Juridische toetsing
Wij hebben uw aanvraag getoetst aan:
• artikel 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie;
• de Verordening (EU) nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (Pb 2014 L187) (hierna: Algemene groepsvrijstellingsverordening);
• de Algemene wet bestuursrecht;
• de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant.

Besluit
Wij hebben besloten u een begrotingssubsidie te verlenen van € 20.919.222,= inclusief niet-verrekenbare/compensabele BTW, op grond van artikel 4 in samenhang met artikel 7, eerste lid onder d en tweede lid onder a van de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant.

U ontvangt deze subsidie voor het project ‘BOK2016 Programma KLW & LBGHP’.
Dit project pas binnen de provinciale doelstelling, omdat uw project bijdraagt aan de Brabantse natuur- en wateropgave ten aanzien van Natura2000/PAS, Kaderrichtlijn Water en Natuurnetwerk Brabant. De provincie Noord-Brabant kent een grote urgentie toe aan de herstelmaatregelen, die in het kader van de PAS moeten worden uitgevoerd. Wij gaan er daarom van uit dat u binnen de projecten waarvoor u subsidie ontvangt de PAS-herstelmaatregelen tijdig realiseert (zie verder onder ‘Verplichtingen’).

Het genoemde bedrag is een maximumbedrag. U ontvangt de subsidie voor het uitvoeren van de hydrologische en ecologische maatregelen conform de doelen voor Natura2000/PAS, Kaderrichtlijn Water en Natuurnetwerk Brabant in de projecten, zoals genoemd in uw aanvraag.
Kosten die niet voor een vergoeding in aanmerking komen zijn: kosten voor regulier beheer en onderhoud, kosten voor grondverwerving, kosten voor de aanschaf van machines, interne personeelskosten van de waterschappen en kosten voor economische activiteiten. Ook de bouwrente in de periode tot 1 januari 2019 is subsidiabel met uitzondering van bouwrente die betrekking heeft op interne uren van het waterschap en kosten voor inhuur en grondverwerving.

Conform de afspraken in de ‘Overeenkomst uitwerking financiële en administratieve processen BOK 2016’ (bijlage 1b in uw aanvraag), heeft u de totale projectkosten van het projectplan ‘BOK2016 Programma Kempenland-West & Leenderbos, Groote Heide & de Plateaux’ verdeeld over een subsidiedeel een deel waarvoor sprake is van een opdracht. Het subsidiedeel betreft voorliggende brief. Het opdrachtdeel is toegekend door middel van een opdrachtbrief (brief 29 november 2018, C2233916/4445438). Beschikking en opdracht vormen samen de provinciale financiële bijdrage aan de uitvoering van de 17 projecten.

Het aan u beschikte bedrag mag als ontschot budget worden ingezet tussen de projecten om de prestaties te realiseren, mits het totale subsidiebedrag niet wordt overschreden en de subsidiepercentages van de verschillende doelen (N2000/PAS100% en Stuw & inrichting NNB 50%, zoals genoemd in uw aanvraag) gehandhaafd blijven. Schuiven van bedragen tussen de projecten en algemene kosten kan alleen in overleg met de provincie.

Indien bij de eindverantwoording de werkelijke kosten lager blijken te zijn dan de geraamde kosten in uw subsidieaanvraag of wanneer er minder prestaties gerealiseerd zijn, dan kan de subsidie evenredig lager worden vastgesteld.

Staatssteun
Wij hebben uw aanvraag getoetst aan de staatssteunregels (artikel 107 e.v. van het Europees Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie).

De hydrologische maatregelen die in het project zijn voorzien vallen onder uw wettelijke taak voor de zorg voor het watersysteem. Op dat onderdeel is geen sprake van staatssteun.

Wij zijn van oordeel dat de overige werkzaamheden binnen dit project voldoen aan de voorwaarden gesteld in de Algemene groepsvrijstellingsverordening en in het bijzonder aan de voorwaarden van artikel 53.

Deze beschikking zullen wij binnen 20 dagen na besluitvorming ter kennis brengen aan de Europese Commissie. De Europese Commissie kan vragen stellen naar aanleiding van de kennisgeving. Dit kan mogelijk tot gevolg hebben dat de Europese Commissie alsnog van oordeel is dat onderhavige beschikking niet onder de vrijstellingsverordening valt. Dit kan tot gevolg hebben dat de subsidieverlening moet worden teruggevorderd.

