Op 19 november 2019 hebben wij uw verzoek om verhoging van de subsidie met € 35.144 ontvangen in verband met het besluit van de Taskforce tegen Voedselverspilling om samen met andere partners te komen tot een nationale organisatie tegen voedselverspilling. Het bedrag heeft betrekking op onvoorziene huurkosten over de periode 1 juli 2018 tot 6 december 2018.

Besluit wijziging subsidieverlening
Uw informatie geeft aanleiding om het verleende subsidiebedrag van € 375.000 exclusief btw aan te passen.

Wij hebben besloten om u een extra subsidie te verstrekken van € 35.144 exclusief btw op grond van de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant.

Subsidiehoogte
U ontvangt subsidie voor de dekking van de onvoorziene huurkosten over de periode 1 juli 2018 tot 6 december 2018. De omschrijving van deze activiteiten is gebaseerd op uw verzoek tot wijziging van de subsidieverlening van 19 november 2019. Het totaal verleende subsidiebedrag wordt door deze wijziging € 410.144.

Staatssteun
Wij hebben uw verzoek tot wijziging getoetst aan de staatssteunregels (artikel 107 e.v. van het Europees Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie). Wij zijn van oordeel dat deze steun voldoet aan de voorwaarden gesteld in de Algemene groepsvrijstellingsverordening en in het bijzonder aan de voorwaarden van artikel 27 (steun voor innovatieclusters).
Deze beschikking zullen wij binnen 20 werkdagen na verzending van het besluit ter kennis brengen aan de Europese Commissie. De Europese Commissie kan vragen stellen naar aanleiding van de kennisgeving. Dit kan mogelijk tot gevolg hebben dat de Europese Commissie alsnog van oordeel is dat onderhavige beschikking niet onder de vrijstellingsverordening valt. Dit kan tot gevolg hebben dat de subsidieverlening moet worden teruggevorderd.
De bepalingen inzake staatssteun in de verleningsbeschikking van 18 mei 2018 blijven ongewijzigd van toepassing.

Voorschot
Wij verstrekken u een extra voorschot van € 35.144 op basis van artikel 23 van de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant. Dit voorschot wordt binnen 2 weken na bekendmaking van dit besluit overgemaakt naar bankrekeningnummer NL41 RABO 0323 1966 24 onder vermelding van ‘C2254945/4614518’.

Geen overige wijzigingen
Voor het overige blijft de subsidieverleningsbeschikking van 18 mei 2018 met de daarbij behorende subsidieverplichtingen en voorwaarden ongewijzigd in stand.

Nadere informatie
Vragen over dit besluit kunt u stellen via subsidie@brabant.nl of via
(073) 680 8282 tussen 9.00 en 12.00 uur op werkdagen. Wij verzoeken u bij verdere correspondentie ons kenmerk te vermelden.Overeenkomstig het door Gedeputeerde Staten op 17 december genomen besluit,
namens deze,


J.W. Stad,
programmamanager generiek economisch beleid

In verband met geautomatiseerd verwerken is dit document digitaal ondertekend.Bezwaar
Bezwaren tegen dit besluit kunnen binnen zes weken na de bekendmaking van dit besluit worden ingediend bij:

Het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant
Secretariaat van de hoor- en adviescommissie
Postbus 90151
5200 MC te ‘S HERTOGENBOSCH

Wij vragen u om op de linkerbovenhoek van de envelop het woord "bezwaarschrift" te vermelden.

Het bezwaarschrift moet zijn voorzien van een handtekening, naam en adres van de indiener, de dagtekening en ons kenmerk van het besluit. Ook dient u een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar gericht is en de gronden van het bezwaar hierin op te nemen.

Daarnaast vragen wij u vriendelijk om een kopie van dit besluit bij te voegen. Kunt u ons ook uw telefoonnummer geven? De provincie kan dan, mocht dit nodig zijn, u bellen om samen de beste aanpak van behandeling van uw bezwaarschrift te bespreken.

Meer informatie over de behandeling van bezwaarschriften vindt u op www.brabant.nl/bezwaar.

U kunt het secretariaat van de Hoor- en adviescommissie bereiken via telefoonnummer (073) 680 83 04, faxnummer (073) 680 76 80 en e mailadres bezwaar@brabant.nl.