Juridische toetsing
Wij hebben uw aanvraag getoetst aan:
• artikel 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie;
• de Verordening (EU) nr. 651/2014 van de Commissie van
17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (Pb 2014 L187) (hierna: Algemene groepsvrijstellingsverordening);
• de Algemene wet bestuursrecht;
• de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant.

Besluit
Wij hebben besloten u een subsidie te verstrekken van € 500.000,-, inclusief eventuele niet-verrekenbare/compensabele BTW op grond van artikel 4 in samenhang met artikel 7, eerste lid onder d en tweede lid onder a van de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant.

U ontvangt deze subsidie voor het project ‘Lighthouse MEC’.

Dit project past binnen de provinciale doelstelling, omdat:
- De provincie in haar aanvullende uitvoeringsprogramma energie de innovatieve ontwikkeling van energieopslag en conversie en de daarbij behorende toeleverende bedrijven wil stimuleren zodat kennis sneller gevaloriseerd wordt;
- De ontwikkeling van een demonstratie van reductie van geoxideerd IJzerpoeder naar ijzerpoeder middels waterstof de technologie van Metal Power circulair maakt en waardoor waterstof goedkoper opgeslagen kan worden en dit een mogelijkheid biedt kolencentrales in de toekomst CO2 neutraal om te bouwen naar ijzerpoeder centrales;
- TU/e een samenwerkingsovereenkomst heeft gesloten met EMGroup (MKB maakbedrijf), Pometon Spa (Italiaanse partner voor productie van ijzerpoeder uit schroot), Metalot3C en het Zweedse RISE (onderzoeksfaciliteiten bioverbrandings-, vergassings- en bioraffinage processen). De inzet van PD-eng’s voor het uitvoeren van fundamenteel onderzoek en onderzoeks- en maakbedrijven, ontstaat een triple Helix aanpak die past binnen het plan van aanpak Feulliance;
- Shell een cash bijdrage van € 225.000,- doet en mee helpt ontwikkelen zonder hiervoor Intellectueel eigendom te vragen;
- Er een haalbaarheidsstudie uitgevoerd wordt met opstellen van een businessplan en marktonderzoek;
- Dat met de ontwikkeling van een demonstratie Brabant een showcase kan laten zien voor het circulaire gebruik van Metal Fuels op Moerdijk of Chemelot;
- Het demonstratieproject als basis kan dienen voor het Shell Game Changer Programma voor verdere ontwikkeling en financiering van Metal Fuel technologie.

Het genoemde bedrag is een maximum subsidiebedrag. Voor zover noodzakelijk en adequaat in relatie tot het doel van de subsidie komen de daadwerkelijk gemaakte kosten van de activiteiten conform de aangegeven zes werkpakketten in uw projectplan in aanmerking:
Werkpakket 1 – Industrieel businessplan;
Werkpakket 2 – Demonstrator: Entrained flow reactor;
Werkpakket 3 – Regeneratie: mesh belt furnace;
Werkpakket 4 – Regeneratie: Fluidiesd bed;
Werkpakket 5 – Definiëren brandstofkarakteristiek;
Werkpakket 6 – Projectmanagement en coördinatie.
De omschrijving van deze activiteiten is gebaseerd op uw aanvraag.

Subsidiehoogte
Op grond van artikel 10 en 11 van de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant hebben we de totale subsidiabele kosten op basis van uw begroting berekend. De subsidiabele kosten bedragen € 1.398.677,- exclusief btw.
De aan u verleende subsidie van € 500.000,- bedraagt daarmee afgerond 35,7% van de subsidiabele kosten.

Indien bij de eindverantwoording de werkelijke kosten lager blijken te zijn dan de geraamde kosten in de subsidieaanvraag, kan de subsidie evenredig lager worden vastgesteld.

