Juridische toetsing
Wij hebben uw aanvraag getoetst aan:
• artikel 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie;
• de Verordening (EU) nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (Pb 2014 L187) (hierna: Algemene groepsvrijstellingsverordening);
• de Algemene wet bestuursrecht;
• de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant.

Besluit

Wij hebben besloten u een begrotingssubsidie te verlenen van € 375.000, inclusief eventuele niet-verrekenbare BTW, op grond van artikel 4 in samenhang met artikel 7, eerste lid onder d en tweede lid onder a van de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant. Het betreft een begrotingssubsidie naar aard aangemerkt als een projectsubsidie, in de vorm van een geldbedrag.

U ontvangt deze subsidie voor het project ‘Verspillingshub Three-Sixty’. Het project Verspillingshub Three-Sixty en de daaronder vallende activiteiten van Food Waste Xperts hebben als doel de (door)ontwikkeling van een innovatief ecosysteem voor het vinden en implementeren van praktische oplossingen tegen verspilling van voedsel en talent en het uitvoeren van een programma voor ondersteuning van bedrijven bij de aanpak van voedselverspilling. Een bijdrage van de provincie Noord-Brabant en de gemeente Meijerijstad wordt gevraagd voor:
• kosten voor beheer en doorontwikkeling van Three-Sixty (incl. aanloopverliezen-/kosten);
• kosten voor de uitvoering van een meerjarig business-support programma ten behoeve van agrofood bedrijven door Food Waste Xperts als onderdeel van Three-Sixty.
Het project past binnen de doelstellingen van het Innovatieprogramma Brabantse Agrofood 2020.
Het genoemde bedrag is een maximum subsidiebedrag. Voor zover noodzakelijk en adequaat in relatie tot het doel van de subsidie komen de daadwerkelijk gemaakte kosten van de volgende activiteiten in aanmerking:

Stichting Three-Sixty
• het beheren en exploiteren van een innovatie-ecosysteem (hub/hot spot) voor het vinden en implementeren van praktische oplossingen tegen voedselverspilling door middel van het aanbieden van services en faciliteiten aan agrifood bedrijven. Concreet wordt aangeboden: de mogelijkheid tot bedrijfshuisvesting op locatie van Three-Sixty, gebruikmaking van hospitality services en vergaderfaciliteiten, expositie-ruimte, mogelijkheid tot bedrijfssupport, gebruikmaking van test- en ontwikkelfaciliteiten, onderwijsfaciliteiten met inzet van studenten en mogelijkheid tot lidmaatschap van food waste community en deelname aan events. Kosten over de projectperiode € 1.422.073.
Food Waste Xperts (FWX):
• het ondersteunen van (individuele) bedrijven bij het voorkomen, verminderen en verwaarden van voedselverspilling door middel van informatieverstrekking en voorlichting, organiseren van een helpdesk, vraagarticulatie en intake, organiseren van workshops en ontwikkelen van een kansenkaart, met evaluatie en monitoring. Kosten over de projectperiode € 609.000.

De omschrijving van deze activiteiten is gebaseerd op uw aanvraag. Het betreft een finale bijdrage van de provincie Noord-Brabant aan de activiteiten van de Stichting Three-Sixty.

Subsidiehoogte
Op grond van artikel 10 en 11 van de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant hebben we de totale subsidiabele kosten op basis van uw begroting en projectplan berekend. De subsidiabele kosten bedragen over de te subsidiëren projectperiode € 2.031.073. De aan u verleende subsidie van € 375.000 bedraagt daarmee 18,5 % van de subsidiabele kosten.

