Juridische toetsing

Wij hebben uw aanvraag getoetst aan:

 • artikel 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie;
 • de Verordening (EU) nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (Pb 2014 L187) (hierna: Algemene groepsvrijstellings-verordening);
 • de Algemene wet bestuursrecht;
 • de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant.

Besluit

Wij hebben besloten u een begrotingssubsidie te verstrekken van € 50.000 inclusief BTW, op grond van artikel 4 in samenhang met artikel 7, eerste lid onder c en tweede lid onder a van de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant.

U ontvangt deze subsidie voor het project Grensverleggers.
De doelstelling van Grensverleggers is het duurzaam vergroten van het wederzijdse werkveld, het publieksbereik en de kennisuitwisseling tussen de drie provincies en Vlaanderen. Aandachtsgebieden zijn o.a. talentontwikkeling, innovatieve kracht & cultureel ondernemerschap, en de verbinding met andere domeinen.
Deze uitgangspunten sluiten ook goed aan bij de ambities die gesteld zijn in het beleidskader Vrijetijd, Cultuur en Sport (2021-2023). Het project “Grensverleggers” geeft daaraan een concrete invulling. 

Het genoemde bedrag is een maximum subsidiebedrag. Voor zover noodzakelijk en adequaat in relatie tot het doel van de subsidie komen de daadwerkelijk gemaakte kosten van de volgende activiteiten in aanmerking:

 • Het stimuleren van culturele/artistieke initiatieven die een samenwerking zijn tussen één of meerdere partijen in Vlaanderen en één of meerdere partijen in één of meerdere van de drie vernoemde Nederlandse provincies.

De omschrijving van deze activiteiten is gebaseerd op uw aanvraag.

Subsidiehoogte

Op grond van artikel 10 en 11 van de Algemene subsidieverordening
Noord-Brabant hebben we de totale subsidiabele kosten op basis van uw projectplan berekend. De subsidiabele kosten bedragen € 200.000.  Dit is het subsidieplafond van de subsidieregeling die door u is opgesteld en wordt beheerd.
De aan u verleende subsidie van € 50.000,- bedraagt daarmee 25% van de subsidiabele kosten.
Indien bij de eindverantwoording de werkelijke kosten lager blijken te zijn dan de geraamde kosten in de subsidieaanvraag, kan de subsidie evenredig lager worden vastgesteld.

Staatssteun

Wij hebben uw aanvraag getoetst aan de staatssteunregels (artikel 107 e.v. van het Europees Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie). Wij zijn van oordeel dat deze steun voldoet aan de voorwaarden gesteld in de Algemene groepsvrijstellingsverordening en in het bijzonder aan de voorwaarden van artikel 53 Algemene Groepsvrijstellingsverordening.

Daarnaast wordt de subsidie aan u verleend onder de voorwaarde dat er tegen u geen bevel tot terugvordering uitstaat ingevolge een eerder besluit van de Europese Commissie waarbij de steun onrechtmatig en onverenigbaar met de interne markt is verklaard.

Deze beschikking zullen wij binnen 20 dagen na besluitvorming ter kennis brengen aan de Europese Commissie. De Europese Commissie kan vragen stellen naar aanleiding van de kennisgeving. Dit kan mogelijk tot gevolg hebben dat de Europese Commissie alsnog van oordeel is dat onderhavige beschikking niet onder de vrijstellingsverordening valt. Dit kan tot gevolg hebben dat de subsidieverlening moet worden teruggevorderd.

In het kader van transparantieverlichtingen zullen wij deze beschikking op internet publiceren.

U bent zelf verantwoordelijk voor de nakoming van de in artikel 53 AGVV (de Verordening (EU) nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014) vermelde voorwaarden, alsmede de daarop gebaseerde vereisten met betrekking tot de verstrekking van subsidies op basis van de door deBuren vastgestelde subsidieregeling.

Voorschot

Wij verstrekken u op basis van artikel 23 van de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant een voorschot van € 50.000 (100% van de verleende subsidie). Dit voorschot wordt binnen 6 weken na dagtekening van dit besluit overgemaakt onder vermelding van ‘C2272894/4825663’.

Verplichtingen

Voor de uitvoering van uw project bent u gebonden aan de volgende verplichtingen:

 • de verplichtingen zoals opgenomen in de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant;
 • u voert de activiteiten uit overeenkomstig uw projectplan;
 • u realiseert de activiteiten in de periode van 1 januari 2021 tot 31 december 2021;
 • binnen dertien weken na afronding van het project, maar uiterlijk op 1 april 2022 dient u een verzoek tot vaststelling van de subsidie in.

Bijzondere voorwaarden

 • besteding van de subsidie moet voor 80% van het totale subsidiebedrag direct ten goede komen aan de Provincie Noord-Brabant, dat wil zeggen dat tenminste 1 Brabantse partij betrokken is bij de aanvraag en de uitvoering en dat een voorstelling, tentoonstelling of uitvoering ook tenminste 1 keer in Noord-Brabant te zien zal zijn;
 • door u wordt er op toegezien dat Grensverleggers als impulsfonds dient voor vernieuwende projecten: bij aanvragen door organisaties die al eerder een beroep deden op Grensverleggers moet er een duidelijk vernieuwend aspect in de aanvraag zitten als het gaat om dezelfde activiteit;
 • u bent verantwoordelijk  voor een correcte uitvoering van de door deBuren geschreven regeling en een daarmee samenhangende bezwaar en beroepsprocedure  naar geldend Belgisch recht.

