Juridische toetsing
Wij hebben uw aanvraag getoetst aan:
• artikel 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie;
• de Verordening (EU) nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (Pb 2014 L187) (hierna: Algemene groepsvrijstellingsverordening);
• de Algemene wet bestuursrecht;
• de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant.

Besluit
Wij hebben besloten u een subsidie te verstrekken van € 535.000 inclusief btw op grond van artikel 4 in samenhang met artikel 7, eerste lid onder d en tweede lid onder a van de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant.

U ontvangt deze subsidie voor het project ‘Herontwikkeling klooster Sint Agatha’. Dit project past binnen de provinciale doelstellingen, omdat herontwikkeling wezenlijk is voor het behoud van dit kloostercomplex dat een Rijksmonument is en een zogenaamde ‘must’ in het kader van het provinciale Beleidskader Erfgoed 2016-2020. Het Kruisherenklooster is het oudste nog bestaande klooster in Nederland, sinds het stichtingsjaar 1371 ononderbroken bewoond door Kruisheren tot de dag van vandaag. De kloosterbibliotheek heeft een zeer hoge cultuurhistorische waarde en bovendien is het Erfgoedcentrum van het Nederlands Kloosterleven in dit complex gevestigd, waarin ruim honderd Nederlandse ordes en congregaties hun kloosterarchieven hebben ondergebracht. Het project draagt onder de noemer ‘klooster van de toekomst’ (met als wezenlijke functies wonen, werken en bezinnen) bij aan een duurzame toekomst van het complex, ook voor het geval bewoning door Kruisheren door de tijd achterhaald wordt. Bovendien heeft de publiek toegankelijke kloostertuin een hoge cultuurhistorische en landschappelijke waarde en vervult het klooster een rol (een ‘poort’ ernaar toe) in het Maasheggenlandschap en de verdere ontwikkeling ervan.

Het genoemde bedrag is een maximum subsidiebedrag. Voor zover noodzakelijk en adequaat in relatie tot het doel van de subsidie komen de daadwerkelijk gemaakte kosten van de volgende activiteiten in aanmerking:
- Renovatie van de oostvleugel en de zuidvleugel van het klooster;
- Terugplaatsing van het Mauritsraam in de kloosterkerk.
De omschrijving van deze activiteiten is gebaseerd op uw aanvraag.

Subsidiehoogte
De totale projectkosten bedragen volgens uw begroting € 2.292.000. U heeft op ons verzoek een uitsplitsing gemaakt van de bouwkosten die betrekking hebben op de onderdelen die noodzakelijk zijn voor het behoud van het monument (renovatiewerkzaamheden). Op basis daarvan hebben we de subsidiabele kosten bepaald op € 953.847 (inclusief Btw) met inbegrip van de kosten van de terugplaatsing van het Mauritsraam in de kloosterkerk. De aan u verleende subsidie van € 535.000 bedraagt daarmee 56% van de subsidiabele kosten.

Indien bij de eindverantwoording de werkelijke kosten lager blijken te zijn dan de geraamde kosten in de subsidieaanvraag, kan de subsidie evenredig lager worden vastgesteld. Hierbij wordt het bovengenoemde percentage gehanteerd.

Staatssteun
Wij hebben uw aanvraag getoetst aan de staatssteunregels (artikel 107 e.v. van het Europees Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie). Wij zijn van oordeel dat deze steun voldoet aan de voorwaarden gesteld in de Algemene groepsvrijstellingsverordening en in het bijzonder aan de voorwaarden van artikel 53.

Deze beschikking zullen wij binnen 20 dagen na besluitvorming ter kennis brengen aan de Europese Commissie. De Europese Commissie kan vragen stellen naar aanleiding van de kennisgeving. Dit kan mogelijk tot gevolg hebben dat de Europese Commissie alsnog van oordeel is dat onderhavige beschikking niet onder de vrijstellingsverordening valt. Dit kan tot gevolg hebben dat de subsidieverlening moet worden teruggevorderd.
Daarnaast wordt de subsidie aan u verleend onder de voorwaarde dat er tegen u geen bevel tot terugvordering uitstaat ingevolge een eerder besluit van de Europese Commissie waarbij de steun onrechtmatig en onverenigbaar met de interne markt is verklaard.

