Wij hebben uw aanvraag geregistreerd onder nummer C2242091.

Juridische toetsing
Wij hebben uw aanvraag getoetst aan:
• Artikel 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie;
• de Verordening (EU) nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (Pb 2014 L187) (hierna: Algemene groepsvrijstellingsverordening);
• de Algemene wet bestuursrecht;
• de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant;
• Subsidieregeling natuur Noord-Brabant § 1 Biodiversiteit en leefgebieden.

Besluit
Wij hebben besloten u een subsidie te verstrekken van € 42.096,48 inclusief niet-verrekenbare/compensabele BTW op grond van artikel 1.3, Subsidieregeling natuur Noord-Brabant.

U ontvangt subsidie voor de volgende activiteiten:
• Inventariseren overgebleven hooilandpopulaties;
• Standplaatsonderzoek op 10 locaties;
• Opstellen beheeradviezen per locatie;
• Rapportage.
De omschrijving van deze activiteiten is gebaseerd op uw aanvraag.

Overwegingen
In artikel 1.12 van de Subsidieregeling Natuur Noord-Brabant zijn de volgende verdeelcriteria bepaald:
voor projecten als bedoeld in artikel 1.4, eerste lid, onder b en tweede lid, onder b:
• de kwaliteit van het onderzoeksproject, te waarderen met maximaal 55 punten;
• de kwantitatieve reikwijdte in leefgebiedenbenadering, te waarderen met maximaal 25 punten;
• de mate waarin derden financieel bijdragen aan het project, te waarderen met 10 punten;
• de mate waarin de subsidieaanvrager zelf financieel bijdraagt aan het project, te waarderen met maximaal 10 punten

Voor de beoordeling van deze criteria maken wij gebruik van de beoordelingscijfers 0 tot en met 100, waarbij het cijfer 0 staat voor onvoldoende en het cijfer 100 voor uitmuntend. Wij hebben de aanvragen individueel op voornoemde criteria beoordeeld en hebben deze beoordeling voorzien van een motivering. Vervolgens hebben wij de individuele beoordelingen in een bijeenkomst besproken en een definitieve rangschikking vastgesteld.
Uw voorstel scoorde 85 punten:
Noodzakelijk onderzoeksproject: 55 punten.
Reikwijdte: 25 punten.
Cofinanciering: 5 punten.
Bijdragen derden: 0 punten.

Uw project is daarmee in de rangorde bij de eerste zeven geëindigd. Het subsidieplafond van € 500.000,- is hiervoor toereikend.

Subsidiehoogte
Op grond van artikel 1.7 van de Subsidieregeling natuur Noord-Brabant hebben we de totale subsidiabele kosten op basis van uw begroting berekend. De subsidiabele kosten bedragen € 46.796,48,- inclusief niet-verrekenbare/compensabele BTW.

Wij hebben de subsidiehoogte als volgt berekend:
Totale kosten € 46.796,48,- minus cofinanciering € 4.700,- = € 42.096,48,-.

U hebt in uw e-mail van 3 juni 2019 aangegeven dat er waarschijnlijk geen activiteiten buiten het Natuurnetwerk Brabant zullen plaatsvinden. Buiten het Natuurnetwerk Brabant mogen er geen economische activiteiten worden verricht. Indien bij vaststelling van deze subsidie blijkt dat er sprake is van economische activiteiten zullen deze activiteiten alsnog niet-subsidiabel worden verklaard en zal de subsidiehoogte worden aangepast.

Staatssteun
Wij hebben uw aanvraag getoetst aan de staatssteunregels (artikel 107 e.v. van het Europees Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie). Wij zijn van oordeel dat deze steun voldoet aan de voorwaarden gesteld in de Algemene groepsvrijstellingsverordening en in het bijzonder aan de voorwaarden van artikel 53 (steun voor natuurlijk erfgoed).

Deze beschikking zullen wij binnen 20 werkdagen na verzending van het besluit ter kennis brengen aan de Europese Commissie. De Europese Commissie kan vragen stellen naar aanleiding van de kennisgeving. Dit kan mogelijk tot gevolg hebben dat de Europese Commissie alsnog van oordeel is dat onderhavige beschikking niet onder de vrijstellingsverordening valt. Dit kan tot gevolg hebben dat de subsidieverlening moet worden teruggevorderd.

Daarnaast wordt de subsidie aan u verleend onder de voorwaarde dat er tegen u geen bevel tot terugvordering uitstaat ingevolge een eerder besluit van de Europese Commissie waarbij de steun onrechtmatig en onverenigbaar met de interne markt is verklaard.

In het kader van transparantieverplichtingen zullen wij deze beschikking op internet publiceren.

Voorschot
Op grond van artikel 1.15 van de Subsidieregeling natuur Noord-Brabant verstrekken wij u een voorschot van € 33.677,- (80% van de toegekende subsidie). Dit voorschot wordt binnen acht weken na dagtekening van deze beschikking overgemaakt op rekeningnummer NL85INGB0000459725 onder vermelding van “C2242091/4541650”.

Verplichtingen
Voor de uitvoering van uw project bent u gebonden aan de volgende verplichtingen:
• de verplichtingen zoals opgenomen in de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant en de Subsidieregeling natuur Noord-Brabant par. 1;
• u voert de activiteiten uit overeenkomstig uw projectplan;
• het project is uiterlijk vijf jaar na verlening gerealiseerd, met een verlengingsmogelijkheid tot een looptijd van maximaal zes jaar;
• u realiseert de activiteiten in de periode van 1 juni 2019 tot en met 31 december 2021;
• indien de periode van uitvoering van de activiteiten waarvoor de subsidie wordt verstrekt meer dan twaalf maanden bedraagt overlegt u jaarlijks vóór 1 juni een tussentijds voortgangsverslag;
• binnen dertien weken na afronding van het project, maar uiterlijk op 1 april 2022 dient u een verzoek tot vaststelling van de subsidie in;
• u houdt een administratie bij van aan de activiteiten verbonden uitgaven en inkomsten als bedoeld in artikel 4:37, eerste lid, onder b, van de Awb en overlegt deze desgevraagd aan Gedeputeerde Staten;
• u stelt de resultaten van het project ter beschikking van de provincie met uitzondering van onderzoeksprojecten als bedoeld in artikel 1.4, eerste lid, onder b en tweede lid, onder b.

