Juridische toetsing
Wij hebben uw aanvraag getoetst aan:
• artikel 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie;
• de Verordening (EU) nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (Pb 2014 L187) (hierna: Algemene groepsvrijstellingsverordening);
• de Algemene wet bestuursrecht;
• de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant.

Besluit
Wij hebben besloten u een begrotingssubsidie te verlenen van € 1.065.202,- inclusief eventuele niet-verrekenbare/compensabele BTW op grond van artikel
4 in samenhang met artikel 7, eerste lid onder c en tweede lid onder a, van de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant.

U heeft een begrotingssubsidie aangevraagd voor €1.109.081,00. Zoals reeds met u is besproken, zal er voor 2020 een subsidiebedrag van €1.065.202 beschikbaar worden gesteld. De komende periode gaan we met u in overleg hoe het begrotingstekort dat hierdoor ontstaat, opgelost kan worden.
Het genoemde bedrag is een maximum subsidiebedrag. Voor zover noodzakelijk en adequaat in relatie tot het doel van de subsidie komen de daadwerkelijk gemaakte netto kosten van uw activiteiten in 2020 voor subsidie in aanmerking.

Basisactiviteiten:
• preventieve handelingen (inspecties, de bijbehorende rapportage en advisering, noodreparaties) voor gebouwen, historische interieurs en archeologie;
• als provinciaal kennisinstituut zorgdragen voor de kwaliteit van het monumentenonderhoud.

Aandachtspunten:
• Voortzetting van de samenwerking met ROP-Zuid om jongeren te interesseren in het restauratievak en jongeren praktijkervaring op te laten doen binnen de organisatie van de Monumentenwacht.
• Inzet met betrekking tot de gemeentelijke kerkenvisies in het kader van het Landelijke programma ‘De Verbinding’.
• Inzet op basis van het Van Gogh-Convenant.
• Inzet van de samenwerking met de Erfgoed Alliantie.

Bestuursperiode 2020-2023:
Dit voorjaar wordt het provinciaal erfgoedbeleid geactualiseerd. In aanloop naar dit nieuwe beleid gaan we opnieuw bepalen wat we de kern vinden van de taken die de uitvoeringsorganisaties voor ons uitvoeren.
We streven ernaar om meerjarige afspraken te maken met onze uitvoeringsorganisaties over te behalen doelen en resultaten. Daarvoor zullen we een verkenning uitvoeren.
We willen verkennen hoe we de aansturing van de uitvoeringsorganisaties kunnen verbeteren zodat zij met meer efficiency, effectiviteit, onderlinge samenwerking en samenhang gaan functioneren en daarbij worden zaken als de indexeringsproblematiek, CAO-verplichtingen en tarieven meegenomen.
De samenwerking van de organisaties binnen de Erfgoed Alliantie Brabant maakt onderdeel uit van deze verkenning. We zien hier nog onvoldoende voortgang en willen graag nader bepalen welke beweging hier de komende bestuursperiode in gang gezet kan worden.

Staatssteun
Wij hebben uw aanvraag getoetst aan de staatssteunregels (artikel 107 e.v. van het Europees Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie). Wij zijn van oordeel dat deze steun voldoet aan de voorwaarden gesteld in de Algemene groepsvrijstellingsverordening en in het bijzonder aan de voorwaarden van artikel 53.
Deze beschikking zullen wij binnen 20 werkdagen na verzending van het besluit ter kennis brengen aan de Europese Commissie. De Europese Commissie kan vragen stellen naar aanleiding van de kennisgeving. Dit kan mogelijk tot gevolg hebben dat de Europese Commissie alsnog van oordeel is dat onderhavige beschikking niet onder de vrijstellingsverordening valt. Dit kan tot gevolg hebben dat de subsidieverlening moet worden teruggevorderd.

Daarnaast wordt de subsidie aan u verleend onder de voorwaarde dat er tegen u geen bevel tot terugvordering uitstaat ingevolge een eerder besluit van de Europese Commissie waarbij de steun onrechtmatig en onverenigbaar met de interne markt is verklaard.

In het kader van transparantieverplichtingen zullen wij deze beschikking op internet publiceren.

Voorschot
Wij verstrekken u op basis van artikel 23 van de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant een voorschot van € € 1.065.202,- (100% van de verleende subsidie). Dit voorschot wordt onder vermelding van ‘C22533740/4629265’ overgemaakt naar IBAN NL93 ABNA 0408 5853 90 volgens onderstaand betaalschema:

Datum Bedrag
binnen zes weken € 266.300,50
01-04-2020 € 266.300,50
01-07-2020 € 266.300,50
01-10-2020 € 266.300,50

Verplichtingen
Voor de uitvoering van uw project bent u gebonden aan de volgende verplichtingen:
• de verplichtingen zoals opgenomen in de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant;
• u voert de activiteiten uit overeenkomstig uw activiteitenplan;
• u realiseert de activiteiten in de periode van 1 januari 2020 tot en met
31 december 2020;
• voor 1 juli 2021 dient u een aanvraag tot subsidievaststelling in;
• indien u economische activiteiten verricht die niet met provinciale middelen worden gefinancierd, houdt u een administratie bij waarin vermogens van provinciale en andere herkomst afzonderlijk worden verantwoord;
• u vormt een egalisatiereserve conform artikel 4:72 van de Algemene wet bestuursrecht;
• de egalisatiereserve bedraagt maximaal 10% van de verleende subsidie voor het desbetreffende boekjaar.


