Op 2 september 2020 hebben wij de door ons gevraagde aanvullende informatie in de vorm van een gezamenlijk communicatieplan ontvangen.

Juridische toetsing
Wij hebben uw aanvraag getoetst aan:
• artikel 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie;
• de Verordening (EU) nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (Pb 2014 L187) (hierna: Algemene groepsvrijstellingsverordening);
• de Algemene wet bestuursrecht;
• de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant.

Besluit
Wij hebben besloten u een subsidie te verlenen van € 245.000, exclusief btw op grond van artikel 4 in samenhang met artikel 7, eerste lid onder d en tweede lid onder a van de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant.

U ontvangt deze subsidie voor het project ‘Grote Kerk Breda - Topmonument van Brabant’.

Het genoemde bedrag is een maximum subsidiebedrag. Voor zover noodzakelijk en adequaat in relatie tot het doel van de subsidie komen de daadwerkelijk gemaakte kosten voor de fysieke instandhouding van het Brabantse Topmonument Grote Kerk te Breda en het gezamenlijk met overige drie topmonumenten uitvoeren van een goedgekeurd communicatieplan in aanmerking.

Het provinciale Erfgoed Kader (verbeeldings)kracht van Erfgoed geeft als een van de doelstellingen dat de in stand houding van monumenten een bijdrage levert aan de mogelijkheid om de verhalen van Brabant over 50 jaar nog verteld kunnen worden. De structurele bijdrage voor het uitvoeren van de onderhoudswerkzaamheden aan de topmonumenten draagt hieraan bij.

Opschortende voorwaarden
Wij gaan niet akkoord met het ingediende voorstel voor inzet van € 10.000 aan communicatiekosten omdat dit niet aansluit bij de provinciale doelstellingen zoals vergroten publieksbereik en samenwerking. Zoals met u is overlegd vragen wij om een herzien plan met betrekking tot de communicatie voor de vier topmonumenten. Daarom stellen we het budget voor communicatie pas beschikbaar nadat een hernieuwd plan bij ons is aangeleverd.
Wij vragen u dit plan voor 1 maart 2021 in te dienen. Na goedkeuring van het herziene plan zal de subsidie voor communicatie van € 10.000 in jaarlijkse termijnen beschikbaar worden gesteld.

Subsidiehoogte
Op basis van de door u ingediende informatie bedragen de onderhoudskosten voor de periode 2020 – 2023 € 1.239.840. Dit bedrag is opgebouwd uit de kosten voor onderhoud voor 2020 en 2021 ter hoogte van € 599.838 zoals opgenomen in het Periodiek InstandhoudingsPlan over de periode 2015-2021. Aangevuld met een prognose van de begrote onderhoudskosten voor de planjaren 2020 en 2023 ter hoogte van € 640.000.
De subsidiebijdrage voor de onderhoudswerkzaamheden van in totaal € 235.000, - dekt daarmee 20% (afgerond) van de totale begrote onderhoudswerkzaamheden van € 1.239.840.

Indien bij de eindverantwoording de werkelijke kosten lager blijken te zijn dan de geraamde kosten in de subsidieaanvraag, kan de subsidie evenredig lager worden vastgesteld.

Staatssteun
Wij hebben uw aanvraag getoetst aan de staatssteunregels (artikel 107 e.v. van het Europees Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie). Wij zijn van oordeel dat deze steun voldoet aan de voorwaarden gesteld in de Algemene groepsvrijstellingsverordening en in het bijzonder aan de voorwaarden van artikel 53.
Deze beschikking zullen wij binnen 20 werkdagen na verzending van het besluit ter kennis brengen aan de Europese Commissie. De Europese Commissie kan vragen stellen naar aanleiding van de kennisgeving. Dit kan mogelijk tot gevolg hebben dat de Europese Commissie alsnog van oordeel is dat onderhavige beschikking niet onder de vrijstellingsverordening valt. Dit kan tot gevolg hebben dat de subsidieverlening moet worden teruggevorderd.