In het kader van transparantieverplichtingen zullen wij deze beschikking op internet publiceren.

Wet Bibob
Wij hebben op basis van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (hierna: Wet Bibob) een onderzoek verricht naar de ingediende aanvraag om subsidie. Onze conclusie op basis van dit onderzoek is dat er vanuit de Wet Bibob geen bezwaren zijn om de aangevraagde subsidie te verlenen.

Wel wijzen we erop dat het Bibob-onderzoek een momentopname is. Er kan op een later moment blijken dat er (nieuwe) handhavingsinformatie, strafrechtelijke informatie of een andere indicatie is om een nieuw Bibob-onderzoek op te starten. Uit dat onderzoek kan dan blijken dat er vanuit de Wet Bibob wel degelijk bezwaren zijn ten aanzien van de verleende subsidie.

Voorschot
Wij verstrekken u op basis van artikel 23 van de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant een voorschot van € 535.000 (100% van de verleende subsidie). Dit voorschot wordt binnen 6 weken na dagtekening van dit besluit overgemaakt naar NL98 ABNA 0527 8975 31 onder vermelding van ‘C2249049/4564272’.

Verplichtingen
Voor de uitvoering van uw project bent u gebonden aan de volgende verplichtingen:
• de verplichtingen zoals opgenomen in de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant;
• u voert de activiteiten uit overeenkomstig uw projectplan;
• u realiseert de activiteiten in de periode van 1 september 2019 tot 1 februari 2021;
• u houdt een administratie bij van aan de activiteiten verbonden uitgaven en inkomsten als bedoeld in artikel 4:37, eerste lid, onder b, van de Awb en overlegt deze desgevraagd aan Gedeputeerde Staten;
• binnen dertien weken na afronding van het project, maar uiterlijk op 3 mei 2021 dient u een verzoek tot vaststelling van de subsidie in;
• u dient contact op te nemen met stichting Behoud Monumenten Brabant om te bezien of het project in aanmerking komt voor ROP/leerling bouwplaats;
• over de uitvoering van het project verschijnt ten minste een publicatie in een regionaal beschikbaar medium;
• voordat met de werkzaamheden wordt aangevangen dient u inhoudelijk overleg te voeren over de wijze van uitvoering van de werkzaamheden, met de bouwkundig regio consulent van de RCE. Namens de Provincie Noord-Brabant zal de RCE de werkzaamheden begeleiden;
• de werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd volgens de geldende Richtlijnen van de Stichting ERM (Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg);
• voor de uitvoering van uw project bent u gebonden aan de verplichting om de, door GS als toezichthouder aangewezen Stichting Monumentenwacht Noord-Brabant te Vught op de juiste momenten in de gelegenheid te stellen tijdens en na de uitvoering van de restauratie een inspectie uit te voeren. Het is van belang bij deze controle rekening te houden met bereikbaarheid en toegankelijkheid. Daarbij kan het van belang zijn voorafgaand aan het weghalen van bijvoorbeeld een steiger een tussentijdse inspectie te vragen als bijvoorbeeld voegwerk of metselwerk anders later niet meer geïnspecteerd kan worden. Voor de beoordeling of een tussentijdse inspectie nodig of zinvol is, kunt u contact opnemen met de Monumentenwacht. Bij deze controle hoort niet het begeleiden van de restauratiewerkzaamheden of het bijwonen van bouwvergaderingen. Deze taak wordt uitgevoerd door de RCE.


Meldingsplicht
Over tussentijdse wijzigingen in uw project dient u ons zo spoedig mogelijk na bekend worden hiervan schriftelijk te informeren.
De volgende omstandigheden vallen expliciet onder de meldingsplicht:
- het niet uitvoeren of vertraagd uitvoeren van de activiteiten zoals genoemd in het projectplan en in de subsidieverlening;
- het gewijzigd uitvoeren van de activiteiten zoals genoemd in het projectplan en in de subsidieverlening;
- het niet kunnen halen van de gestelde datum voor het indienen van het verzoek tot vaststelling van de subsidie;
- het niet kunnen voldoen aan de verplichting om het project 5 jaar na realisatie in stand te houden conform artikel 16 onder a van de Asv;
- faillissement of surseance van betaling.
Het niet voldoen aan de meldingsplicht kan negatieve gevolgen hebben voor deze subsidieverstrekking. In bepaalde gevallen leidt het niet melden tot een extra korting van 5% op de subsidie. De regels voor toepassing van deze extra korting zijn vastgelegd in de Beleidsregel misbruik en oneigenlijk gebruik subsidies Noord-Brabant 2017.

