De besluiten tot subsidieverlening zijn geregistreerd onder kenmerk C2222741/4342016 en C2254945/4614518.

De activiteiten hebben als doel de (door)ontwikkeling van een innovatief
ecosysteem voor het vinden en implementeren van praktische oplossingen tegen
verspilling van voedsel en talent en het uitvoeren van een programma voor de ondersteuning van bedrijven bij de aanpak van voedselverspilling.

Op 17 december 2018 hebben wij een voortgangsrapportage ontvangen waarin het besluit wordt medegedeeld van de Taskforce tegen voedselverspilling en andere betrokken partijen om over te gaan tot de oprichting van een nationale organisatie tegen voedselverspilling genaamd Stichting Samen Tegen Voedselverspilling (STV). De activiteiten van de Stichting Three-Sixty zijn per 1 januari 2019 overgenomen door dit nieuwe initiatief. Wij hebben u laten weten bereid te zijn mee te werken aan een overdracht van de subsidie naar de stichting STV door middel van een overdracht van de aan stichting Three-Sixty verleende subsidie.

Op 23 januari 2020 hebben wij een overdrachtsformulier ontvangen, waarin u gezamenlijk verzoekt om overdracht van de subsidie naar de Stichting Samen tegen Voedselverspilling (STV). De huidige subsidieontvanger verklaart middels voormeld formulier afstand te doen van de aanspraak op subsidie. Tevens verklaart de subsidieontvanger afstand te doen van de eventuele rechten en plichten die kunnen voortvloeien uit de subsidievaststellingsbeschikking.

De nieuwe subsidieontvanger verklaart de verplichtingen en overige bepalingen over te nemen welke zijn opgenomen in de subsidiebeschikking die is verstrekt aan de huidige subsidieontvanger.
Huidige en nieuwe subsidieontvanger verklaren de reeds betaalde voorschotten op passende wijze met elkaar verrekend te hebben en de subsidieverstrekker dienaangaande te vrijwaren.

Besluit wijziging subsidieverlening
Wij besluiten de subsidieverleningsbeschikking van 18 mei 2018 (kenmerk C2222741/4342016) met inachtneming van de wijzigingsbeschikking van 19 december 2019 (kenmerk C2254945/4614518) met ingang van 1 januari 2019 over te dragen aan de Stichting Samen tegen Voedselverspilling, waarbij alle uit deze beschikking voortvloeiende rechten en verplichtingen voor de volledige subsidieperiode overgaan naar Stichting Samen tegen Voedselverspilling.

Overweging
De projectactiviteiten worden vanaf 1 januari 2019 uitgevoerd onder de verantwoordelijkheid van de stichting STV. Stichting Three-Sixty heeft ten behoeve van de overdracht en de verrekening van het ontvangen voorschot een afrekening over de periode 1 november 2017 tot en met 31 december 2018 op laten stellen met een controleverklaring van een accountant in overeenstemming met het controleprotocol van de provincie.

Over de onder de verantwoordelijkheid van de stichting Three-Sixty opgestelde inhoudelijke en financiële rapportage over de periode tot en met 31 december 2018 hebben wij geen vragen en opmerkingen.
De nieuwe stichting, stichting Samen Tegen Voedselverspilling, hoeft bij haar verzoek tot vaststelling na afloop van de projectperiode geen nieuwe inhoudelijke en financiële verantwoording meer af te leggen over de projectperiode tot en met 31 december 2018, tenzij er nieuwe feiten zijn.

Wet Bibob
Wij hebben op basis van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (hierna: Wet Bibob) een onderzoek verricht naar overdracht van de reeds verleende subsidie. Onze conclusie op basis van dit onderzoek is dat er vanuit de Wet Bibob geen bezwaren zijn om de aangevraagde subsidie over te dragen.

Wel wijzen we erop dat het Bibob-onderzoek een momentopname is. Er kan op een later moment blijken dat er (nieuwe) handhavingsinformatie, strafrechtelijke informatie of een andere indicatie is om een nieuw Bibob-onderzoek op te starten. Uit dat onderzoek kan dan blijken dat er vanuit de Wet Bibob wel degelijk bezwaren zijn ten aanzien van de subsidieverlening.
Indien een nieuw Bibob onderzoek wordt gestart zullen wij u daarvan op de hoogte stellen.
Voorschot
In onze brief van 12 maart 2019 met kenmerk C2239594/4481779 aan de stichting Three-Sixty hebben wij medegedeeld dat wij de op 31 januari 2019 geplande betaling van het voorschot van € 125.000 aanhouden tot ons besluit over de overdracht van de subsidie. Wij maken binnen twee weken na bekendmaking van dit besluit het bedrag van € 125.000 over op bankrekeningnummer NL75 RABO 0335 6499 39 onder vermelding van het kenmerk ”C2258556/4670166”.

Nadere informatie
Een kopie van dit besluit wordt verzonden aan de stichting Three-Sixty.

Vragen over dit besluit kunt u stellen via subsidie@brabant.nl of via (073)
6808282 op werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur. Wij verzoeken u om bij verdere correspondentie ons kenmerk te vermelden.Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
namens deze,


A.F. Meulepas,
Programmamanager Landbouw en Voedsel

In verband met geautomatiseerd verwerken is dit document digitaal ondertekend.


Bezwaar
Bezwaren tegen dit besluit kunnen binnen zes weken na de bekendmaking van dit besluit worden ingediend bij:

Het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant
Secretariaat van de hoor- en adviescommissie
Postbus 90151
5200 MC te ‘S HERTOGENBOSCH

Wij vragen u om op de linkerbovenhoek van de envelop het woord "bezwaarschrift" te vermelden.

Het bezwaarschrift moet zijn voorzien van een handtekening, naam en adres van de indiener, de dagtekening en ons kenmerk van het besluit. Ook dient u een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar gericht is en de gronden van het bezwaar hierin op te nemen.

Daarnaast vragen wij u vriendelijk om een kopie van dit besluit bij te voegen. Kunt u ons ook uw telefoonnummer geven? De provincie kan dan, mocht dit nodig zijn, u bellen om samen de beste aanpak van behandeling van uw bezwaarschrift te bespreken.

Meer informatie over de behandeling van bezwaarschriften vindt u op www.brabant.nl/bezwaar.

U kunt het secretariaat van de Hoor- en adviescommissie bereiken via telefoonnummer (073) 680 83 04, faxnummer (073) 680 76 80 en e mailadres bezwaar@brabant.nl.

Contact

Subsidie Samen tegen voedselverspilling