Wij hebben uw aanvraag geregistreerd onder nummer C2241986.

Juridische toetsing
Wij hebben uw aanvraag getoetst aan:
• Artikel 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie;
• de Verordening (EU) nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (Pb 2014 L187) (hierna: Algemene groepsvrijstellingsverordening);
• de Algemene wet bestuursrecht;
• de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant;
• Subsidieregeling natuur Noord-Brabant § 1 Biodiversiteit en leefgebieden.


Besluit
Wij hebben besloten u een subsidie te verstrekken van € 37.380,- inclusief niet-verrekenbare/compensabele btw op grond van artikel 1.3, Subsidieregeling natuur Noord-Brabant.


U ontvangt subsidie voor de volgende activiteiten:

• Veldinventarisatie, in beeld brengen detailontwatering
• Florakartering
• Plaatsen hydrologisch meetnet van 10 peilbuizen
• Nemen en analyseren watermonsters
• Bepalen effect op recreatie
• Analyseren van de gegevens, gebiedsbeschrijving

De omschrijving van deze activiteiten is gebaseerd op uw aanvraag.

Overwegingen
De aanvraag is passend bevonden binnen de doelstellingen van de Subsidieregeling natuur Noord-Brabant § 1 Biodiversiteit en leefgebieden bedreigde soorten en past binnen het subsidieplafond. Een rangschikking van de projecten was derhalve niet nodig.

Subsidiehoogte
Op grond van artikel 1.7 van de Subsidieregeling natuur Noord-Brabant hebben we de totale subsidiabele kosten op basis van uw begroting berekend. De subsidiabele kosten bedragen € 49.840,- inclusief niet-verrekenbare/compensabele btw.

Wij hebben de subsidiehoogte als volgt berekend:
Totale kosten € 49.840,- minus cofinanciering € 12.460,- = € 37.380,-.

Staatssteun
Wij hebben uw aanvraag getoetst aan de staatssteunregels (artikel 107 e.v. van het Europees Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie). Wij zijn van oordeel dat deze steun voldoet aan de voorwaarden gesteld in de Algemene groepsvrijstellingsverordening en in het bijzonder aan de voorwaarden van artikel 53 (steun voor natuurlijk erfgoed).

Deze beschikking zullen wij binnen 20 werkdagen na verzending van het besluit ter kennis brengen aan de Europese Commissie. De Europese Commissie kan vragen stellen naar aanleiding van de kennisgeving. Dit kan mogelijk tot gevolg hebben dat de Europese Commissie alsnog van oordeel is dat onderhavige beschikking niet onder de vrijstellingsverordening valt. Dit kan tot gevolg hebben dat de subsidieverlening moet worden teruggevorderd.

Daarnaast wordt de subsidie aan u verleend onder de voorwaarde dat er tegen u geen bevel tot terugvordering uitstaat ingevolge een eerder besluit van de Europese Commissie waarbij de steun onrechtmatig en onverenigbaar met de interne markt is verklaard.

In het kader van transparantieverplichtingen zullen wij deze beschikking op internet publiceren.

Voorschot
Op grond van artikel 1.15 van de Subsidieregeling natuur Noord-Brabant verstrekken wij u een voorschot van € 29.904,- (80% van de toegekende subsidie). Dit voorschot wordt binnen acht weken na dagtekening van deze beschikking overgemaakt op rekeningnummer NL94RABO0172930642 onder vermelding van “C2241986/4522298”.

Verplichtingen
Voor de uitvoering van uw project bent u gebonden aan de volgende verplichtingen:
• de verplichtingen zoals opgenomen in de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant en de Subsidieregeling natuur Noord-Brabant par. 1;
• u voert de activiteiten uit overeenkomstig uw projectplan;
• het project is uiterlijk vijf jaar na verlening gerealiseerd, met een verlengingsmogelijkheid tot een looptijd van maximaal zes jaar;
• u realiseert de activiteiten in de periode van 1 juli 2019 tot en met
30 juni 2022;
• indien de periode van uitvoering van de activiteiten waarvoor de subsidie wordt verstrekt meer dan twaalf maanden bedraagt overlegt u jaarlijks vóór 1 juni een tussentijds voortgangsverslag;
• binnen dertien weken na afronding van het project, maar uiterlijk op
1 oktober 2022 dient u een verzoek tot vaststelling van de subsidie in;
• u houdt een administratie bij van aan de activiteiten verbonden uitgaven en inkomsten als bedoeld in artikel 4:37, eerste lid, onder b, van de Awb en overlegt deze desgevraagd aan Gedeputeerde Staten;
• u stelt de resultaten van het project ter beschikking van de provincie met uitzondering van onderzoeksprojecten als bedoeld in artikel 1.4, eerste lid, onder b en tweede lid, onder b.

