Juridische toetsing
Wij hebben uw aanvraag getoetst aan:
• artikel 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie;
• de Verordening (EU) nr. 651/2014 van de Commissie van
17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (Pb 2014 L187) (hierna: Algemene groepsvrijstellingsverordening);
• Verordening (EU) nr. 1407/2013 van de Commissie van
18 december 2013 betreffende de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op de-minimissteun (Pb 2013, L 352) (hierna: Verordening);
• de Algemene wet bestuursrecht;
• de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant.

Besluit
Wij hebben besloten u een subsidie te verstrekken van € 300.000,- inclusief eventuele niet verrekenbare/compensabele btw op grond van artikel 4 in samenhang met artikel 7, eerste lid onder d en tweede lid onder a van de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant.

U ontvangt deze subsidie voor het project ‘Metalot – Future Energy Lab’.
Dit project past binnen de provinciale doelstelling, omdat Metalot hiermee een start maakt met een innovatief campus en innovatiecluster. Daarnaast jaagt het project een veelbelovende innovatie aan in de energiesector, die naast energietransitie ook een bijdrage kan leveren aan nieuwe en hoogwaardige economische ontwikkeling in de regio.

Het genoemde bedrag is een maximum subsidiebedrag. Voor zover noodzakelijk en adequaat in relatie tot het doel van de subsidie komen de daadwerkelijk gemaakte kosten van de volgende activiteiten in aanmerking.

- Het creëren van netwerk van bedrijven die samen met Metalot toekomstvisies wil najagen en middels in-kind en in-cash contributies invulling wil geven aan de mogelijkheid om zelfvoorzienend te zijn.
- Het opstellen van gezamenlijke en breed gedragen toekomstvisies samen met het bedrijfsleven, overheden en overige stakeholders. Deze gezamenlijke toekomstvisies leggen de basis voor het R&D-programma dat door middel van publiek private samenwerking gefinancierd zal worden.
- Het opstellen en borgen van werkafspraken tussen de betrokken organisaties. Hierin zal onder andere invulling gegeven worden aan IP rechten en de gezamenlijke verzilvering daarvan.
- Het aanstellen van een veiligheidsmedewerker en een gebouwbeheerder, die verantwoordelijk zullen zijn voor de dagelijkse operatie in het gebouw.
- Het ontwikkelen van concrete R&D-projecten op de roadmap van de toekomstvisies.
- Het promoten van de resultaten uit de projecten en het innovatie ecosysteem.
- Huisvesting te organiseren, inclusief aanpassingen aan het gebouw te maken, zodat projecten veilig en met oog voor het milieu uitgevoerd kunnen worden.

De omschrijving van deze activiteiten is gebaseerd op uw aanvraag.

Wij geven toestemming om de door Metalot Future Energy Lab BV gemaakte kosten, die zijn opgenomen bij ingediende begroting en die vallen in de projectperiode, op te voeren als “eigen kosten” bij het vaststellingsverzoek en de daarbij behorende controleverklaring.

Subsidiehoogte
Op grond van artikel 10 en 11 van de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant hebben wij de totale subsidiabele kosten op basis van uw begroting en projectplan berekend. De subsidiabele kosten bedragen € 1.005.900,- inclusief eventuele niet verrekenbare/compensabele btw.
De aan u verleende subsidie van € 300.000,- bedraagt daarmee 29,9% van de subsidiabele kosten.

Indien bij de eindverantwoording de werkelijke kosten lager blijken te zijn dan de geraamde kosten in de subsidieaanvraag, kan de subsidie evenredig lager worden vastgesteld.

Staatssteun
De-minimis
Een gedeelte van de subsidie, ter grootte van € 200.000,- hoeft niet aangemeld te worden bij de Europese Commissie. Uit de door u ondertekende “Verklaring de-minimissteun” hebben wij opgemaakt dat uw subsidieaanvraag voldoet aan de vrijstellingsvereisten zoals geformuleerd in de Verordening.

Wij wijzen u erop dat u er zelf op moet toezien dat deze subsidie, samen met de in een aaneengesloten periode van drie fiscale jaren (te) ontvangen andere subsidie of vormen van steun, het drempelbedrag van € 200.000,- niet overschrijdt. Op het moment dat deze drempel dreigt te worden overschreden, dient de steun die de overschrijding zou veroorzaken te worden aangemeld bij de Europese Commissie.