Subsidievaststelling
De subsidie wordt vastgesteld op basis van uw verzoek tot vaststelling. Hieruit moet blijken dat de activiteiten waarvoor de subsidie is verleend zijn verricht en dat aan de subsidie verbonden verplichtingen is voldaan. Als bewijsstukken voegt u minimaal bij:
• een activiteitenverslag als bedoeld in artikel 4:80 Algemene wet bestuursrecht waarin wordt aangetoond dat;
- de activiteiten, waarvoor de subsidie is verleend, zijn verricht;
- aan de subsidie verbonden verplichtingen is voldaan;
• een financieel verslag dat:
- aansluit op de begroting waarvoor subsidie is verleend;
- een vergelijking bevat van de begroting met de gerealiseerde inkomsten en uitgaven; en
- een toelichting bevat op substantiële afwijkingen van de gerealiseerde inkomsten en uitgaven ten opzichte van de begroting;
• een controleverklaring, inclusief een oordeel over de rechtmatigheid, overeenkomstig de Regeling controleprotocol subsidies Noord-Brabant.

De Regeling controleprotocol subsidies Noord-Brabant vindt u op onze website, www.brabant.nl, via de zoekterm ‘controleprotocol’.

Wij benadrukken dat het niet of niet tijdig voldoen aan de vereisten voor subsidievaststelling in beginsel leidt tot het ambtshalve vaststellen van de subsidie. Dit betekent dat de subsidie wordt vastgesteld op basis van de tot dan toe bekende gegevens. Een te late indiening van de aanvraag tot subsidievaststelling kan leiden tot het lager – of zelfs op nihil – vaststellen van de subsidie.

Communicatie
De provincie Noord-Brabant vindt het belangrijk om haar burgers te informeren over haar rol in de samenleving. Wij verwachten dat u in publicitaire uitingen over het project vermeldt dat de activiteit geheel of gedeeltelijk met financiële steun van de provincie Noord-Brabant wordt of is gerealiseerd. Zo draagt u bij aan de zichtbaarheid van de provincie Noord-Brabant en uw project.
U vindt actuele informatie over het beeldmerk en het logo op onze website, www.brabant.nl, via de zoekterm ‘huisstijl’.


Nadere informatie
Vragen over dit besluit kunt u stellen via subsidie@brabant.nl of via
(073) 680 8282 op werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur. Wij verzoeken u om bij verdere correspondentie ons kenmerk vermelden.


Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,

de voorzitter, de secretaris,

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk drs. M.J.A. van Bijnen MBA

Bezwaar
Bezwaren tegen dit besluit kunnen binnen zes weken na de bekendmaking van dit besluit worden ingediend bij:

Het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant
Secretariaat van de hoor- en adviescommissie
Postbus 90151
5200 MC te ‘S HERTOGENBOSCH

Wij vragen u om op de linkerbovenhoek van de envelop het woord "bezwaarschrift" te vermelden.

Het bezwaarschrift moet zijn voorzien van een handtekening, naam en adres van de indiener, de dagtekening en ons kenmerk van het besluit. Ook dient u een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar gericht is en de gronden van het bezwaar hierin op te nemen.

Daarnaast vragen wij u vriendelijk om een kopie van dit besluit bij te voegen. Kunt u ons ook uw telefoonnummer geven? De provincie kan dan, mocht dit nodig zijn, u bellen om samen de beste aanpak van behandeling van uw bezwaarschrift te bespreken.

Meer informatie over de behandeling van bezwaarschriften vindt u op www.brabant.nl/bezwaar.

U kunt het secretariaat van de Hoor- en adviescommissie bereiken via telefoonnummer (073) 680 83 04, faxnummer (073) 680 76 80 en e mailadres bezwaar@brabant.nl.