Daarnaast wordt de subsidie aan u verleend onder de voorwaarde dat er tegen u geen bevel tot terugvordering uitstaat ingevolge een eerder besluit van de Europese Commissie waarbij de steun onrechtmatig en onverenigbaar met de interne markt is verklaard.

In het kader van transparantieverplichtingen zullen wij deze beschikking op internet publiceren.

Wet Bibob
Wij hebben op basis van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (hierna: Wet Bibob) een onderzoek verricht naar de ingediende aanvraag om subsidie. Onze conclusie op basis van dit onderzoek is dat er vanuit de Wet Bibob geen bezwaren zijn om de aangevraagde subsidie te verlenen.

Wel wijzen we erop dat het Bibob-onderzoek een momentopname is. Er kan op een later moment blijken dat er (nieuwe) handhavingsinformatie, strafrechtelijke informatie of een andere indicatie is om een nieuw Bibob-onderzoek op te starten. Uit dat onderzoek kan dan blijken dat er vanuit de Wet Bibob wel degelijk bezwaren zijn ten aanzien van de verleende subsidie.

Voorschot
Wij verstrekken u op basis van artikel 23 van de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant een voorschot van € 223.250 (95% van de verleende subsidie voor de onderhoudskosten). Dit voorschot wordt onder vermelding van ‘C2264499/4757950’ overgemaakt naar IBAN NL68ABNA0520524616 volgens onderstaand betaalschema:

Datum Bedrag
binnen zes weken na dagtekening van dit besluit € 55.813
1 februari 2021 € 55.813
1 februari 2022 € 55.812
1 februari 2023 € 55.812


Verplichtingen
Voor de uitvoering van uw project bent u gebonden aan de volgende verplichtingen:
• de verplichtingen zoals opgenomen in de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant;
• u voert de activiteiten uit overeenkomstig uw projectplan;
• u realiseert de activiteiten in de periode van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2023;
• gedurende de looptijd van het project dient u jaarlijks voor 1 juni een tussentijds voortgangsverslag in waarin u aangeeft welke activiteiten in het afgelopen kalenderjaar zijn uitgevoerd tegen welke kosten en baten afgezet tegen de bij de aanvraag behorende begroting;
• bij de voortgangsrapportage geeft u inzage in de uit te voeren onderhoudswerkzaamheden in het lopende en/of in de komende boekjaren voor zover deze bij aanvraag nog niet bekend waren. Voor de boekjaren 2022-2023 doet u dit in de vorm van de BRIM begroting voor de periode 2022-2027;
• binnen dertien weken na afronding van het project, maar uiterlijk op 1 april 2024 dient u een verzoek tot vaststelling van de subsidie in.

Meldingsplicht
Over tussentijdse wijzigingen in uw project dient u ons z.s.m. na bekend worden hiervan schriftelijk te informeren.
De volgende omstandigheden vallen expliciet onder de meldingsplicht:
- het niet uitvoeren of vertraagd uitvoeren van de activiteiten zoals genoemd in het projectplan en in de subsidieverlening;
- het gewijzigd uitvoeren van de activiteiten zoals genoemd in het projectplan en in de subsidieverlening;
- het niet kunnen halen van de gestelde datum voor het compleet indienen van het tussentijdse voortgangsverslag;
- het niet kunnen halen van de gestelde datum voor het indienen van het verzoek tot vaststelling van de subsidie;
- het niet kunnen voldoen aan de verplichting om het project 5 jaar na realisatie in stand te houden conform artikel 16 onder a van de Asv;
- faillissement of surseance van betaling.
Het niet voldoen aan de meldingsplicht kan negatieve gevolgen hebben voor deze subsidieverstrekking. In bepaalde gevallen leidt het niet melden tot een extra korting van 5% op de subsidie. De regels voor toepassing van deze extra korting zijn vastgelegd in de Beleidsregel misbruik en oneigenlijk gebruik subsidies Noord-Brabant 2017.

