Juridische toetsing

Wij hebben uw aanvraag getoetst aan:
• artikel 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie;
• de Verordening (EU) nr. 651/2014 van de Commissie van
17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (Pb 2014 L187) (hierna: Algemene groepsvrijstellingsverordening);
• de Algemene wet bestuursrecht;
• de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant.

Besluit

Wij hebben besloten u een begrotingssubsidie te verlenen van € 500.000, inclusief eventuele niet-verrekenbare/compensabele BTW, op grond van artikel 4 in samenhang met artikel 7, eerste lid onder d en tweede lid onder a van de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant.

Het genoemde bedrag is een maximum subsidiebedrag. Voor zover noodzakelijk en adequaat in relatie tot het doel van de subsidie komen de daadwerkelijk gemaakte kosten van de uit te voeren activiteiten in aanmerking.

U ontvangt deze subsidie voor het project ‘Van Gogh Heritage Foundation’.
Dit project past binnen de provinciale doelstellingen op het terrein van Vrijetijdseconomie, Cultuur, Erfgoed, Natuur en Landschap en Mobiliteit.


Voor het bereiken van de genoemde strategische doelstellingen worden in 2019 door Van Gogh Brabant de volgende activiteiten verricht:

I. Beheer en behoud van Het Van Gogh erfgoed:
a) organisatie ambtelijk en bestuurlijke bijeenkomsten Van Gogh gemeenten;
b) nieuwe procesplanning kandidatuur Cultural Heritage label.

II. Ontsluiten van het erfgoed:
a) samenstelling van een kunstinhoudelijk team;
b) ontwerp en uitvoering vaste tentoonstellingen voor Zundert, Etten-Leur en Nuenen;
c) opening van de vernieuwde Van Gogh kerk, het Van Gogh Huis en het Van Gogh Centre;
d) opstart van inhoudelijk plan voor Tilburg;
e) inhoudelijke afstemming met nieuwe permanente Van Gogh expositie in het Noordbrabants Museum.

III. Curatorschap & Van Gogh Development Centre:
a) inhoudelijke aansturing vernieuwde tentoonstellingen;
b) bijstelling en update Van Gogh Monumenten overzicht;
c) uitvoering deelonderzoeken Van Gogh Development Center.

IV. Educatie:
a) uitvoering pilot op twee scholen;
b) evaluatie pilot en uitbreiding tot provinciale aanpak;
c) uitvoering erfgoededucatieprogramma op basisscholen in schooljaar 2019-2020;
d) productie educatieprogramma rondom nieuwe tentoonstellingen.

V. Marketing en samenwerking:
a) deelname trademissies en beurzen, organisatie siteinspections;
b) begeleiding en facilitering pers;
c) uitvoering communicatieactiviteiten rondom lopende projecten (incl social media);
d) integratie en herinrichting lokale websites tot één collectief webplatform;
e) harmonisering online ticketing;
f) deelname Van Gogh Europe en Hollandcity-strategie.

VI. Fondsenwerving:
a) organisatie en uitvoering Salon Van Gogh 30 maart 2019;
b) organisatie en uitvoering cultureel rendement;
c) werving private partners voor Van Gogh en Van Gogh Heritage Foundation.

De omschrijving van deze activiteiten is gebaseerd op uw aanvraag.

Subsidiehoogte

Op grond van artikel 10 en 11 van de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant hebben we de totale subsidiabele kosten op basis van uw begroting en uw projectplan berekend. De subsidiabele kosten bedragen €4.373.500.
De aan u verleende subsidie van € 500.000 bedraagt daarmee 11,4 % van de subsidiabele kosten.

Indien bij de eindverantwoording de werkelijke kosten lager blijken te zijn dan de geraamde kosten in de subsidieaanvraag, kan de subsidie evenredig lager worden vastgesteld.