Meldingsplicht

Over tussentijdse wijzigingen in uw project dient u ons z.s.m. na bekend worden hiervan schriftelijk te informeren.
De volgende omstandigheden vallen expliciet onder de meldingsplicht:
- het niet uitvoeren of vertraagd uitvoeren van de activiteiten zoals genoemd in het projectplan en in de subsidieverlening;
- het gewijzigd uitvoeren van de activiteiten zoals genoemd in het projectplan en in de subsidieverlening;
- het niet kunnen halen van de gestelde datum voor het compleet indienen van het tussentijdse voortgangsverslag (indien van toepassing);
- het niet kunnen halen van de gestelde datum voor het indienen van het verzoek tot vaststelling van de subsidie;
- faillissement of surseance van betaling.

Het niet voldoen aan de meldingsplicht kan negatieve gevolgen hebben voor deze subsidieverstrekking. In bepaalde gevallen leidt het niet melden tot een extra korting van 5% op de subsidie. De regels voor toepassing van deze extra korting zijn vastgelegd in de Beleidsregel misbruik en oneigenlijk gebruik subsidies Noord-Brabant 2017.

Subsidievaststelling

De subsidie wordt vastgesteld op basis van uw verzoek tot vaststelling. Hieruit moet blijken dat de gesubsidieerde activiteiten waarvoor de subsidie is verleend zijn verricht en dat aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen is voldaan. Als bewijsstukken voegt u minimaal bij:

 • een activiteitenverslag als bedoeld in artikel 4:80 Algemene wet bestuursrecht waarin wordt aangetoond dat;
 • de activiteiten, waarvoor de subsidie is verleend, zijn verricht;
 • aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen is voldaan;
 • een financieel verslag dat:
 • aansluit op de begroting waarvoor subsidie is verleend;
 • een vergelijking bevat van de begroting met de gerealiseerde inkomsten en uitgaven; en 
 • een toelichting bevat op substantiële afwijkingen van de gerealiseerde inkomsten en uitgaven ten opzichte van de begroting;

Wij benadrukken dat het niet of niet tijdig voldoen aan de vereisten voor subsidievaststelling in beginsel leidt tot het ambtshalve vaststellen van de subsidie. Dit betekent dat de subsidie wordt vastgesteld op basis van de tot dan toe bekende gegevens. Een te late indiening van de aanvraag tot subsidievaststelling kan leiden tot het lager – of zelfs op nihil – vaststellen van de subsidie.

Communicatie

De provincie Noord-Brabant vindt het belangrijk om haar burgers te informeren over haar rol in de samenleving. Wij verwachten dat u in publicitaire uitingen over het project vermeldt dat de activiteit geheel of gedeeltelijk met financiële steun van de provincie Noord-Brabant wordt of is gerealiseerd. Zo draagt u bij aan de zichtbaarheid van de provincie Noord-Brabant en uw project.
Actuele informatie over het beeldmerk en het logo vindt u op www.brabant.nl/huisstijl. Om papiergebruik terug te dringen verzoeken wij u om publicitaire uitingen bij voorkeur digitaal te doen. Ook met de provincie vragen wij u zoveel mogelijk digitaal te communiceren.

Nadere informatie

Vragen over dit besluit kunt u stellen via subsidie@brabant.nl of via 073 680 82 82 tussen 9.00 en 12.00 uur op werkdagen. Wij verzoeken u om bij verdere correspondentie ons kenmerk vermelden.

Overeenkomstig het door Gedeputeerde Staten van
Noord-Brabant op 9 februari 2021 genomen besluit,
namens deze,
 

E.M. Meuken - Kloosterman,
projectleider Culturele basisinfrastructuur

Bezwaar

Bezwaren tegen dit besluit kunnen binnen zes weken na de bekendmaking van dit besluit worden ingediend bij:

Het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant
Secretariaat van de hoor- en adviescommissie
Postbus 90151
5200 MC te ‘S HERTOGENBOSCH

Wij vragen u om op de linkerbovenhoek van de envelop het woord "bezwaarschrift" te vermelden.

Het bezwaarschrift moet zijn voorzien van een handtekening, naam en adres van de indiener, de dagtekening en ons kenmerk van het besluit. Ook dient u een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar gericht is en de gronden van het bezwaar hierin op te nemen.

Daarnaast vragen wij u vriendelijk om een kopie van dit besluit bij te voegen. Kunt u ons ook uw telefoonnummer geven?  De provincie kan dan, mocht dit nodig zijn, u bellen om samen de beste aanpak van behandeling van uw bezwaarschrift te bespreken.

Meer informatie over de behandeling van bezwaarschriften vindt u op www.brabant.nl/bezwaar.

U kunt het secretariaat van de Hoor- en adviescommissie bereiken via telefoonnummer 073 680 83 04, faxnummer 073 680 76 80 en e-mailadres bezwaar@brabant.nl.