Op 2 april 2019 hebben wij de ontbrekende gegevens ontvangen.

Juridische toetsing
Wij hebben uw aanvraag getoetst aan:
• artikel 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie;
• de Verordening (EU) nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (Pb 2014 L187) (hierna: Algemene groepsvrijstellingsverordening);
• de Algemene wet bestuursrecht;
• de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant.

Besluit
Wij hebben besloten u een subsidie te verstrekken van € 1.000.000,- inclusief btw op grond van artikel 4 in samenhang met artikel 7, eerste lid onder d en tweede lid onder a van de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant.

U ontvangt deze subsidie voor het project “Data Value Center – Smart Industry”.
Dit project pas binnen de provinciale doelstelling, omdat het bijdraagt aan de wens van de provincie dat de regio zijn positie op het gebied van data-economie behoudt en vergroot. Het is de ambitie van de provincie om Brabant te ontwikkelen tot een vooraanstaande data techregio in Europa, zoals verwoord in de Agenda Digitalisering. Het doel van de programmalijn Smart Data is de kansen in de data-economie te verzilveren. Tenslotte is de insteek van de programmalijn het concreter maken van de maatschappelijke vergezichten op het gebruik van data.
Binnen de Smart Data programmalijn wordt er volgens vier actielijnen gewerkt aan de ontwikkeling van nieuwe bedrijvigheid (data business) en aan drie belangrijke randvoorwaarden voor dataficatie: voldoende datacompetentie, vrij en vertrouwd data delen en voldoende kennis- en datawerkers. Het project DVC is samen met het project Digitale Fabrieken de eerste uitwerking van de actielijnen datacompetentie en data delen en heeft betrekking op het vergezicht van de toekomstbestendige high tech maakindustrie.
Het Data Value Center (DVC) is een samenwerkingsverband dat ondernemers zal informeren, motiveren, trainen en begeleiden om waarde uit data te halen. Doel is om MKB-ondernemers kansen te laten benutten met dataficatie. In et eerste jaar zal et DVC zich richten op tweehonderd ondernemers.

Het genoemde bedrag is een maximum subsidiebedrag. Voor zover noodzakelijk en adequaat in relatie tot het doel van de subsidie komen de daadwerkelijk gemaakte kosten van de volgende activiteiten in aanmerking:
1. Presentaties (bewustwording kansen dataficatie) bij evenementen van brancheorganisaties en bedrijvenverenigingen; bereik minimaal 250 ondernemers in het MKB per jaar;
2. Organisatie van voorlichtingssessies, data-cafés, big data game sessies, hands-on workshops (bring your own data) en een hackaton, waarin jaarlijks minimaal 350 personen/ondernemers betrokken zijn (300 hebben de data maturity scan ingevuld);
3. Intake bij bedrijven (dataficatie 'diagnose'), de helft van de bedrijven is ondersteund met het formuleren van een kennisvraag, en de helft van de bedrijven ondersteund met het concretiseren van business opportunities;
4. Inzet van studentengroepen: 'uitvoeren scan voor minimaal 50 MKB-bedrijven (MKB-datalab);
5. Expert ondersteuning geboden bij minimaal 50 bedrijven, op het gebied van business development en juridische en organisatorische zaken;
6. Minimaal vijf samenwerkingsprojecten in ontwikkeling rond cluster- of ketensamenwerking. De partners van Data Value Center Smart Industry zijn:
JADS, TNO (i.s.m. SURF), Brainport Industries, FME, Brainport Development, BOM.

De omschrijving van deze activiteiten is gebaseerd op uw aanvraag.


Indien bij de eindverantwoording de werkelijke kosten lager blijken te zijn dan de geraamde kosten in de subsidieaanvraag, kan de subsidie lager worden vastgesteld.Staatssteun
Wij hebben uw aanvraag getoetst aan de staatssteunregels (artikel 107 e.v. van het Europees Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie). Wij zijn van oordeel dat deze steun voldoet aan de voorwaarden gesteld in de Algemene groepsvrijstellingsverordening en in het bijzonder aan de voorwaarden van artikel 27.
Deze beschikking zullen wij binnen 20 werkdagen na verzending van het besluit ter kennis brengen aan de Europese Commissie. De Europese Commissie kan vragen stellen naar aanleiding van de kennisgeving. Dit kan mogelijk tot gevolg hebben dat de Europese Commissie alsnog van oordeel is dat onderhavige beschikking niet onder de vrijstellingsverordening valt. Dit kan tot gevolg hebben dat de subsidieverlening moet worden teruggevorderd.

Daarnaast wordt de subsidie aan u verleend onder de voorwaarde dat er tegen u geen bevel tot terugvordering uitstaat ingevolge een eerder besluit van de Europese Commissie waarbij de steun onrechtmatig en onverenigbaar met de interne markt is verklaard.

In het kader van transparantieverplichtingen zullen wij deze beschikking op internet publiceren.

Om de Algemene groepsvrijstellingsverordening toe te kunnen passen moet de steun stimulerend effect hebben. Wij hebben geconcludeerd dat de subsidie stimulerend effect heeft, omdat de activiteiten waarvoor u de subsidie heeft aangevraagd niet zijn gestart vóór de datum van uw schriftelijke subsidieaanvraag.


