Juridische toetsing
Wij hebben uw aanvraag getoetst aan:
• artikel 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie;
• de Verordening (EU) nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (Pb 2014 L187) (hierna: Algemene groepsvrijstellingsverordening);
• de Algemene wet bestuursrecht;
• de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant.

Besluit
Wij hebben besloten u een begrotingssubsidie te verlenen van € 500.000, inclusief eventuele niet-verrekenbare/compensabele BTW, op grond van artikel 4 in samenhang met artikel 7, eerste lid onder d en tweede lid onder a van de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant.

U ontvangt deze subsidie voor het project ‘Therapie op Maat instituut’.
Dit project pas binnen de provinciale doelstelling. Het TOMi initiatief is opgenomen in het Life Science & Health programma en speelt in op de doestellingen om deze sector binnen de provincie te versterken. Daarnaast sluit het initiatief aan op de doelstellingen rondom Smart Data via het High Tech Systemen en Materialen (HTSM) programma en de digitaliseringsagenda.

Het genoemde bedrag is een maximum subsidiebedrag. Voor zover noodzakelijk en adequaat in relatie tot het doel van de subsidie komen de daadwerkelijk gemaakte kosten van de volgende activiteiten in aanmerking:

• Om de mogelijkheden voor gepersonaliseerde zorg voor Noord-Brabantse inwoners toegankelijk te maken en de kansen voor de Brabantse economie tot ontwikkeling te brengen wordt een multidisciplinaire samenwerking opgestart:
- kennis en competenties bijeen brengen om antwoorden de formuleren voor complexe vraagstellingen;
- infrastructuur en faciliteiten delen om detectie, diagnose en behandeling op efficiënte wijze te laten plaatsvinden;
- een netwerkorganisatie vormen die bestaande organisaties aan elkaar koppelt en voortdurend nieuwe ontwikkelingen entameert.
• Jaarlijks worden 3 nieuwe pilotprojecten in de toepassingsgebieden oncologie, psychiatrie, infectie, cardiologie en overig geëntameerd en ingericht. Per project zijn minimaal 2 regionale ziekenhuizen betrokken;
• Voor ieder pilotproject wordt een bijbehorend informatie- en verwijzingsportaal ingericht bij de Healthdesk;
• Realisatie van toegankelijke patiëntendata zoals medische parameters en biomarkertestinformatie specifiek voor de TOMi projectondersteuning;
• Jaarlijks wordt bijgedragen aan het ontstaan van 2 nieuwe bedrijven;
• Uit de vijf portfolioprojecten vloeien jaarlijks 1 á 2 nieuwe producten of services voort. Per project werkt minstens 1 MKB-bedrijf mee.
• Een bedrag van € 100.000 wordt na besteding aan de opstartactiviteiten ingezet vanuit gegenereerde inkomsten ten behoeve van de realisatie van extra pilotprojecten op het gebied van Life Sciences & Health in de periode tot 2026.

De omschrijving van deze activiteiten is gebaseerd op uw aanvraag.

Subsidiehoogte
Op grond van artikel 10 en 11 van de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant hebben we de totale subsidiabele kosten op basis van uw begroting en het projectplan berekend. De subsidiabele kosten bedragen € 3.186.060.
De aan u verleende subsidie van € 500.000 bedraagt daarmee 15,7 % van de subsidiabele kosten.

Indien bij de eindverantwoording de werkelijke kosten lager blijken te zijn dan de geraamde kosten in de subsidieaanvraag, kan de subsidie evenredig lager worden vastgesteld.

Staatssteun
Wij hebben uw aanvraag getoetst aan de staatssteunregels (artikel 107 e.v. van het Europees Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie). Wij zijn van oordeel dat deze steun voldoet aan de voorwaarden gesteld in de Algemene groepsvrijstellingsverordening en in het bijzonder aan de voorwaarden van artikelen 29 (proces- en organisatie innovatie) en 31 (opleiding).