Prestatieverantwoording
Bij de aanvraag tot subsidievaststelling toont u aan dat de activiteiten waarvoor de subsidie is verleend, zijn verricht en dat aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen is voldaan door middel van de volgende bewijsstukken:
• activiteitenverslag als bedoeld in artikel 4:80 Algemene wet bestuursrecht, waarin wordt aangetoond dat;
- de activiteiten, waarvoor de subsidie is verleend, zijn verricht;
- aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen is voldaan;
• indien van toepassing foto- of videomateriaal van de situatie voor en na het project;
• indien van toepassing een proces verbaal van oplevering;
• een file geodatabase, waarin de locatie van de uitgevoerde maatregelen is weergegeven;
• een financieel verslag, als bedoeld in artikel 22, zesde lid, onderdeel a, onder 1, van de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant dat
- aansluit op de begroting waarvoor subsidie is verleend;
- een vergelijking behelst van de begroting met de gerealiseerde inkomsten en uitgaven;
- een toelichting bevat op substantiële afwijkingen van de gerealiseerde inkomsten en uitgaven ten opzichte van de begroting.


Meldingsplicht
Over tussentijdse wijzigingen in uw project dient u ons z.s.m. na bekend worden hiervan schriftelijk te informeren.
De volgende omstandigheden vallen expliciet onder de meldingsplicht:
- het niet uitvoeren of vertraagd uitvoeren van de activiteiten zoals genoemd in het projectplan en in de subsidieverlening;
- het gewijzigd uitvoeren van de activiteiten zoals genoemd in het projectplan en in de subsidieverlening;
- het niet kunnen halen van de gestelde datum voor het compleet indienen van het tussentijdse voortgangsverslag;
- het niet kunnen halen van de gestelde datum voor het indienen van het verzoek tot vaststelling van de subsidie;
- het niet kunnen voldoen aan de verplichting om het project 5 jaar na realisatie in stand te houden conform artikel 16 onder a van de Asv;
- faillissement of surseance van betaling.

Het niet voldoen aan de meldingsplicht kan negatieve gevolgen hebben voor deze subsidieverstrekking. In bepaalde gevallen leidt het niet melden tot een extra korting van 5% op de subsidie. De regels voor toepassing van deze extra korting zijn vastgelegd in de Beleidsregel misbruik en oneigenlijk gebruik subsidies Noord-Brabant 2017.


Communicatie
De provincie Noord-Brabant vindt het belangrijk om haar burgers te informeren over haar rol in de samenleving. Wij verwachten dat u in publicitaire uitingen over het project vermeldt dat de activiteit geheel of gedeeltelijk met financiële steun van de provincie Noord-Brabant wordt of is gerealiseerd. U vindt het beeldmerk en het logo op www.brabant.nl/huisstijl.
Zo draagt u bij aan de zichtbaarheid van de provincie Noord-Brabant en uw project.

Nadere informatie
Vragen over dit besluit kunt u stellen via subsidie@brabant.nl of via
(073) 680 8282 tussen 9.00 en 12.00 uur op werkdagen.Wilt u bij verdere correspondentie ons kenmerk C2241986/4522298 vermelden?


Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
namens deze,


ing. H.J. van Herk,
programmamanager Uitnodigend Groen

In verband met geautomatiseerd verwerken is dit document digitaal ondertekend.


Bezwaar
Bezwaren tegen dit besluit kunnen binnen zes weken na de bekendmaking van dit besluit worden ingediend bij:

Het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant
Secretariaat van de hoor- en adviescommissie
Postbus 90151
5200 MC te ‘S HERTOGENBOSCH

Wij vragen u om op de linkerbovenhoek van de envelop het woord "bezwaarschrift" te vermelden.

Het bezwaarschrift moet zijn voorzien van een handtekening, naam en adres van de indiener, de dagtekening en ons kenmerk van het besluit. Ook dient u een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar gericht is en de gronden van het bezwaar hierin op te nemen.

Daarnaast vragen wij u vriendelijk om een kopie van dit besluit bij te voegen. Kunt u ons ook uw telefoonnummer geven? De provincie kan dan, mocht dit nodig zijn, u bellen om samen de beste aanpak van behandeling van uw bezwaarschrift te bespreken.

Meer informatie over de behandeling van bezwaarschriften vindt u op www.brabant.nl/bezwaar.

U kunt het secretariaat van de Hoor- en adviescommissie bereiken via telefoonnummer (073) 680 83 04, faxnummer (073) 680 76 80 en e mailadres bezwaar@brabant.nl.

Contact

Cooperatieve Bosgroep Zuid Nederland 11