commissie. De Europese Commissie kan vragen stellen naar aanleiding van de kennisgeving. Dit kan mogelijk tot gevolg hebben dat de Europese Commissie alsnog van oordeel is dat onderhavige beschikking niet onder de vrijstellingsverordening valt. Dit kan tot gevolg hebben dat de subsidieverlening moet worden teruggevorderd.

Daarnaast wordt de subsidie aan u verleend onder de voorwaarde dat er tegen u geen bevel tot terugvordering uitstaat ingevolge een eerder besluit van de Europese Commissie waarbij de steun onrechtmatig en onverenigbaar met de interne markt is verklaard.

In het kader van transparantieverlichtingen zullen wij deze beschikking op internet publiceren.

Voorschot

Wij verstrekken u op basis van artikel 23 van de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant een voorschot van € 100% van de verleende subsidie. Dit voorschot wordt binnen zes weken na dagtekening van dit besluit volledig overgemaakt naar IBAN NL08 INGB 0683.4132.79 onder vermelding van ‘C2280115/4884495’.

Verplichtingen

Voor de uitvoering van uw project bent u gebonden aan de volgende verplichtingen:

 • de verplichtingen zoals opgenomen in de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant;
 • u voert de activiteiten uit overeenkomstig uw projectplan;
 • u realiseert de activiteiten in de periode 1 maart 2019 tot 6 april 2021;
 • binnen dertien weken na afronding van het project, maar uiterlijk op 6 juli 2021, dient u een verzoek tot vaststelling van de subsidie in;
 • u maakt en houdt de Kapel beleefbaar, zichtbaar en toegankelijk voor passanten (toevallige bezoekers of doelgericht publiek) door onder meer:
  • een informatievoorziening te realiseren, waarmee een ‘cultureel en/of erfgoed gerelateerd verhaal’ van de Kapel, onderdeel van het Instituut Saint Louis van de Broeders van Oudenbosch, wordt verteld;
  • te zorgen dat de Kapel onderdeel blijft van het reeds bestaande ‘Parelpad’;
  • de Kapel beschikbaar te houden voor de rondleidingen, die stadsgidsen verzorgen door het Centrum van Oudenbosch;
  • de Kapel, op gezette tijden, voor tenminste 1 (zegge: één) dag in de week, open te stellen voor het publiek.
 • u draagt zorg voor het behoud van de unieke akoestiek in de Kapel, deze mag niet wijzigen.
 • u bewaart, conserveert de collectie, waaronder de kazuifels, onderdeel van de Kapel en vastgelegd in de koopakte, en stelt deze regelmatig ten toon.
 • u draagt de verplichtingen met betrekking beleefbaarheid, zichtbaarheid en toegankelijkheid bij eventuele verkoop middels een kettingbeding over aan de nieuwe eigenaar.
 • u dient contact op te nemen met stichting Behoud Monumenten Brabant om te bezien of het project in aanmerking komt voor ROP/leerling bouwplaats;
 • u documenteert de verrichte werkzaamheden;
 • over de uitvoering van het project verschijnt ten minste een publicatie in een regionaal beschikbaar medium;
 • u houdt een administratie bij van aan de activiteiten verbonden uitgaven en inkomsten als bedoeld in artikel 4:37, eerste lid, onder b, van de Awb en overlegt deze desgevraagd aan Gedeputeerde Staten;
 • voordat met de werkzaamheden wordt aangevangen dient u inhoudelijk overleg te voeren over de wijze van uitvoering van de werkzaamheden, met de bouwkundig regio consulent van de RCE. Namens de Provincie Noord-Brabant zal de RCE de werkzaamheden begeleiden;
 • de werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd volgens de geldende Richtlijnen van de Stichting ERM (Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg);
 • voor de uitvoering van uw project bent u gebonden aan de verplichting om de, door GS als toezichthouder aangewezen Stichting Monumentenwacht Noord-Brabant te Vught op de juiste momenten in de gelegenheid te stellen tijdens en na de uitvoering van de restauratie een inspectie uit te voeren. Het is van belang bij deze controle rekening te houden met bereikbaarheid en toegankelijkheid. Daarbij kan het van belang zijn voorafgaand aan het weghalen van bijvoorbeeld een steiger een tussentijdse inspectie te vragen als bijvoorbeeld voegwerk of metselwerk anders later niet meer geïnspecteerd kan worden. Voor de beoordeling of een tussentijdse inspectie nodig of zinvol is, kunt u contact opnemen met de Monumentenwacht. Bij deze controle hoort niet het begeleiden van de restauratiewerkzaamheden of het bijwonen van bouwvergaderingen. Deze taak wordt uitgevoerd door de RCE.