Voorschot
Wij verstrekken u op basis van artikel 23 van de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant een voorschot van € 1.000.000,- (100% van de verleende subsidie). Dit voorschot wordt onder vermelding van “C2238991/4520681”overgemaakt naar IBAN NL35RABO0330808710 volgens onderstaand betaalschema:

Datum Bedrag
binnen zes weken na dagtekening € 500.000,-
25 januari 2020 € 500.000,-


Verplichtingen
Voor de uitvoering van uw project bent u gebonden aan de volgende verplichtingen:
• de verplichtingen zoals opgenomen in de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant;
• u voert de activiteiten uit overeenkomstig uw projectplan;
• u realiseert de activiteiten in de periode van 1 mei 2019 tot 1 mei 2021;
• u dient voor 1 mei 2020 een tussentijds voortgangsverslag in;
• binnen dertien weken na afronding van het project, maar uiterlijk op 1 augustus 2021 dient u een verzoek tot vaststelling van de subsidie in;
• doel is dat DVC na twee jaar zelfstandig kan voortbestaan.

Meldingsplicht
Over tussentijdse wijzigingen in uw project dient u ons z.s.m. na bekend worden hiervan schriftelijk te informeren.
De volgende omstandigheden vallen expliciet onder de meldingsplicht:
- het niet uitvoeren of vertraagd uitvoeren van de activiteiten zoals genoemd in het projectplan en in de subsidieverlening;
- het gewijzigd uitvoeren van de activiteiten zoals genoemd in het projectplan en in de subsidieverlening;
- het niet kunnen halen van de gestelde datum voor het compleet indienen van het tussentijdse voortgangsverslag;
- het niet kunnen halen van de gestelde datum voor het indienen van het verzoek tot vaststelling van de subsidie;
- het niet kunnen voldoen aan de verplichting om het project 5 jaar na realisatie in stand te houden conform artikel 16 onder a van de Asv;
- faillissement of surseance van betaling.
Het niet voldoen aan de meldingsplicht kan negatieve gevolgen hebben voor deze subsidieverstrekking. In bepaalde gevallen leidt het niet melden tot een extra korting van 5% op de subsidie. De regels voor toepassing van deze extra korting zijn vastgelegd in de Beleidsregel misbruik en oneigenlijk gebruik subsidies Noord-Brabant 2017.

Subsidievaststelling
De subsidie wordt vastgesteld op basis van uw verzoek tot vaststelling. Hieruit moet blijken dat de activiteiten waarvoor de subsidie is verleend zijn verricht en dat aan de subsidie verbonden verplichtingen is voldaan. Als bewijsstukken voegt u minimaal bij:
• een activiteitenverslag als bedoeld in artikel 4:80 Algemene wet bestuursrecht waarin wordt aangetoond dat;
- de activiteiten, waarvoor de subsidie is verleend, zijn verricht;
- aan de subsidie verbonden verplichtingen is voldaan;
een financieel verslag dat:
- aansluit op de begroting waarvoor subsidie is verleend;
- een vergelijking bevat van de begroting met de gerealiseerde inkomsten en uitgaven; en
- een toelichting bevat op substantiële afwijkingen van de gerealiseerde inkomsten en uitgaven ten opzichte van de begroting;
• een controleverklaring, inclusief een oordeel over de rechtmatigheid, overeenkomstig de Regeling controleprotocol subsidies Noord-Brabant.

De Regeling controleprotocol subsidies Noord-Brabant vindt u op onze website, www.brabant.nl, via de zoekterm ‘controleprotocol’.

Wij benadrukken dat het niet of niet tijdig voldoen aan de vereisten voor subsidievaststelling in beginsel leidt tot het ambtshalve vaststellen van de subsidie. Dit betekent dat de subsidie wordt vastgesteld op basis van de tot dan toe bekende gegevens. Een te late indiening van de aanvraag tot subsidievaststelling kan leiden tot het lager – of zelfs op nihil – vaststellen van de subsidie.

Communicatie
De provincie Noord-Brabant vindt het belangrijk om haar burgers te informeren over haar rol in de samenleving. Wij verwachten dat u in publicitaire uitingen over het project vermeldt dat de activiteit geheel of gedeeltelijk met financiële steun van de provincie Noord-Brabant wordt of is gerealiseerd. Zo draagt u bij aan de zichtbaarheid van de provincie Noord-Brabant en uw project.
U vindt actuele informatie over het beeldmerk en het logo op onze website, www.brabant.nl, via de zoekterm ‘huisstijl’.

Nadere informatie
Vragen over dit besluit kunt u stellen via subsidie@brabant.nl of via
(073) 680 8282 op werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur. Wij verzoeken u om bij verdere correspondentie ons kenmerk vermelden.


Overeenkomstig het door Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant dd. 2 juli 2019 genomen besluit,
namens deze,


drs. M. Wijnstekers,
programmamanager Economische Agenda

In verband met geautomatiseerd verwerken is dit document digitaal ondertekend.


Bezwaar
Bezwaren tegen dit besluit kunnen binnen zes weken na de bekendmaking van dit besluit worden ingediend bij:

Het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant
Secretariaat van de hoor- en adviescommissie
Postbus 90151
5200 MC te ‘S HERTOGENBOSCH

Wij vragen u om op de linkerbovenhoek van de envelop het woord "bezwaarschrift" te vermelden.

Het bezwaarschrift moet zijn voorzien van een handtekening, naam en adres van de indiener, de dagtekening en ons kenmerk van het besluit. Ook dient u een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar gericht is en de gronden van het bezwaar hierin op te nemen.

Daarnaast vragen wij u vriendelijk om een kopie van dit besluit bij te voegen. Kunt u ons ook uw telefoonnummer geven? De provincie kan dan, mocht dit nodig zijn, u bellen om samen de beste aanpak van behandeling van uw bezwaarschrift te bespreken.

Meer informatie over de behandeling van bezwaarschriften vindt u op www.brabant.nl/bezwaar.

U kunt het secretariaat van de Hoor- en adviescommissie bereiken via telefoonnummer (073) 680 83 04, faxnummer (073) 680 76 80 en e mailadres bezwaar@brabant.nl.