Uw aanvraag is bij ons geregistreerd onder casenummer C2259523. Bij brief van 5 maart 2020 hebben wij aanvullende gegevens opgevraagd. Deze zijn door ons op 12 maart 2020 ontvangen.

Juridische toetsing
Wij hebben uw aanvraag getoetst aan:
• artikel 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie;
• de Verordening (EU) nr. 651 /2014 van de Commissie van 17 juni
2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen
107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden
verklaard (Pb 2014 LI 87);
• de Algemene wet bestuursrecht;
• de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant.

Besluit
Wij hebben besloten u een subsidie te verstrekken van € 6.000.000, exclusief btw op grond van artikel 4 in samenhang met artikel 7, eerste lid onder c en tweede lid onder a van de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant.

Het genoemde bedrag is een maximum subsidiebedrag. Voor zover noodzakelijk en adequaat in relatie tot het doel van de subsidie komen de daadwerkelijk gemaakte netto kosten van uw activiteiten in 2021 t/m 2024 voor subsidie in aanmerking. Deze activiteiten passen binnen de provinciale doelstellingen, omdat deze bijdragen aan het leef- en vestingklimaat van Noord-Brabant en een bijdrage leveren aan het versterken van het cultuursysteem, met name cultuurparticipatie, cultuureducatie en talentontwikkeling.

Advies
De Adviescommissie Brabantstad Cultuur 2021-2024 heeft op 12 mei 2020 geadviseerd over uw subsidieaanvraag. Het advies van deze adviescommissie is als bijlage bij dit besluit opgenomen.
Verder vragen we u om de aandachtspunten welke door onze adviescommissie Brabantstad Cultuur 2021-2024 in hun advies zijn genoemd, in uw jaarlijkse voortgangsrapportages aan de orde te laten komen en de ontwikkelingen daarvan te melden.

Staatssteun
Wij hebben uw aanvraag getoetst aan de staatssteunregels (artikel 107 e.v. van het Europees Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie). Wij zijn van oordeel dat deze steun voldoet aan de voorwaarden gesteld in Verordening (EU) nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (Pb 2014 L187) en in het bijzonder aan de voorwaarden van artikel 53.
Deze beschikking zullen wij binnen 20 dagen na besluitvorming ter kennis brengen aan de Europese Commissie. De Europese Commissie kan vragen stellen naar aanleiding van de kennisgeving. Dit kan mogelijk tot gevolg hebben dat de Europese Commissie alsnog van oordeel is dat onderhavige beschikking niet onder de vrijstellingsverordening valt. Dit kan tot gevolg hebben dat de subsidieverlening moet worden teruggevorderd.

Daarnaast wordt de subsidie aan u verleend onder de voorwaarde dat er tegen u geen bevel tot terugvordering uitstaat ingevolge een eerder besluit van de Europese Commissie waarbij de steun onrechtmatig en onverenigbaar met de interne markt is verklaard.

In het kader van transparantieverlichtingen zullen wij deze beschikking op internet publiceren.

Wet Bibob
Wij hebben op basis van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (hierna: Wet Bibob) een onderzoek verricht naar de ingediende aanvraag om subsidie. Onze conclusie op basis van dit onderzoek is dat er vanuit de Wet Bibob geen bezwaren zijn om de aangevraagde subsidie te verlenen.

Wel wijzen we erop dat het Bibob-onderzoek een momentopname is. Er kan op een later moment blijken dat er (nieuwe) handhavingsinformatie, strafrechtelijke informatie of een andere indicatie is om een nieuw Bibob-onderzoek op te starten. Uit dat onderzoek kan dan blijken dat er vanuit de Wet Bibob wel degelijk bezwaren zijn ten aanzien van de verleende subsidie.

Voorschot
Wij verstrekken u op basis van artikel 23 van de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant een voorschot van € 6.000.000 (100% van de verleende subsidie). Dit voorschot wordt onder vermelding van ‘C2259523/4782652’ overgemaakt naar IBAN NL30 ABNA 0522 2773 14 volgens onderstaand betaalschema:

Datum Bedrag
1 februari 2021 € 1.500.000
1 februari 2022 € 1.500.000
1 februari 2023 € 1.500.000
1 februari 2024 € 1.500.000

Verplichtingen
Voor de uitvoering van uw project bent u gebonden aan de volgende verplichtingen:
• de verplichtingen zoals opgenomen in de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant;
• u voert de activiteiten uit overeenkomstig uw activiteitenplan;
• u realiseert de activiteiten in de periode van 1 januari 2021 tot 31 december 2024;
• u dient jaarlijks voor 1 juli een tussentijds voortgangsverslag in;
• voor 1 juli 2025 dient u een aanvraag tot subsidievaststelling in;
• indien u economische activiteiten verricht die niet met provinciale middelen worden gefinancierd, houdt u een administratie bij waarin vermogens van provinciale en andere herkomst afzonderlijk worden verantwoord;
• u vormt een egalisatiereserve conform artikel 4:72 van de Algemene wet bestuursrecht. De egalisatiereserve bedraagt maximaal 10% van de verleende subsidie voor het desbetreffende boekjaar.

Zoals aangegeven in de door u ingediende activiteitenoverzicht 2021 t/m 2024 levert u de navolgende prestatie in 2021 t/m 2024:
• Activiteiten voor het primair en voortgezet onderwijs in Brabant;
• Profilering van de symfonische muziekpraktijk;
• Seasonal concerts en/of samenwerking met Brabantse festivals en gezelschappen;
• Innovatie en het bereiken van nieuw publiek in Noord-Brabant;
• Samenwerking met amateurgezelschappen;
• Begeleiding Opera zuid in Noord-Brabant.