Indien bij de eindverantwoording de werkelijke kosten lager blijken te zijn dan de geraamde kosten in de subsidieaanvraag, kan de subsidie evenredig lager worden vastgesteld.
Staatssteun
Wij hebben uw aanvraag getoetst aan de staatssteunregels (artikel 107 e.v. van het Europees Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie). Wij zijn van oordeel dat deze steun voldoet aan de voorwaarden gesteld in de Algemene groepsvrijstellingsverordening en in het bijzonder aan de voorwaarden van artikel 27 (steun voor innovatieclusters).
Op grond van artikel 27 van de AGVV (Algemene groepsvrijstellingsverordening gelden de volgende bepalingen:
- De steunintensiteit ligt beneden de maximale toegestane steunintensiteit van 50%. De overheidssteun bedraagt € 750.000, opgebouwd uit een subsidie van de gemeente Meijerijstad van € 375.000 en een subsidie van de provincie Noord-Brabant van € 375.000. In het kader van de vrijstellingsverordening bedragen de in aanmerking komende kosten € 2.008.073. De steunintensiteit bedraagt 37%.
- Het project begint op 23 februari 2018. Kosten die gemaakt zijn vóór die datum komen niet voor vergoeding in aanmerking.
- Toegang tot de panden, faciliteiten en activiteiten van de campus staat open voor meerdere gebruikers en wordt op transparante en niet-discriminerende basis verleend. Ondernemingen die tenminste 10% van de investeringskosten van de campus hebben gefinancierd, kunnen preferente toegang krijgen op gunstigere voorwaarden. Om overcompensatie te vermijden, is deze toegang evenredig aan de bijdrage van de onderneming in de investeringskosten en worden deze voorwaarden publiek beschikbaar gesteld;
- De vergoedingen die voor het gebruik van de faciliteiten van de campus en voor deelname aan de activiteiten van de campus worden berekend, stemmen overeen met de marktprijs of weerspiegelen de kosten daarvan;
- De subsidie wordt aan u verleend onder de voorwaarde dat uw onderneming niet in moeilijkheden verkeert en er tegen u geen bevel tot terugvordering uitstaat in gevolge een eerder besluit van de Europese Commissie waarbij de steun onrechtmatig en onverenigbaar met de interne markt is verklaard.
- De steun moet een stimulerend effect hebben. Wij hebben geconcludeerd dat de subsidie stimulerend effect heeft, omdat de activiteiten waarvoor u de subsidie heeft aangevraagd niet zijn gestart vóór de datum van uw schriftelijke subsidieaanvraag.
- In het kader van transparantieverplichtingen publiceren wij deze beschikking op internet.

Deze beschikking brengen wij binnen 20 dagen na besluitvorming ter kennis aan de Europese Commissie. De Europese Commissie kan vragen stellen naar aanleiding van de kennisgeving. Dit kan mogelijk tot gevolg hebben dat de Europese Commissie alsnog van oordeel is dat onderhavige beschikking niet onder de vrijstellingsverordening valt. Dit kan tot gevolg hebben dat de subsidieverlening moet worden teruggevorderd.

Voorschot

Wij verstrekken u op basis van artikel 23 van de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant een voorschot van € 375.000 (100% van de verleende subsidie). Dit voorschot wordt onder vermelding van ‘C2222741/4342016’ overgemaakt naar IBAN bankrekeningnummer NL41 RABO 0323 1966 24 volgens onderstaand betaalschema:

Datum Bedrag
binnen zes weken na dagtekening € 250.000
31 januari 2019 € 125.000

Verplichtingen
Voor de uitvoering van uw project bent u gebonden aan de volgende verplichtingen:
• de verplichtingen zoals opgenomen in de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant;
• u voert de activiteiten uit in overeenstemming met uw projectplan;
• u realiseert de activiteiten in de periode van 23 februari 2018 tot 31 december 2019;
• u dient voor 31 december 2018 een geactualiseerd tussentijds voortgangsverslag in;
• binnen dertien weken na afronding van het project, maar uiterlijk op 31 maart 2020 dient u een verzoek tot vaststelling van de subsidie in;
• de uitvoering van het project leidt in de projectperiode tot de volgende projectresultaten:

BEHEER EN DOORONTWIKKELING ECO-SYSTEEM THREE-SIXTY
1. Three-Sixty heeft haar positie (provinciaal-nationaal-internationaal) als praktijkcentrum en ecosysteem in deze periode verder versterkt. Three-Sixty heeft positie verworven als uitvoeringspartner van de agenda van de Taskforce Circular Economy in Food. Het instrumentarium van Three-Sixty voorziet in een behoefte en is – bij gebleken haalbaarheid – uitgebreid met test- en ontwikkelingsfaciliteiten en een ondernemersacademie.
2. Het aantal op Three-Sixty gevestigde bedrijven/organisaties (residents) is in de projectperiode gegroeid van 14 naar 18.
3. Deze residents dragen allen direct dan wel indirect bij aan de realisering van praktische oplossingen tegen verspilling. Als zelfstandige business-case (denk aan start-ups) of via ontwikkeling van applicaties, methoden en technieken.
4. In de projectperiode hebben ten minste 15.000 bezoekers de locatie van Three-Sixty bezocht en kennis gemaakt met de activiteiten en evenementen van Three-Sixty.
5. In de projectperiode is de samenwerking met de kennisinstituten in het bijzonder HAS Hogeschool en Wageningen UR verder ingevuld o.m. door inzet van studenten bij innovatievraagstukken van bedrijven uit het netwerk of de community van Three-Sixty.
6. De op Three-Sixty gevestigde bedrijven vormen een levendige residents-community, komen regelmatig bij elkaar, wisselen ervaringen uit en nemen gezamenlijk deel aan evenementen.

UITVOERING VAN BUSINESS-SUPPORT PROGRAMMA DOOR FOOD WASTE XPERTS
1. Aantal bedrijven ondersteund:
• Inspireren: 80 bedrijven (via organiseren eigen events of deelname aan events van anderen)
• Helpdesk: 160 bedrijven (via kort gesprek, telefoon, email)
• Intakes: 100 bedrijven (gesprek, vraagarticulatie + verslaglegging)
• Kansenkaart Workshops: 80 bedrijven (voorbereiding, uitvoering, verslaglegging)
• Follow up en evaluaties: 70 bedrijven (voortgang bespreken + monitoring)
2. Via de activiteiten onder 1. zijn op 31-12-2019 naar verwachting 40 oplossingen gerealiseerd. Hieronder worden verstaan maatregelen die in en door bedrijven zijn geïmplementeerd om voedselverspilling te voorkomen, verminderen of verwaarden.
3. Verdere uitbouw van de learning community en het delen van oplossingen en ervaringen via de website www.foodwaste-community.nl en via www.brabantse-agrofood20202.nl.

Meldingsplicht
Over tussentijdse wijzigingen in uw project dient u ons z.s.m. na bekend worden hiervan schriftelijk te informeren.
De volgende omstandigheden vallen expliciet onder de meldingsplicht:
- het niet uitvoeren of vertraagd uitvoeren van de activiteiten zoals genoemd in het projectplan en in de subsidieverlening;
- het gewijzigd uitvoeren van de activiteiten zoals genoemd in het projectplan en in de subsidieverlening;
- het niet kunnen halen van de gestelde datum voor het compleet indienen van het tussentijdse voortgangsverslag (indien van toepassing);
- het niet kunnen halen van de gestelde datum voor het indienen van het verzoek tot vaststelling van de subsidie;
- het niet kunnen voldoen aan de verplichting om het project 5 jaar na realisatie in stand te houden conform artikel 16 onder a van de Asv;
- faillissement of surseance van betaling.
Het niet voldoen aan de meldingsplicht kan negatieve gevolgen hebben voor deze subsidieverstrekking. In bepaalde gevallen leidt het niet melden tot een extra korting van 5% op de subsidie. De regels voor toepassing van deze extra korting zijn vastgelegd in de Beleidsregel misbruik en oneigenlijk gebruik subsidies Noord-Brabant 2017.