Bestemmings- en egalisatiereserve
Wij stemmen in met de door u gevraagde bestemmingsreserve zoals opgenomen
in het door u ingediende beheers- en beleidsplan. Wij hebben deze getoetst aan
de Beleidsregel begrotingssubsidies Noord-Brabant.

Wij kunnen de bestemmingsreserve terugvorderen indien:
a. de subsidiabele activiteiten geheel of gedeeltelijk worden beëindigd;
b. de subsidieverlening of -vaststelling wordt ingetrokken;
c. de subsidierelatie wordt beëindigd;
d. de rechtspersoon die de begrotingssubsidie ontving wordt ontbonden.

Meldingsplicht
Over tussentijdse wijzigingen in uw project dient u ons z.s.m. na bekend worden hiervan schriftelijk te informeren.
De volgende omstandigheden vallen expliciet onder de meldingsplicht:
- het niet uitvoeren of vertraagd uitvoeren van de activiteiten zoals genoemd in het projectplan en in de subsidieverlening;
- het gewijzigd uitvoeren van de activiteiten zoals genoemd in het projectplan en in de subsidieverlening;
- het niet kunnen halen van de gestelde datum voor het indienen van het verzoek tot vaststelling van de subsidie;
- faillissement of surseance van betaling.
Het niet voldoen aan de meldingsplicht kan negatieve gevolgen hebben voor deze subsidieverstrekking. In bepaalde gevallen leidt het niet melden tot een extra korting van 5% op de subsidie. De regels voor toepassing van deze extra korting zijn vastgelegd in de Beleidsregel misbruik en oneigenlijk gebruik subsidies Noord-Brabant 2017.

Subsidievaststelling
De subsidie wordt vastgesteld op basis van uw verzoek tot vaststelling. Hieruit moet blijken dat de activiteiten waarvoor de subsidie is verleend zijn verricht en dat aan de subsidie verbonden verplichtingen is voldaan. Als bewijsstukken voegt u minimaal bij:
• een jaarverslag/activiteitenverslag als bedoeld in artikel 4:80 Algemene wet bestuursrecht> waarin wordt aangetoond dat:
- de activiteiten, waarvoor de subsidie is verleend, zijn verricht;
- aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen is voldaan;
• een jaarrekening per kalenderjaar waarvoor subsidie is verleend, inclusief een toelichting op de besteding van de provinciale middelen;
• een kostenverdeelstaat, waarbij de consequent toegepaste en objectief te rechtvaardigen beginselen voor kostprijsadministratie zijn gehanteerd;
• een controleverklaring, inclusief een oordeel over de rechtmatigheid, overeenkomstig de Regeling controleprotocol subsidies Noord-Brabant.

De Regeling controleprotocol subsidies Noord-Brabant vindt u op onze website, www.brabant.nl, via de zoekterm ‘controleprotocol’.
Wij benadrukken dat het niet of niet tijdig voldoen aan de vereisten voor subsidievaststelling in beginsel leidt tot het ambtshalve vaststellen van de subsidie. Dit betekent dat de subsidie wordt vastgesteld op basis van de tot dan toe bekende gegevens. Een te late indiening van de aanvraag tot subsidievaststelling kan leiden tot het lager – of zelfs op nihil – vaststellen van de subsidie.

Communicatie
De provincie Noord-Brabant vindt het belangrijk om haar burgers te informeren over haar rol in de samenleving. Wij verwachten dat u in publicitaire uitingen over het project vermeldt dat de activiteit geheel of gedeeltelijk met financiële steun van de provincie Noord-Brabant wordt of is gerealiseerd. Zo draagt u bij aan de zichtbaarheid van de provincie Noord-Brabant en uw project.
U vindt actuele informatie over het beeldmerk en het logo op onze website, www.brabant.nl, via de zoekterm ‘huisstijl’.

Nadere informatie
Vragen over dit besluit kunt u stellen via subsidie@brabant.nl of via
(073) 680 8282 tussen 9.00 en 12.00 uur op werkdagen.
Wij verzoeken u bij verdere correspondentie ons kenmerk te vermelden.


Overeenkomstig het door Gedeputeerde Staten van
Noord-Brabant d.d. 21 januari 2020 genomen besluit,
namens deze,


A.Doedens,
programmamanager cultuur van nu, sport en erfgoed

In verband met geautomatiseerd verwerken is dit document digitaal ondertekend.


Bezwaar
Bezwaren tegen dit besluit kunnen binnen zes weken na de bekendmaking van dit besluit worden ingediend bij:

Het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant
Secretariaat van de hoor- en adviescommissie
Postbus 90151
5200 MC te ‘S HERTOGENBOSCH

Wij vragen u om op de linkerbovenhoek van de envelop het woord "bezwaarschrift" te vermelden.

Het bezwaarschrift moet zijn voorzien van een handtekening, naam en adres van de indiener, de dagtekening en ons kenmerk van het besluit. Ook dient u een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar gericht is en de gronden van het bezwaar hierin op te nemen.

Daarnaast vragen wij u vriendelijk om een kopie van dit besluit bij te voegen. Kunt u ons ook uw telefoonnummer geven? De provincie kan dan, mocht dit nodig zijn, u bellen om samen de beste aanpak van behandeling van uw bezwaarschrift te bespreken.

Meer informatie over de behandeling van bezwaarschriften vindt u op www.brabant.nl/bezwaar.

U kunt het secretariaat van de Hoor- en adviescommissie bereiken via telefoonnummer (073) 680 83 04, faxnummer (073) 680 76 80 en e mailadres bezwaar@brabant.nl.