• Deze aanvraag is ingediend in het kader van de Regio Deal Noordoost Brabant, welke op 10 juli 2020 is gesloten tussen de Regio Noordoost Brabant, Stichting Agrifood Capital, Noordoost Brabant Werkt en het Rijk. Uw subsidieaanvraag was pas compleet op 24 november 2020. Op 15 februari 2020 hebben wij onze beslistermijn opgeschort, in afwachting van aanvullende stukken ten aanzien van de projecten “Autonome Akker” en “Slimme Varkensketen”.

Juridische toetsing

Wij hebben uw aanvraag getoetst aan:

 • artikel 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie;
 • de Verordening (EU) nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (Pb 2014 L187) (hierna: Algemene groepsvrijstellings-verordening);
 • de Algemene wet bestuursrecht;
 • de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant.

Besluit

Wij hebben besloten u een subsidie te verstrekken van € 1.975.000,00 inclusief btw op grond van artikel 4 in samenhang met artikel 7, eerste lid onder d en tweede lid onder a van de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant.

U ontvangt deze subsidie voor het project ‘AgriFood Innovation’.
Dit project past binnen de provinciale doelstelling, omdat het bijdraagt aan de missie-gedreven innovatie waarbij er actief wordt gewerkt aan het vinden van oplossingen voor maatschappelijke problemen en tegelijkertijd bijdraagt aan de economische concurrentiekracht van Noord-Brabant.

Het genoemde bedrag is een maximum subsidiebedrag. Voor zover noodzakelijk en adequaat in relatie tot het doel van de subsidie komen de daadwerkelijk gemaakte kosten van de volgende activiteiten in aanmerking:

Generiek:

 • Programmacoördinatie en ondersteuning;
 • Ontwikkeling en voorbereiding van businesscases binnen bestaande en nieuwe systeemsprongen;
 • Communicatie en netwerkontwikkeling;
 • Totale kosten: € 1.300.000

Inhoudelijke projecten:

 • Slimmer Telen;
 • Autonome Akker;
 • Slimme varken.
 • Totale kosten: € 10.470.000

De omschrijving van deze activiteiten is gebaseerd op uw aanvraag.

Subsidiehoogte

Op grond van artikel 10 en 11 van de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant hebben we de totale subsidiabele kosten op basis van uw begroting berekend. De totale subsidiabele kosten bedragen € 11.770.000,00 inclusief btw. De aan u verleende subsidie van € 1.975.000,00 bedraagt daarmee 16,78 % van de subsidiabele kosten.

Indien bij de eindverantwoording de werkelijke kosten lager blijken te zijn dan de geraamde kosten in de subsidieaanvraag, kan de subsidie evenredig lager worden vastgesteld.

Staatssteun

Wij hebben uw aanvraag getoetst aan de staatssteunregels (artikel 107 e.v. van het Europees Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie).

 • Als eerste de steun voor de generieke activiteiten, welke voornamelijk bestaan uit het aanjagen en bij elkaar brengen van partijen gericht op het verankeren van AFI-aanpak en –programma, alsook het uitbouwen van de community. Activiteiten die zich op dit moment tussen de markt bevinden (makel- en schakelwerk) en geen economische activiteiten inhouden. De steun voor dit onderdeel is geen staatssteun.
 • Het 2e onderdeel betreft de inhoudelijk projecten voor varken, telen en akker. Wij zijn van oordeel dat deze steun voldoet aan de voorwaarden gesteld in de Algemene groepsvrijstellingsverordening en in het bijzonder aan de voorwaarden van artikel 25.

Deze beschikking zullen wij binnen 20 werkdagen na verzending van het besluit ter kennis brengen aan de Europese Commissie. De Europese Commissie kan vragen stellen naar aanleiding van de kennisgeving. Dit kan mogelijk tot gevolg hebben dat de Europese Commissie alsnog van oordeel is dat onderhavige beschikking niet onder de vrijstellingsverordening valt. Dit kan tot gevolg hebben dat de subsidieverlening moet worden teruggevorderd.