Staatssteun
Wij hebben uw aanvraag getoetst aan de staatssteunregels (artikel 107 e.v. van het Europees Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie). Wij zijn van oordeel dat deze steun voldoet aan de voorwaarden gesteld in de Algemene groepsvrijstellingsverordening en in het bijzonder aan de voorwaarden van artikel 25 onder b (industrieel onderzoek) en
d (haalbaarheidsonderzoek).

Deze beschikking zullen wij binnen 20 werkdagen na verzending van het besluit ter kennis brengen aan de Europese Commissie. De Europese Commissie kan vragen stellen naar aanleiding van de kennisgeving. Dit kan mogelijk tot gevolg hebben dat de Europese Commissie alsnog van oordeel is dat onderhavige beschikking niet onder de vrijstellingsverordening valt. Dit kan tot gevolg hebben dat de subsidieverlening moet worden teruggevorderd.

Daarnaast wordt de subsidie aan u verleend onder de voorwaarde dat er tegen u geen bevel tot terugvordering uitstaat ingevolge een eerder besluit van de Europese Commissie waarbij de steun onrechtmatig en onverenigbaar met de interne markt is verklaard.

In het kader van transparantieverplichtingen zullen wij deze beschikking op internet publiceren.

Om de Algemene groepsvrijstellingsverordening toe te kunnen passen moet de steun stimulerend effect hebben. Wij hebben geconcludeerd dat de subsidie stimulerend effect heeft, omdat de activiteiten waarvoor u de subsidie heeft aangevraagd niet zijn gestart vóór de datum van uw schriftelijke subsidieaanvraag.

Voorschot
Wij verstrekken u op basis van artikel 23 van de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant een voorschot van € 500.000,- (100% van de verleende subsidie).


Dit voorschot wordt conform uw verzoek onder vermelding van ‘C2255267/4615563’ overgemaakt naar IBAN NL42RABO0158249658 volgens onderstaand betaalschema:

Datum Bedrag
binnen zes weken na dagtekening € 400.000,-
1 januari 2021 € 100.000,-

Verplichtingen
Voor de uitvoering van uw project bent u gebonden aan de volgende verplichtingen:
• de verplichtingen zoals opgenomen in de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant;
• u voert de activiteiten uit overeenkomstig uw projectplan;
• u realiseert de activiteiten in de periode van 1 januari 2020 tot
1 juli 2021;
• u dient voor 1 januari 2021 een tussentijds voortgangsverslag in;
• binnen dertien weken na afronding van het project, maar uiterlijk op
1 oktober 2021 dient u een verzoek tot vaststelling van de subsidie in.

Meldingsplicht
Over tussentijdse wijzigingen in uw project dient u ons z.s.m. na bekend worden hiervan schriftelijk te informeren.
De volgende omstandigheden vallen expliciet onder de meldingsplicht:
- het niet uitvoeren of vertraagd uitvoeren van de activiteiten zoals genoemd in het projectplan en in de subsidieverlening;
- het gewijzigd uitvoeren van de activiteiten zoals genoemd in het projectplan en in de subsidieverlening;
- het niet kunnen halen van de gestelde datum voor het compleet indienen van het tussentijdse voortgangsverslag;
- het niet kunnen halen van de gestelde datum voor het indienen van het verzoek tot vaststelling van de subsidie;
- het niet kunnen voldoen aan de verplichting om het project 5 jaar na realisatie in stand te houden conform artikel 16 onder a van de Asv;
- faillissement of surseance van betaling.
Het niet voldoen aan de meldingsplicht kan negatieve gevolgen hebben voor deze subsidieverstrekking. In bepaalde gevallen leidt het niet melden tot een extra korting van 5% op de subsidie. De regels voor toepassing van deze extra korting zijn vastgelegd in de Beleidsregel misbruik en oneigenlijk gebruik subsidies Noord-Brabant 2017.