Deze beschikking zullen wij binnen 20 dagen na besluitvorming ter kennis brengen aan de Europese Commissie. De Europese Commissie kan vragen stellen naar aanleiding van de kennisgeving. Dit kan mogelijk tot gevolg hebben dat de Europese Commissie alsnog van oordeel is dat onderhavige beschikking niet onder de vrijstellingsverordening valt. Dit kan tot gevolg hebben dat de subsidieverlening moet worden teruggevorderd.

Daarnaast wordt de subsidie aan u verleend onder de voorwaarde dat er tegen u geen bevel tot terugvordering uitstaat ingevolge een eerder besluit van de Europese Commissie waarbij de steun onrechtmatig en onverenigbaar met de interne markt is verklaard.

In het kader van transparantieverplichtingen zullen wij deze beschikking op internet publiceren.

Om de Algemene groepsvrijstellingsverordening toe te kunnen passen moet de steun stimulerend effect hebben. Wij hebben geconcludeerd dat de subsidie stimulerend effect heeft, omdat de activiteiten waarvoor u de subsidie heeft aangevraagd niet zijn gestart vóór de datum van uw schriftelijke subsidieaanvraag.

Voorschot
Wij verstrekken u op basis van artikel 23 van de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant een voorschot van € 500.000 (100 % van de verleende subsidie). Dit voorschot wordt onder vermelding van ‘C2240452/4497772’ overgemaakt naar IBAN NL27 ABNA 0833 6578 44 volgens onderstaand betaalschema:

Datum Bedrag
binnen zes weken na dagtekening € 200.000
1 juni 2020 € 200.000
1 juni 2021 € 100.000

Verplichtingen
Voor de uitvoering van uw project bent u gebonden aan de volgende verplichtingen:
• de verplichtingen zoals opgenomen in de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant;
• u voert de activiteiten uit overeenkomstig uw projectplan;
• u realiseert de activiteiten in de periode van 1 mei 2019 tot 31 december 2025;
• u dient jaarlijks voor 1 maart een tussentijds inhoudelijk voortgangsverslag in met daarbij minimaal een opgave van de volgende KPI’s:
- Aantal MKB bedrijven actief in en vanuit TOMi;
- Aantal nieuwe TOM projecten;
- Aantal lopende TOM projecten;
- Aantal succesvol gerealiseerde TOM zorginnovaties, zowel over het voorgaande jaar als cumulatief;
- Een onderbouwde inschatting van het aantal ondersteunde patiënten per TOMi project;
- Na besteding van het bedrag van € 100.000 uit gegenereerde inkomsten van subsidie aangeven in welke extra pilotprojecten het bedrag is geïnvesteerd.
• In het eerste jaar van TOMi voert u een gevalideerde toets uit op de kwaliteit van het dan gevormde managementteam. Het bijbehorende rapport stuurt u mee met het voortgangsverslag per 1 maart 2020;
• binnen dertien weken na afronding van het project, maar uiterlijk op 1 april 2026 dient u een verzoek tot vaststelling van de subsidie in;

Meldingsplicht
Over tussentijdse wijzigingen in uw project dient u ons z.s.m. na bekend worden hiervan schriftelijk te informeren.
De volgende omstandigheden vallen expliciet onder de meldingsplicht:
- het niet uitvoeren of vertraagd uitvoeren van de activiteiten zoals genoemd in het projectplan en in de subsidieverlening;
- het gewijzigd uitvoeren van de activiteiten zoals genoemd in het projectplan en in de subsidieverlening;
- het niet kunnen halen van de gestelde datum voor het compleet indienen van het tussentijdse voortgangsverslag;
- het niet kunnen halen van de gestelde datum voor het indienen van het verzoek tot vaststelling van de subsidie;
- het niet kunnen voldoen aan de verplichting om het project 5 jaar na realisatie in stand te houden conform artikel 16 onder a van de Asv;
- faillissement of surseance van betaling.

Het niet voldoen aan de meldingsplicht kan negatieve gevolgen hebben voor deze subsidieverstrekking. In bepaalde gevallen leidt het niet melden tot een extra korting van 5% op de subsidie. De regels voor toepassing van deze extra korting zijn vastgelegd in de Beleidsregel misbruik en oneigenlijk gebruik subsidies Noord-Brabant 2017.