Indien u toch werkzaamheden buiten het Natuurnetwerk Brabant gaat uitvoeren:
• treft u in uw administratie maatregelen om te voorkomen dat de subsidie naar economische activiteiten vloeit;
• voert u een gescheiden boekhouding waarbij:
a. inkomsten en uitgaven van niet-economische activiteiten worden gescheiden van inkomsten en uitgaven van economische activiteiten;
b. de wijze van toerekening van kosten inzichtelijk wordt gemaakt;
c. de wijze van toerekening in overeenstemming is met algemeen geldende boekhoudkundige principes;
d. u aantoont dat de verleende subsidie enkel ten goede komt aan niet-economische activiteiten.

Prestatieverantwoording
Bij de aanvraag tot subsidievaststelling toont u aan dat de activiteiten waarvoor de subsidie is verleend, zijn verricht en dat aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen is voldaan door middel van de volgende bewijsstukken:
• activiteitenverslag als bedoeld in artikel 4:80 Algemene wet bestuursrecht, waarin wordt aangetoond dat:
- de activiteiten, waarvoor de subsidie is verleend, zijn verricht;
- aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen is voldaan;
• indien van toepassing foto- of videomateriaal van de situatie voor en na het project;
• indien van toepassing een proces verbaal van oplevering;
• een file geodatabase, waarin de locatie van de uitgevoerde maatregelen is weergegeven;
• een financieel verslag, als bedoeld in artikel 22, zesde lid, onderdeel a, onder 1, van de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant dat:
- aansluit op de begroting waarvoor subsidie is verleend;
- een vergelijking behelst van de begroting met de gerealiseerde inkomsten en uitgaven;
- een toelichting bevat op substantiële afwijkingen van de gerealiseerde inkomsten en uitgaven ten opzichte van de begroting.

Meldingsplicht
Over tussentijdse wijzigingen in uw project dient u ons z.s.m. na bekend worden hiervan schriftelijk te informeren.
De volgende omstandigheden vallen expliciet onder de meldingsplicht:
- het niet uitvoeren of vertraagd uitvoeren van de activiteiten zoals genoemd in het projectplan en in de subsidieverlening;
- het gewijzigd uitvoeren van de activiteiten zoals genoemd in het projectplan en in de subsidieverlening;
- het niet kunnen halen van de gestelde datum voor het compleet indienen van het tussentijdse voortgangsverslag;
- het niet kunnen halen van de gestelde datum voor het indienen van het verzoek tot vaststelling van de subsidie;
- het niet kunnen voldoen aan de verplichting om het project 5 jaar na realisatie in stand te houden conform artikel 16 onder a van de Asv;
- faillissement of surseance van betaling.

Het niet voldoen aan de meldingsplicht kan negatieve gevolgen hebben voor deze subsidieverstrekking. In bepaalde gevallen leidt het niet melden tot een extra korting van 5% op de subsidie. De regels voor toepassing van deze extra korting zijn vastgelegd in de Beleidsregel misbruik en oneigenlijk gebruik subsidies Noord-Brabant 2017.

Communicatie
De provincie Noord-Brabant vindt het belangrijk om haar burgers te informeren over haar rol in de samenleving. Wij verwachten dat u in publicitaire uitingen over het project vermeldt dat de activiteit geheel of gedeeltelijk met financiële steun van de provincie Noord-Brabant wordt of is gerealiseerd. U vindt het beeldmerk en het logo op www.brabant.nl/huisstijl.
Zo draagt u bij aan de zichtbaarheid van de provincie Noord-Brabant en uw project.

Nadere informatie
Vragen over dit besluit kunt u stellen via subsidie@brabant.nl of via
(073) 680 8282 tussen 9.00 en 12.00 uur op werkdagen. Wilt u bij verdere correspondentie ons kenmerk C2242091/4541650 vermelden?

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
namens deze,


ing. H.J. van Herk,
programmamanager Uitnodigend Groen

In verband met geautomatiseerd verwerken is dit document digitaal ondertekend.


Bezwaar
Bezwaren tegen dit besluit kunnen binnen zes weken na de bekendmaking van dit besluit worden ingediend bij:

Het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant
Secretariaat van de hoor- en adviescommissie
Postbus 90151
5200 MC te ‘S HERTOGENBOSCH

Wij vragen u om op de linkerbovenhoek van de envelop het woord "bezwaarschrift" te vermelden.

Het bezwaarschrift moet zijn voorzien van een handtekening, naam en adres van de indiener, de dagtekening en ons kenmerk van het besluit. Ook dient u een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar gericht is en de gronden van het bezwaar hierin op te nemen.

Daarnaast vragen wij u vriendelijk om een kopie van dit besluit bij te voegen. Kunt u ons ook uw telefoonnummer geven? De provincie kan dan, mocht dit nodig zijn, u bellen om samen de beste aanpak van behandeling van uw bezwaarschrift te bespreken.

Meer informatie over de behandeling van bezwaarschriften vindt u op www.brabant.nl/bezwaar.

U kunt het secretariaat van de Hoor- en adviescommissie bereiken via telefoonnummer (073) 680 83 04, faxnummer (073) 680 76 80 en e mailadres bezwaar@brabant.nl.