Bestemmingsreserve
Wij stemmen in met de door u gevraagde bestemmingsreserves zoals opgenomen in het door u ingediende beheers- en beleidsplan.
Wij kunnen de bestemmingsreserves terugvorderen indien:
a. de subsidiabele activiteiten geheel of gedeeltelijk worden beëindigd;
b. de subsidieverlening of -vaststelling wordt ingetrokken;
c. de subsidierelatie wordt beëindigd;
d. de rechtspersoon die de begrotingssubsidie ontving wordt ontbonden.

Meldingsplicht
Over tussentijdse wijzigingen in uw project dient u ons z.s.m. na bekend worden hiervan schriftelijk te informeren.
De volgende omstandigheden vallen expliciet onder de meldingsplicht:
- het niet uitvoeren of vertraagd uitvoeren van de activiteiten zoals genoemd in het activiteitenplan en in de subsidieverlening;
- het gewijzigd uitvoeren van de activiteiten zoals genoemd in het activiteitenplan en in de subsidieverlening;
- het niet kunnen halen van de gestelde datum voor het compleet indienen van het tussentijdse voortgangsverslag;
- faillissement of surseance van betaling.
Het niet voldoen aan de meldingsplicht kan negatieve gevolgen hebben voor deze subsidieverstrekking. In bepaalde gevallen leidt het niet melden tot een extra korting van 5% op de subsidie. De regels voor toepassing van deze extra korting zijn vastgelegd in de Beleidsregel misbruik en oneigenlijk gebruik subsidies Noord-Brabant 2017.

Subsidievaststelling
De subsidie wordt vastgesteld op basis van uw verzoek tot vaststelling. Hieruit moet blijken dat de activiteiten waarvoor de subsidie is verleend zijn verricht en dat aan de subsidie verbonden verplichtingen is voldaan. Als bewijsstukken voegt u minimaal bij:

• een jaarverslag/activiteitenverslag als bedoeld in artikel 4:80 Algemene wet bestuursrecht waarin wordt aangetoond dat:
- de activiteiten, waarvoor de subsidie is verleend, zijn verricht;
- aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen is voldaan;
• een jaarrekening per kalenderjaar waarvoor subsidie is verleend, inclusief een toelichting op de besteding van de provinciale middelen;
• een kostenverdeelstaat, waarbij de consequent toegepaste en objectief te rechtvaardigen beginselen voor kostprijsadministratie zijn gehanteerd;
• een controleverklaring, inclusief een oordeel over de rechtmatigheid, overeenkomstig de Regeling controleprotocol subsidies Noord-Brabant.

De Regeling controleprotocol subsidies Noord-Brabant vindt u op onze website, www.brabant.nl, via de zoekterm ‘controleprotocol’.

Wij benadrukken dat het niet of niet tijdig voldoen aan de vereisten voor subsidievaststelling in beginsel leidt tot het ambtshalve vaststellen van de subsidie. Dit betekent dat de subsidie wordt vastgesteld op basis van de tot dan toe bekende gegevens. Een te late indiening van de aanvraag tot subsidievaststelling kan leiden tot het lager – of zelfs op nihil – vaststellen van de subsidie.

Communicatie
De provincie Noord-Brabant vindt het belangrijk om haar burgers te informeren over haar rol in de samenleving. Wij verwachten dat u in publicitaire uitingen over het project vermeldt dat de activiteit geheel of gedeeltelijk met financiële steun van de provincie Noord-Brabant wordt of is gerealiseerd. Zo draagt u bij aan de zichtbaarheid van de provincie Noord-Brabant en uw project.
Actuele informatie over het beeldmerk en het logo vindt u op www.brabant.nl/huisstijl. Om papiergebruik terug te dringen verzoeken wij u om publicitaire uitingen bij voorkeur digitaal te doen. Ook met de provincie vragen wij u zoveel mogelijk digitaal te communiceren.

Nadere informatie
Vragen over dit besluit kunt u stellen via subsidie@brabant.nl of via
(073) 680 8282 op werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur. Wij verzoeken u bij verdere correspondentie ons kenmerk te vermelden.
Overeenkomstig het door Gedeputeerde Staten op 10 november 2020 genomen besluit, namens deze,A. Doedens,
programmamanager Cultuur, Sport en Erfgoed

In verband met geautomatiseerd verwerken is dit document digitaal ondertekend.


Bezwaar
Bezwaren tegen dit besluit kunnen binnen zes weken na de bekendmaking van dit besluit worden ingediend bij:

Het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant
Secretariaat van de hoor- en adviescommissie
Postbus 90151
5200 MC te ‘S HERTOGENBOSCH

Wij vragen u om op de linkerbovenhoek van de envelop het woord "bezwaarschrift" te vermelden.

Het bezwaarschrift moet zijn voorzien van een handtekening, naam en adres van de indiener, de dagtekening en ons kenmerk van het besluit. Ook dient u een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar gericht is en de gronden van het bezwaar hierin op te nemen.

Daarnaast vragen wij u vriendelijk om een kopie van dit besluit bij te voegen. Kunt u ons ook uw telefoonnummer geven? De provincie kan dan, mocht dit nodig zijn, u bellen om samen de beste aanpak van behandeling van uw bezwaarschrift te bespreken.

Meer informatie over de behandeling van bezwaarschriften vindt u op www.brabant.nl/bezwaar.

U kunt het secretariaat van de Hoor- en adviescommissie bereiken via telefoonnummer (073) 680 83 04, faxnummer (073) 680 76 80 en e mailadres bezwaar@brabant.nl.