Meldingsplicht

Over tussentijdse wijzigingen in uw project dient u ons z.s.m. na bekend worden hiervan schriftelijk te informeren.
De volgende omstandigheden vallen expliciet onder de meldingsplicht:

 • het niet uitvoeren of vertraagd uitvoeren van de activiteiten zoals genoemd in het projectplan en in de subsidieverlening;
 • het gewijzigd uitvoeren van de activiteiten zoals genoemd in het projectplan en in de subsidieverlening;
 • het niet kunnen halen van de gestelde datum voor het indienen van het verzoek tot vaststelling van de subsidie;
 • het niet kunnen voldoen aan de verplichting om het project 5 jaar na realisatie in stand te houden conform artikel 16 onder a van de Asv;
 • faillissement of surseance van betaling.

Het niet voldoen aan de meldingsplicht kan negatieve gevolgen hebben voor deze subsidieverstrekking. In bepaalde gevallen leidt het niet melden tot een extra korting van 5% op de subsidie. De regels voor toepassing van deze extra korting zijn vastgelegd in de Beleidsregel misbruik en oneigenlijk gebruik subsidies Noord-Brabant 2017.

Subsidievaststelling

De subsidie wordt vastgesteld op basis van uw verzoek tot vaststelling. Hieruit moet blijken dat de activiteiten waarvoor de subsidie is verleend zijn verricht en dat aan de subsidie verbonden verplichtingen is voldaan. Als bewijsstukken voegt u minimaal bij:

 • een activiteitenverslag als bedoeld in artikel 4:80 Algemene wet bestuursrecht waarin wordt aangetoond dat;
  • de activiteiten, waarvoor de subsidie is verleend, zijn verricht;
  • aan de subsidie verbonden verplichtingen is voldaan;
 • een financieel verslag dat:
  • aansluit op de begroting waarvoor subsidie is verleend;
  • een vergelijking bevat van de begroting met de gerealiseerde inkomsten en uitgaven; en
  • een toelichting bevat op substantiële afwijkingen van de gerealiseerde inkomsten en uitgaven ten opzichte van de begroting;
 • een controleverklaring, inclusief een oordeel over de rechtmatigheid, overeenkomstig de Regeling controleprotocol subsidies Noord-Brabant.

De Regeling controleprotocol subsidies Noord-Brabant vindt u op onze website, www.brabant.nl, via de zoekterm ‘controleprotocol’.

Wij benadrukken dat het niet of niet tijdig voldoen aan de vereisten voor subsidievaststelling in beginsel leidt tot het ambtshalve vaststellen van de subsidie. Dit betekent dat de subsidie wordt vastgesteld op basis van de tot dan toe bekende gegevens. Een te late indiening van de aanvraag tot subsidievaststelling kan leiden tot het lager – of zelfs op nihil – vaststellen van de subsidie.

Communicatie

De provincie Noord-Brabant vindt het belangrijk om haar burgers te informeren over haar rol in de samenleving. Wij verwachten dat u in publicitaire uitingen over het project vermeldt dat de activiteit geheel of gedeeltelijk met financiële steun van de provincie Noord-Brabant wordt of is gerealiseerd. Zo draagt u bij aan de zichtbaarheid van de provincie Noord-Brabant en uw project.
Actuele informatie over het beeldmerk en het logo vindt u op www.brabant.nl/huisstijl. Om papiergebruik terug te dringen verzoeken wij u om publicitaire uitingen bij voorkeur digitaal te doen. Ook met de provincie vragen wij u zoveel mogelijk digitaal te communiceren.

Nadere informatie

Vragen over dit besluit kunt u stellen via subsidie@brabant .nl of via (073) 680 8282 op werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur. Wij verzoeken u om bij verdere correspondentie ons kenmerk vermelden.

Overeenkomstig het door Gedeputeerde Staten op 15 juni 2021 van
Noord-Brabant genomen besluit,
namens deze,

A. Doedens,
programmamanager Cultuur, Sport en Erfgoed

Bezwaar

Bezwaren tegen dit besluit kunnen binnen zes weken na de bekendmaking van dit besluit worden ingediend bij:

Het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant
Secretariaat van de hoor- en adviescommissie
Postbus 90151
5200 MC te ‘S HERTOGENBOSCH

Wij vragen u om op de linkerbovenhoek van de envelop het woord "bezwaarschrift" te vermelden.

Het bezwaarschrift moet zijn voorzien van een handtekening, naam en adres van de indiener, de dagtekening en ons kenmerk van het besluit. Ook dient u een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar gericht is en de gronden van het bezwaar hierin op te nemen.

Daarnaast vragen wij u vriendelijk om een kopie van dit besluit bij te voegen. Kunt u ons ook uw telefoonnummer geven? De provincie kan dan, mocht dit nodig zijn, u bellen om samen de beste aanpak van behandeling van uw bezwaarschrift te bespreken.

Meer informatie over de behandeling van bezwaarschriften vindt u op www.brabant.nl/bezwaar.

U kunt het secretariaat van de Hoor- en adviescommissie bereiken via telefoonnummer (073) 680 83 04, faxnummer (073) 680 76 80 en e mailadres bezwaar@brabant.nl. 

Contact

Religieus erfgoed Oudenbosch deel kapel St. Louis