Subsidievaststelling
De subsidie wordt vastgesteld op basis van uw verzoek tot vaststelling.
Hieruit moet blijken dat de activiteiten waarvoor de subsidie is verleend zijn verricht en dat aan de subsidie verbonden verplichtingen is voldaan. Als bewijsstukken voegt u minimaal bij:
• een activiteitenverslag als bedoeld in artikel 4:80 Algemene wet bestuursrecht waarin wordt aangetoond dat;
- de activiteiten, waarvoor de subsidie is verleend, zijn verricht;
- aan de subsidie verbonden verplichtingen is voldaan;
• een financieel verslag dat:
- aansluit op de begroting waarvoor subsidie is verleend;
- een vergelijking bevat van de begroting met de gerealiseerde inkomsten en uitgaven; en
- een toelichting bevat op substantiële afwijkingen van de gerealiseerde inkomsten en uitgaven ten opzichte van de begroting;
• een controleverklaring, inclusief een oordeel over de rechtmatigheid, overeenkomstig de Regeling controleprotocol subsidies Noord-Brabant.

De Regeling controleprotocol subsidies Noord-Brabant vindt u op onze website, www.brabant.nl, via de zoekterm ‘controleprotocol’.

Wij benadrukken dat het niet of niet tijdig voldoen aan de vereisten voor subsidievaststelling in beginsel leidt tot het ambtshalve vaststellen van de subsidie. Dit betekent dat de subsidie wordt vastgesteld op basis van de tot dan toe bekende gegevens. Een te late indiening van de aanvraag tot subsidievaststelling kan leiden tot het lager – of zelfs op nihil – vaststellen van de subsidie.

Communicatie
De provincie Noord-Brabant vindt het belangrijk om haar burgers te informeren over haar rol in de samenleving. Wij verwachten dat u in publicitaire uitingen over het project vermeldt dat de activiteit geheel of gedeeltelijk met financiële steun van de provincie Noord-Brabant wordt of is gerealiseerd. Zo draagt u bij aan de zichtbaarheid van de provincie Noord-Brabant en uw project.
Actuele informatie over het beeldmerk en het logo vindt u op www.brabant.nl/huisstijl. Om papiergebruik terug te dringen verzoeken wij u om publicitaire uitingen bij voorkeur digitaal te doen. Ook met de provincie vragen wij u zoveel mogelijk digitaal te communiceren.

Nadere informatie
Vragen over dit besluit kunt u stellen via subsidie@brabant.nl of via
(073) 680 8282 op werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur.
Wij verzoeken u om bij verdere correspondentie ons kenmerk te vermelden.


Overeenkomstig het door Gedeputeerde Staten van
Noord-Brabant op 10 december 2019 genomen besluit,
namens deze,I.A.H.M. Cortenbach,
programmamanager Energietransitie

In verband met geautomatiseerd verwerken is dit document digitaal onderteken


Bezwaar
Bezwaren tegen dit besluit kunnen binnen zes weken na de bekendmaking van dit besluit worden ingediend bij:

Het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant
Secretariaat van de hoor- en adviescommissie
Postbus 90151
5200 MC te ‘S HERTOGENBOSCH

Wij vragen u om op de linkerbovenhoek van de envelop het woord "bezwaarschrift" te vermelden.

Het bezwaarschrift moet zijn voorzien van een handtekening, naam en adres van de indiener, de dagtekening en ons kenmerk van het besluit. Ook dient u een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar gericht is en de gronden van het bezwaar hierin op te nemen.

Daarnaast vragen wij u vriendelijk om een kopie van dit besluit bij te voegen. Kunt u ons ook uw telefoonnummer geven? De provincie kan dan, mocht dit nodig zijn, u bellen om samen de beste aanpak van behandeling van uw bezwaarschrift te bespreken.

Meer informatie over de behandeling van bezwaarschriften vindt u op www.brabant.nl/bezwaar.

U kunt het secretariaat van de Hoor- en adviescommissie bereiken via telefoonnummer (073) 680 83 04, faxnummer (073) 680 76 80 en e mailadres bezwaar@brabant.nl.