Subsidievaststelling
De subsidie wordt vastgesteld op basis van uw verzoek tot vaststelling. Hieruit moet blijken dat de activiteiten waarvoor de subsidie is verleend zijn verricht en dat aan de subsidie verbonden verplichtingen is voldaan. Als bewijsstukken voegt u minimaal bij:
• een activiteitenverslag als bedoeld in artikel 4:80 Algemene wet bestuursrecht waarin wordt aangetoond dat;
- de activiteiten, waarvoor de subsidie is verleend, zijn verricht;
- aan de subsidie verbonden verplichtingen is voldaan;
• een financieel verslag dat:
- aansluit op de begroting waarvoor subsidie is verleend;
- een vergelijking bevat van de begroting met de gerealiseerde inkomsten en uitgaven; en
- een toelichting bevat op substantiële afwijkingen van de gerealiseerde inkomsten en uitgaven ten opzichte van de begroting;
• een controleverklaring, inclusief een oordeel over de rechtmatigheid, overeenkomstig de Regeling controleprotocol subsidies Noord-Brabant.

De Regeling controleprotocol subsidies Noord-Brabant vindt u op onze website, www.brabant.nl, via de zoekterm ‘controleprotocol’.

Wij benadrukken dat het niet of niet tijdig voldoen aan de vereisten voor subsidievaststelling in beginsel leidt tot het ambtshalve vaststellen van de subsidie. Dit betekent dat de subsidie wordt vastgesteld op basis van de tot dan toe bekende gegevens. Een te late indiening van de aanvraag tot subsidievaststelling kan leiden tot het lager – of zelfs op nihil – vaststellen van de subsidie.

Communicatie
De provincie Noord-Brabant vindt het belangrijk om haar burgers te informeren over haar rol in de samenleving. Wij verwachten dat u in publicitaire uitingen over het project vermeldt dat de activiteit geheel of gedeeltelijk met financiële steun van de provincie Noord-Brabant wordt of is gerealiseerd. Zo draagt u bij aan de zichtbaarheid van de provincie Noord-Brabant en uw project.
Actuele informatie over het beeldmerk en het logo vindt u op www.brabant.nl/huisstijl. Om papiergebruik terug te dringen verzoeken wij u om publicitaire uitingen bij voorkeur digitaal te doen. Ook met de provincie vragen wij u zoveel mogelijk digitaal te communiceren.

Nadere informatie
Vragen over dit besluit kunt u stellen via subsidie@brabant.nl of via
(073) 680 8282 op werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur.

Wij verzoeken u om bij verdere correspondentie ons kenmerk vermelden.


Overeenkomstig het door Gedeputeerde Staten van
Noord-Brabant op 10 november 2020 genomen besluit,
namens deze,


M.T.E. Meijs - Appels,
projectleider Erfgoed

In verband met geautomatiseerd verwerken is dit document digitaal ondertekend.


Bezwaar
Bezwaren tegen dit besluit kunnen binnen zes weken na de bekendmaking van dit besluit worden ingediend bij:

Het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant
Secretariaat van de hoor- en adviescommissie
Postbus 90151
5200 MC te ‘S HERTOGENBOSCH

Wij vragen u om op de linkerbovenhoek van de envelop het woord "bezwaarschrift" te vermelden.

Het bezwaarschrift moet zijn voorzien van een handtekening, naam en adres van de indiener, de dagtekening en ons kenmerk van het besluit. Ook dient u een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar gericht is en de gronden van het bezwaar hierin op te nemen.

Daarnaast vragen wij u vriendelijk om een kopie van dit besluit bij te voegen. Kunt u ons ook uw telefoonnummer geven? De provincie kan dan, mocht dit nodig zijn, u bellen om samen de beste aanpak van behandeling van uw bezwaarschrift te bespreken.

Meer informatie over de behandeling van bezwaarschriften vindt u op www.brabant.nl/bezwaar.

U kunt het secretariaat van de Hoor- en adviescommissie bereiken via telefoonnummer (073) 680 83 04, faxnummer (073) 680 76 80 en e mailadres bezwaar@brabant.nl.