Staatssteun

Wij hebben uw aanvraag getoetst aan de staatssteunregels (artikel 107 e.v.
van het Europees Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie). Voor zover de activiteiten economisch van aard zijn en voldoen aan de criteria voor staatssteun, voldoet deze steun aan de voorwaarden gesteld in de Algemene groepsvrijstellingsverordening en in het bijzonder aan de voorwaarden van artikel 53 (steun voor cultuur en instandhouding erfgoed) van de Algemene Groepsvrijstelling.

Daarnaast wordt de subsidie aan u verleend onder de voorwaarde dat er tegen u geen bevel tot terugvordering uitstaat ingevolge een eerder besluit van de Europese Commissie waarbij de steun onrechtmatig en onverenigbaar met de interne markt is verklaard.

In het kader van transparantieverlichtingen zullen wij deze beschikking op internet publiceren.

Deze beschikking zullen wij binnen 20 dagen na besluitvorming ter kennis brengen aan de Europese Commissie. De Europese Commissie kan vragen stellen naar aanleiding van de kennisgeving. Dit kan mogelijk tot gevolg hebben dat de Europese Commissie alsnog van oordeel is dat onderhavige beschikking niet onder de vrijstellingsverordening valt. Dit kan tot gevolg hebben dat de subsidieverlening moet worden teruggevorderd.

Overige overwegingen

Wij stellen u thans reeds in kennis van het feit dat de subsidie in haar huidige vorm zal worden afgebouwd met ingang van 1 januari 2020. Dit betekent dat wij zullen bezien of, en zo ja, in welke vorm wij vanaf 1 januari 2020 nog subsidie zullen verstrekken aan uw organisatie. Dit betekent dat van u wordt verwacht dat u de komende tijd maatregelen zult treffen om de gevolgen van voornoemde afbouw van de subsidierelatie per 1 januari 2020 te kunnen ondervangen.

Voorschot

Wij verstrekken u op basis van artikel 23 van de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant een voorschot van € 500.000 (100% van de verleende subsidie). Dit voorschot wordt binnen 6 weken na dagtekening van dit besluit overgemaakt naar IBAN NL47 RABO 0118 9089 87 onder vermelding van ‘C2233671/4440983’.

Verplichtingen

Voor de uitvoering van uw project bent u gebonden aan de volgende verplichtingen:
• de verplichtingen zoals opgenomen in de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant;
• u voert de activiteiten uit overeenkomstig uw projectplan;
• u realiseert de activiteiten in de periode van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2019;
• binnen dertien weken na afronding van het project, maar uiterlijk op 1 april 2020 dient u een verzoek tot vaststelling van de subsidie in;
• in of omstreeks juni 2019 hebben wij met u een tussentijds overleg over de voortgang van de activiteiten van Van Gogh Heritage Foundation;


Meldingsplicht

Over tussentijdse wijzigingen in uw project dient u ons z.s.m. na bekend worden hiervan schriftelijk te informeren.
De volgende omstandigheden vallen expliciet onder de meldingsplicht:
- wijzigingen in de begroting die leiden tot een bijstelling van het projectplan, bijvoorbeeld waar het de financiering betreft vanuit Van Gogh Experience en Van Gogh Heritage Endownment;
- het niet uitvoeren of vertraagd uitvoeren van de activiteiten zoals genoemd in het projectplan en in de subsidieverlening;
- het gewijzigd uitvoeren van de activiteiten zoals genoemd in het projectplan en in de subsidieverlening;
- het niet kunnen halen van de gestelde datum voor het indienen van het verzoek tot vaststelling van de subsidie;
- het niet kunnen voldoen aan de verplichting om het project 5 jaar na realisatie in stand te houden conform artikel 16 onder a van de Asv;
- faillissement of surseance van betaling.

Het niet voldoen aan de meldingsplicht kan negatieve gevolgen hebben voor deze subsidieverstrekking. In bepaalde gevallen leidt het niet melden tot een extra korting van 5% op de subsidie. De regels voor toepassing van deze extra korting zijn vastgelegd in de Beleidsregel misbruik en oneigenlijk gebruik subsidies Noord-Brabant 2017.