Voor het resterende gedeelte van de subsidie, groot € 100.000,- hebben wij de aanvraag getoetst aan de staatssteunregels (artikel 107 e.v. van het Europees Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie). Wij zijn van oordeel dat deze steun voldoet aan de voorwaarden gesteld in de Algemene groepsvrijstellingsverordening en in het bijzonder aan de voorwaarden van artikel 27.
Deze beschikking zullen wij binnen 20 werkdagen na verzending van het besluit ter kennis brengen aan de Europese Commissie. De Europese Commissie kan vragen stellen naar aanleiding van de kennisgeving. Dit kan mogelijk tot gevolg hebben dat de Europese Commissie alsnog van oordeel is dat onderhavige beschikking niet onder de vrijstellingsverordening valt. Dit kan tot gevolg hebben dat de subsidieverlening moet worden teruggevorderd.

Daarnaast wordt de subsidie aan u verleend onder de voorwaarde dat er tegen u geen bevel tot terugvordering uitstaat ingevolge een eerder besluit van de Europese Commissie waarbij de steun onrechtmatig en onverenigbaar met de interne markt is verklaard.

Om de Algemene groepsvrijstellingsverordening toe te kunnen passen moet de steun stimulerend effect hebben. Wij hebben geconcludeerd dat de subsidie stimulerend effect heeft, omdat de activiteiten waarvoor u de subsidie heeft aangevraagd niet zijn gestart vóór de datum van uw schriftelijke subsidieaanvraag.Wet Bibob
Wij hebben op basis van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (hierna: Wet Bibob) een onderzoek verricht naar de ingediende aanvraag om subsidie. Onze conclusie op basis van dit onderzoek is dat er vanuit de Wet Bibob geen bezwaren zijn om de aangevraagde subsidie te verlenen.

Wel wijzen we erop dat het Bibob-onderzoek een momentopname is. Er kan op een later moment blijken dat er (nieuwe) handhavingsinformatie, strafrechtelijke informatie of een andere indicatie is om een nieuw Bibob-onderzoek op te starten. Uit dat onderzoek kan dan blijken dat er vanuit de Wet Bibob wel degelijk bezwaren zijn ten aanzien van de verleende subsidie.

Voorschot
Wij verstrekken u op basis van artikel 23 van de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant een voorschot van € 300.000,- (100% van de verleende subsidie). Dit voorschot wordt conform uw verzoek onder vermelding van ‘C2262011/4740583’ overgemaakt naar IBAN NL87RABO0316001791 volgens onderstaand betaalschema:

Datum Bedrag
binnen zes weken na dagtekening van dit besluit € 100.000
27 januari 2021 € 100.000
27 januari 2022 € 100.000

Verplichtingen
Voor de uitvoering van uw project bent u gebonden aan de volgende verplichtingen:
• de verplichtingen zoals opgenomen in de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant;
• u voert de activiteiten uit overeenkomstig uw projectplan;
• u realiseert de activiteiten in de periode van 1 april 2020 tot en met
31 maart 2023;
• u dient jaarlijks voor 1 april een tussentijds voortgangsverslag in en dit indien mogelijk te combineneren met een overleg waarbij op ambtelijk niveau de stand van zaken wordt besproken;
• dertien weken na afronding van het project, maar uiterlijk op
1 juli 2023 dient u een verzoek tot vaststelling van de subsidie in.

Meldingsplicht
Over tussentijdse wijzigingen in uw project dient u ons z.s.m. na bekend worden hiervan schriftelijk te informeren.
De volgende omstandigheden vallen expliciet onder de meldingsplicht:
- het niet uitvoeren of vertraagd uitvoeren van de activiteiten zoals genoemd in het projectplan en in de subsidieverlening;
- het gewijzigd uitvoeren van de activiteiten zoals genoemd in het projectplan en in de subsidieverlening;
- het niet kunnen halen van de gestelde datum voor het compleet indienen van het tussentijdse voortgangsverslag;
- het niet kunnen halen van de gestelde datum voor het indienen van het verzoek tot vaststelling van de subsidie;
- het niet kunnen voldoen aan de verplichting om het project 5 jaar na realisatie in stand te houden conform artikel 16 onder a van de Asv;
- faillissement of surseance van betaling.
Het niet voldoen aan de meldingsplicht kan negatieve gevolgen hebben voor deze subsidieverstrekking. In bepaalde gevallen leidt het niet melden tot een extra korting van 5% op de subsidie. De regels voor toepassing van deze extra korting zijn vastgelegd in de Beleidsregel misbruik en oneigenlijk gebruik subsidies Noord-Brabant 2017.