Subsidievaststelling
De subsidie wordt vastgesteld op basis van uw verzoek tot vaststelling. Hieruit moet blijken dat de activiteiten waarvoor de subsidie is verleend zijn verricht en dat aan de subsidie verbonden verplichtingen is voldaan. Als bewijsstukken voegt u minimaal bij:
• een activiteitenverslag als bedoeld in artikel 4:80 Algemene wet bestuursrecht waarin wordt aangetoond dat;
- de activiteiten, waarvoor de subsidie is verleend, zijn verricht;
- aan de subsidie verbonden verplichtingen is voldaan;
• een financieel verslag dat:
- aansluit op de begroting waarvoor subsidie is verleend;
- een vergelijking bevat van de begroting met de gerealiseerde inkomsten en uitgaven; en
- een toelichting bevat op substantiële afwijkingen van de gerealiseerde inkomsten en uitgaven ten opzichte van de begroting;
• een controleverklaring, inclusief een oordeel over de rechtmatigheid, overeenkomstig de Regeling controleprotocol subsidies Noord-Brabant.

De Regeling controleprotocol subsidies Noord-Brabant vindt u op onze website, www.brabant.nl, via de zoekterm ‘controleprotocol’.

Wij benadrukken dat het niet of niet tijdig voldoen aan de vereisten voor subsidievaststelling in beginsel leidt tot het ambtshalve vaststellen van de subsidie. Dit betekent dat de subsidie wordt vastgesteld op basis van de tot dan toe bekende gegevens. Een te late indiening van de aanvraag tot subsidievaststelling kan leiden tot het lager – of zelfs op nihil – vaststellen van de subsidie.

Communicatie
De provincie Noord-Brabant vindt het belangrijk om haar burgers te informeren over haar rol in de samenleving. Wij verwachten dat u in publicitaire uitingen over het project vermeldt dat de activiteit geheel of gedeeltelijk met financiële steun van de provincie Noord-Brabant wordt of is gerealiseerd. Zo draagt u bij aan de zichtbaarheid van de provincie Noord-Brabant en uw project.
U vindt actuele informatie over het beeldmerk en het logo op onze website, www.brabant.nl, via de zoekterm ‘huisstijl’.

Nadere informatie
Vragen over dit besluit kunt u stellen via subsidie@brabant.nl of via
(073) 680 8282 op werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur.


Wij verzoeken u om bij verdere correspondentie ons kenmerk vermelden.Overeenkomstig het door Gedeputeerde Staten van
Noord-Brabant genomen besluit,
namens deze,


drs. M. Wijnstekers,
manager Economisch Programma Brabant

In verband met geautomatiseerd verwerken is dit document digitaal ondertekend.


Bezwaar
Bezwaren tegen dit besluit kunnen binnen zes weken na de bekendmaking van dit besluit worden ingediend bij:

Het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant
Secretariaat van de hoor- en adviescommissie
Postbus 90151
5200 MC te ‘S HERTOGENBOSCH

Wij vragen u om op de linkerbovenhoek van de envelop het woord "bezwaarschrift" te vermelden.

Het bezwaarschrift moet zijn voorzien van een handtekening, naam en adres van de indiener, de dagtekening en ons kenmerk van het besluit. Ook dient u een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar gericht is en de gronden van het bezwaar hierin op te nemen.

Daarnaast vragen wij u vriendelijk om een kopie van dit besluit bij te voegen. Kunt u ons ook uw telefoonnummer geven? De provincie kan dan, mocht dit nodig zijn, u bellen om samen de beste aanpak van behandeling van uw bezwaarschrift te bespreken.

Meer informatie over de behandeling van bezwaarschriften vindt u op www.brabant.nl/bezwaar.

U kunt het secretariaat van de Hoor- en adviescommissie bereiken via telefoonnummer (073) 680 83 04, faxnummer (073) 680 76 80 en e mailadres bezwaar@brabant.nl.