Wet Bibob

Wij hebben op basis van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (hierna: Wet Bibob) een onderzoek verricht naar de ingediende aanvraag om subsidie. Onze conclusie op basis van dit onderzoek is dat er vanuit de Wet Bibob geen bezwaren zijn om de aangevraagde subsidie te verlenen.

Wel wijzen we erop dat het Bibob-onderzoek een momentopname is. Er kan op een later moment blijken dat er (nieuwe) handhavingsinformatie, strafrechtelijke informatie of een andere indicatie is om een nieuw Bibob-onderzoek op te starten. Uit dat onderzoek kan dan blijken dat er vanuit de Wet Bibob wel degelijk bezwaren zijn ten aanzien van de verleende subsidie.

Voorschot

Wij verstrekken u op basis van artikel 23 van de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant een voorschot van € 987.500,00 (50 % van de verleende subsidie). Dit voorschot wordt onder vermelding van ‘C2271333/4824281’ overgemaakt naar IBAN NL17 RABO 0301 5845 83 volgens onderstaand betaalschema:

Datum Bedrag

 • binnen zes weken na dagtekening van dit besluit € 987.500,00
 • 15 maart 2022 € 493.750,00
 • 15 maart 2023 € 296.250,00
 • Resterende 10% bij vaststelling € 197.500,00

Verplichtingen

Voor de uitvoering van uw project bent u gebonden aan de volgende verplichtingen:

 • de verplichtingen zoals opgenomen in de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant;
 • u voert de activiteiten uit overeenkomstig uw projectplan;
 • u realiseert de activiteiten in de periode van 10 juli 2020 tot en met 10 juli 2023;
 • u dient jaarlijks een tussentijds voortgangsverslag in bij zowel de Kassier van de Regio Deal Noordoost Brabant (te weten de gemeente ‘s–Hertogenbosch), als bij de provincie Noord-Brabant;
  binnen dertien weken na afronding van het project, maar uiterlijk op 8 oktober 2023 dient u een verzoek tot vaststelling van de subsidie in;
 • u houdt de activiteiten die tot stand zijn gekomen met een provinciale subsidie ten minste 5 jaar na vaststelling van de subsidie in stand;
 • een zaak die tot stand is gekomen met provinciale subsidie wordt niet binnen een periode van 5 jaar na realisering daarvan vervreemd, verhuurd of met hypotheek of andere zakelijke rechten bezwaard, dan wel geheel of gedeeltelijk aan de in de aanvraag omschreven bestemming onttrokken.

Meldingsplicht

Over tussentijdse wijzigingen in uw project dient u ons z.s.m. na bekend worden hiervan schriftelijk te informeren.
De volgende omstandigheden vallen expliciet onder de meldingsplicht:

 • het niet uitvoeren of vertraagd uitvoeren van de activiteiten zoals genoemd in het projectplan en in de subsidieverlening;
 • het gewijzigd uitvoeren van de activiteiten zoals genoemd in het projectplan en in de subsidieverlening;
 • het niet kunnen halen van de gestelde datum voor het compleet indienen van het tussentijdse voortgangsverslag (indien van toepassing);
 • het niet kunnen halen van de gestelde datum voor het indienen van het verzoek tot vaststelling van de subsidie;
 • het niet kunnen voldoen aan de verplichting om het project 5 jaar na realisatie in stand te houden conform artikel 16, eerste lid onder b en c, van de Asv;
 • faillissement of surseance van betaling.

Het niet voldoen aan de meldingsplicht kan negatieve gevolgen hebben voor deze subsidieverstrekking. In bepaalde gevallen leidt het niet melden tot een extra korting van 5% op de subsidie. De regels voor toepassing van deze extra korting zijn vastgelegd in de Beleidsregel misbruik en oneigenlijk gebruik subsidies Noord-Brabant 2017.