Subsidievaststelling
De subsidie wordt vastgesteld op basis van uw verzoek tot vaststelling. Hieruit moet blijken dat de activiteiten waarvoor de subsidie is verleend zijn verricht en dat aan de subsidie verbonden verplichtingen is voldaan. Als bewijsstukken voegt u minimaal bij:
• een activiteitenverslag als bedoeld in artikel 4:80 Algemene wet bestuursrecht waarin wordt aangetoond dat;
- de activiteiten, waarvoor de subsidie is verleend, zijn verricht;
- aan de subsidie verbonden verplichtingen is voldaan;
• een financieel verslag dat:
- aansluit op de begroting waarvoor subsidie is verleend;
- een vergelijking bevat van de begroting met de gerealiseerde inkomsten en uitgaven; en
- een toelichting bevat op substantiële afwijkingen van de gerealiseerde inkomsten en uitgaven ten opzichte van de begroting;
• een controleverklaring, inclusief een oordeel over de rechtmatigheid, overeenkomstig de Regeling controleprotocol subsidies Noord-Brabant.

De Regeling controleprotocol subsidies Noord-Brabant vindt u op onze website, www.brabant.nl, via de zoekterm ‘controleprotocol’.

Wij benadrukken dat het niet of niet tijdig voldoen aan de vereisten voor subsidievaststelling in beginsel leidt tot het ambtshalve vaststellen van de subsidie. Dit betekent dat de subsidie wordt vastgesteld op basis van de tot dan toe bekende gegevens. Een te late indiening van de aanvraag tot subsidievaststelling kan leiden tot het lager – of zelfs op nihil – vaststellen van de subsidie.


Communicatie
De provincie Noord-Brabant vindt het belangrijk om haar burgers te informeren over haar rol in de samenleving. Wij verwachten dat u in publicitaire uitingen over het project vermeldt dat de activiteit geheel of gedeeltelijk met financiële steun van de provincie Noord-Brabant wordt of is gerealiseerd. Zo draagt u bij aan de zichtbaarheid van de provincie Noord-Brabant en uw project.
Actuele informatie over het beeldmerk en het logo vindt u op www.brabant.nl/huisstijl. Om papiergebruik terug te dringen verzoeken wij u om publicitaire uitingen bij voorkeur digitaal te doen. Ook met de provincie vragen wij u zoveel mogelijk digitaal te communiceren.

Nadere informatie
Vragen over dit besluit kunt u stellen via subsidie@brabant.nl of via
(073) 680 8282 op werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur. Wij verzoeken u om bij verdere correspondentie ons kenmerk vermelden.


Overeenkomstig het door Gedeputeerde Staten van
Noord-Brabant op 31 augustus 2020 genomen besluit,
namens deze,


H.B.W. van den Berg,
programmamanager Wonen en Leefomgeving

In verband met geautomatiseerd verwerken is dit document digitaal ondertekend.


Bezwaar
Bezwaren tegen dit besluit kunnen binnen zes weken na de bekendmaking van dit besluit worden ingediend bij:

Het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant
Secretariaat van de hoor- en adviescommissie
Postbus 90151
5200 MC te ‘S HERTOGENBOSCH

Wij vragen u om op de linkerbovenhoek van de envelop het woord "bezwaarschrift" te vermelden.

Het bezwaarschrift moet zijn voorzien van een handtekening, naam en adres van de indiener, de dagtekening en ons kenmerk van het besluit. Ook dient u een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar gericht is en de gronden van het bezwaar hierin op te nemen.

Daarnaast vragen wij u vriendelijk om een kopie van dit besluit bij te voegen. Kunt u ons ook uw telefoonnummer geven? De provincie kan dan, mocht dit nodig zijn, u bellen om samen de beste aanpak van behandeling van uw bezwaarschrift te bespreken.

Meer informatie over de behandeling van bezwaarschriften vindt u op www.brabant.nl/bezwaar.

U kunt het secretariaat van de Hoor- en adviescommissie bereiken via telefoonnummer (073) 680 83 04, faxnummer (073) 680 76 80 en e mailadres bezwaar@brabant.nl.