Subsidievaststelling
De subsidie wordt vastgesteld op basis van uw verzoek tot vaststelling. Hieruit moet blijken dat de gesubsidieerde activiteiten waarvoor de subsidie is verleend zijn verricht en dat aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen is voldaan. Als bewijsstukken voegt u minimaal bij:
• een activiteitenverslag als bedoeld in artikel 4:80 Algemene wet bestuursrecht waarin wordt aangetoond dat;
- de activiteiten, waarvoor de subsidie is verleend, zijn verricht;
- aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen is voldaan;
• een financieel verslag dat:
- aansluit op de begroting waarvoor subsidie is verleend;
- een vergelijking bevat van de begroting met de gerealiseerde inkomsten en uitgaven; en
- een toelichting bevat op substantiële afwijkingen van de gerealiseerde inkomsten en uitgaven ten opzichte van de begroting;
• een controleverklaring, inclusief een oordeel over de rechtmatigheid, overeenkomstig de Regeling controleprotocol subsidies Noord-Brabant.

De Regeling controleprotocol subsidies Noord-Brabant vindt u op onze site http://www.brabant.nl/loket/regelingen.aspx onder de letter R.
Wij benadrukken dat het niet of niet tijdig voldoen aan de vereisten voor subsidievaststelling in beginsel leidt tot het ambtshalve vaststellen van de subsidie. Dit betekent dat de subsidie wordt vastgesteld op basis van de tot dan toe bekende gegevens. Een te late indiening van de aanvraag tot subsidievaststelling kan leiden tot het lager – of zelfs op nihil – vaststellen van de subsidie.

Communicatie
De provincie Noord-Brabant vindt het belangrijk om haar burgers te informeren over haar rol in de samenleving. Wij verwachten dat u in publicitaire uitingen over het project vermeldt dat de activiteit geheel of gedeeltelijk met financiële steun van de provincie Noord-Brabant wordt of is gerealiseerd. U vindt het logo op www.brabant.nl/huisstijl.
Zo draagt u bij aan de zichtbaarheid van de provincie Noord-Brabant en uw project.Nadere informatie
Uw aanvraag is behandeld door mevrouw A. van der Heijden.
Vragen over dit besluit kunt u stellen via subsidie@brabant.nl of via
(073) 680 8282 tussen 9.00 en 12.00 uur op werkdagen. Wij verzoeken u om bij verdere correspondentie ons kenmerk vermelden.


Overeenkomstig het door Gedeputeerde Staten op 15 mei 2018 genomen besluit,
namens deze,


drs. M. Wijnstekers,
manager Economisch Programma Brabant

In verband met geautomatiseerd verwerken is dit document digitaal ondertekend.Bezwaar
Bezwaren tegen dit besluit kunnen binnen zes weken na de bekendmaking van dit besluit worden ingediend bij:

Het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant
Secretariaat van de hoor- en adviescommissie
Postbus 90151
5200 MC te ‘s Hertogenbosch

Wij verzoeken u om op de linkerbovenhoek van de envelop het woord "bezwaarschrift" te vermelden.

Het bezwaarschrift moet zijn voorzien van een handtekening, de naam en adres van de indiener, de dagtekening en ons kenmerk van het besluit, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar gericht is en de gronden van het bezwaar.
Daarnaast vragen wij u vriendelijk om uw telefoonnummer te vermelden. Zo kan de provincie, indien aan de orde, u bellen om samen de beste aanpak van behandeling van uw bezwaarschrift te bespreken.

Voor meer informatie over de behandeling van bezwaarschriften verwijzen wij u naar www.brabant.nl/bezwaar.

Het secretariaat van de Hoor- en adviescommissie is bereikbaar op telefoonnummer (073)6808304, faxnummer (073)6807616 en e mailadres bezwaar@brabant.nl.