Subsidievaststelling

De subsidie wordt vastgesteld op basis van uw verzoek tot vaststelling. Hieruit moet blijken dat de activiteiten waarvoor de subsidie is verleend zijn verricht en dat aan de subsidie verbonden verplichtingen is voldaan. Als bewijsstukken voegt u minimaal bij:

 • een activiteitenverslag als bedoeld in artikel 4:80 Algemene wet bestuursrecht waarin wordt aangetoond dat;
 • de activiteiten, waarvoor de subsidie is verleend, zijn verricht;
 • aan de subsidie verbonden verplichtingen is voldaan;
 • een financieel verslag dat:
 • aansluit op de begroting waarvoor subsidie is verleend;
 • een vergelijking bevat van de begroting met de gerealiseerde inkomsten en uitgaven; en
 • een toelichting bevat op substantiële afwijkingen van de gerealiseerde inkomsten en uitgaven ten opzichte van de begroting;
 • een controleverklaring, inclusief een oordeel over de rechtmatigheid, overeenkomstig de Regeling controleprotocol subsidies Noord-Brabant.

De Regeling controleprotocol subsidies Noord-Brabant vindt u op onze website, www.brabant.nl, via de zoekterm ‘controleprotocol’.

Wij benadrukken dat het niet of niet tijdig voldoen aan de vereisten voor subsidievaststelling in beginsel leidt tot het ambtshalve vaststellen van de subsidie. Dit betekent dat de subsidie wordt vastgesteld op basis van de tot dan toe bekende gegevens. Een te late indiening van de aanvraag tot subsidievaststelling kan leiden tot het lager – of zelfs op nihil – vaststellen van de subsidie.

Communicatie

De provincie Noord-Brabant vindt het belangrijk om haar burgers te informeren over haar rol in de samenleving. Wij verwachten dat u in publicitaire uitingen over het project vermeldt dat de activiteit geheel of gedeeltelijk met financiële steun van de provincie Noord-Brabant wordt of is gerealiseerd. Zo draagt u bij aan de zichtbaarheid van de provincie Noord-Brabant en uw project.
Actuele informatie over het beeldmerk en het logo vindt u op www.brabant.nl/huisstijl. Om papiergebruik terug te dringen verzoeken wij u om publicitaire uitingen bij voorkeur digitaal te doen. Ook met de provincie vragen wij u zoveel mogelijk digitaal te communiceren.

Nadere informatie

Vragen over dit besluit kunt u stellen via subsidie@brabant.nl of via (073) 680 8282 op werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur. Wij verzoeken u om bij verdere correspondentie ons kenmerk vermelden.

Overeenkomstig het door Gedeputeerde Staten op 9 februari 2021 genomen besluit,
namens deze,

A.F. Meulepas,
programmamanager Landbouw en Voedsel

Bezwaar

Bezwaren tegen dit besluit kunnen binnen zes weken na de bekendmaking van dit besluit worden ingediend bij:

Het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant
Secretariaat van de hoor- en adviescommissie
Postbus 90151
5200 MC te ‘S HERTOGENBOSCH

Wij vragen u om op de linkerbovenhoek van de envelop het woord "bezwaarschrift" te vermelden.

Het bezwaarschrift moet zijn voorzien van een handtekening, naam en adres van de indiener, de dagtekening en ons kenmerk van het besluit. Ook dient u een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar gericht is en de gronden van het bezwaar hierin op te nemen.

Daarnaast vragen wij u vriendelijk om een kopie van dit besluit bij te voegen. Kunt u ons ook uw telefoonnummer geven? De provincie kan dan, mocht dit nodig zijn, u bellen om samen de beste aanpak van behandeling van uw bezwaarschrift te bespreken.

Meer informatie over de behandeling van bezwaarschriften vindt u op www.brabant.nl/bezwaar

U kunt het secretariaat van de Hoor- en adviescommissie bereiken via telefoonnummer (073) 680 83 04, faxnummer (073) 680 76 80 en e mailadres bezwaar@brabant.nl