Subsidievaststelling

De subsidie wordt vastgesteld op basis van uw verzoek tot vaststelling. Hieruit moet blijken dat de activiteiten waarvoor de subsidie is verleend zijn verricht en dat aan de subsidie verbonden verplichtingen is voldaan. Als bewijsstukken voegt u minimaal bij:
• een activiteitenverslag als bedoeld in artikel 4:80 Algemene wet bestuursrecht waarin wordt aangetoond dat;
- de activiteiten, waarvoor de subsidie is verleend, zijn verricht;
- aan de subsidie verbonden verplichtingen is voldaan;
• een financieel verslag dat:
- aansluit op de begroting waarvoor subsidie is verleend;
- een vergelijking bevat van de begroting met de gerealiseerde inkomsten en uitgaven; en
- een toelichting bevat op substantiële afwijkingen van de gerealiseerde inkomsten en uitgaven ten opzichte van de begroting;
• een controleverklaring, inclusief een oordeel over de rechtmatigheid, overeenkomstig de Regeling controleprotocol subsidies Noord-Brabant.

De Regeling controleprotocol subsidies Noord-Brabant vindt u op onze website, www.brabant.nl, via de zoekterm ‘controleprotocol’.

Wij benadrukken dat het niet of niet tijdig voldoen aan de vereisten voor subsidievaststelling in beginsel leidt tot het ambtshalve vaststellen van de subsidie. Dit betekent dat de subsidie wordt vastgesteld op basis van de tot dan toe bekende gegevens. Een te late indiening van de aanvraag tot subsidievaststelling kan leiden tot het lager – of zelfs op nihil – vaststellen van de subsidie.

Communicatie De provincie Noord-Brabant vindt het belangrijk om haar burgers te informeren over haar rol in de samenleving. Wij verwachten dat u in publicitaire uitingen over het project vermeldt dat de activiteit geheel of gedeeltelijk met financiële steun van de provincie Noord-Brabant wordt of is gerealiseerd. Zo draagt u bij aan de zichtbaarheid van de provincie Noord-Brabant en uw project.
U vindt actuele informatie over het beeldmerk en het logo op onze website, www.brabant.nl, via de zoekterm ‘huisstijl’.

Nadere informatie

Uw aanvraag is behandeld door mevrouw D.Reesink. Vragen over dit besluit kunt u stellen via subsidie@brabant.nl of via
(073) 680 8282 tussen 9.00 en 12.00 uur op werkdagen. Wij verzoeken u om bij verdere correspondentie ons kenmerk vermelden.


Overeenkomstig het door Gedeputeerde Staten van
Noord-Brabant genomen besluit,
namens deze,

J.W. Stad,
programmamanager Generiek Economisch Beleid.

In verband met geautomatiseerd verwerken is dit document digitaal ondertekend.

Bezwaar

Bezwaren tegen dit besluit kunnen binnen zes weken na de bekendmaking van dit besluit worden ingediend bij:

Het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant
Secretariaat van de hoor- en adviescommissie
Postbus 90151
5200 MC te ‘S HERTOGENBOSCH

Wij vragen u om op de linkerbovenhoek van de envelop het woord "bezwaarschrift" te vermelden.

Het bezwaarschrift moet zijn voorzien van een handtekening, naam en adres van de indiener, de dagtekening en ons kenmerk van het besluit. Ook dient u een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar gericht is en de gronden van het bezwaar hierin op te nemen.

Daarnaast vragen wij u vriendelijk om een kopie van dit besluit bij te voegen. Kunt u ons ook uw telefoonnummer geven? De provincie kan dan, mocht dit nodig zijn, u bellen om samen de beste aanpak van behandeling van uw bezwaarschrift te bespreken.

Meer informatie over de behandeling van bezwaarschriften vindt u op www.brabant.nl/bezwaar.

U kunt het secretariaat van de Hoor- en adviescommissie bereiken via telefoonnummer (073) 680 83 04, faxnummer (073) 680 76 16 en e mailadres bezwaar@brabant.nl.