Daarnaast wordt de subsidie aan u verleend onder de voorwaarde dat er tegen u geen bevel tot terugvordering uitstaat ingevolge een eerder besluit van de Europese Commissie waarbij de steun onrechtmatig en onverenigbaar met de interne markt is verklaard.

In het kader van transparantieverlichtingen zullen wij deze beschikking op internet publiceren.

Voorschot
Wij verstrekken u op basis van artikel 23 van de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant een voorschot van € 5.252.507,= (ca. 25% van de verleende subsidie). Dit voorschot wordt binnen 6 weken na dagtekening van dit besluit overgemaakt naar IBAN NL65 NWAB 0636 7517 59 onder vermelding van ‘C2233916/4436429’.

Verder verstrekken we jaarlijks een voorschot. Voorafgaand aan het indienen van het voortgangsverslag maakt u aan de hand van de projectplanning een inschatting van de voor de projectrealisatie benodigde financiën. De jaarlijkse raming van de voor een project benodigde financiën wordt door provincie en waterschap vastgesteld/ goedgekeurd door de ambtelijke opdrachtnemers van het waterschap en de Provincie.

Verplichtingen
Voor de uitvoering van uw project bent u gebonden aan de volgende verplichtingen:
• De verplichtingen zoals opgenomen in de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant;
• U voert de activiteiten uit overeenkomstig uw projectbeschrijving in de aanvraag, inclusief alle bijlagen;
• In uw programmabeschrijving heeft u alle activiteiten opgenomen die nodig zijn voor de realisatie van de doelen voor Natura2000/PAS, Kaderichtlijn Water en Natuurnetwerk Brabant in de 17 projecten. U realiseert deze activiteiten voor 31 december 2023, met uitzondering van de maatregelen die moeten worden uitgevoerd in de eerste PAS periode. Deze maatregelen moeten uiterlijk 30 juni 2021 gereed zijn. In uw programmabeschrijving is een globale fasering van de PAS-maatregelen aangegeven. In het opdrachtgeversoverleg tussen provincie en waterschap wordt op het moment dat een projectplan gereed is, bepaald welke maatregelen in de eerste PAS periode afgerond moeten zijn en welke maatregelen doorlopen in de tweede PAS periode. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het landelijk document ‘Draaiboek bijsturing nav Natuurmonitoring’ (https://www.bij12.nl/onderwerpen/programma-aanpak-stikstof/monitoring-pas/). De fasering van de PAS-maatregelen neemt u op in de jaarlijkse voorgangsrapportage;
• Wij gaan er van uit dat u de (voortgangs)rapportage ten behoeve van het subsidiedeel van de 17 projecten gelijktijdig en in samenhang indient met de voortgangsrapportage van het opdrachtdeel (zie brief C2233916/4445438);
• U dient uiterlijk 1 februari 2019 een inhoudelijke voortgangsrapportage in over de voortgang van de projecten, zodat de provincie de voortgang van de PAS maatregelen aan het rijk kan rapporteren. Met ingang van 1 februari 2020 dient u jaarlijks zowel een inhoudelijke als financiële voortgangsrapportage in. De voortgangsrapportages moeten aansluiten bij de tabel in bijlage 2a (tabel programma-aanvraag BOK 2016) uit uw aanvraag. Tevens geeft u aan wat de voortgang is van de maatregelen zoals opgenomen in bijlage 3e en bijlage 3f van uw aanvraag;
• U dient uiterlijk 30 september 2021 een inhoudelijke en financiële rapportage in te dienen over de 1e fase PAS maatregelen;
• Daarnaast levert u jaarlijks met als peildatum 31 december een GIS- bestand aan, met daarin de ingerichte percelen van het afgelopen jaar (waarbij door de genomen maatregelen het ambitietype gerealiseerd is of op termijn gerealiseerd wordt), ten behoeve van de jaarlijkse Voortgangs Rapportage Natuur.
• Op het moment dat de inrichtingsmaatregelen van een project zijn uitgewerkt in een projectplan, bespreekt u dit met de provincie, zodat gezamenlijk kan worden vastgelegd wat de verdeling is van de kosten over de doelen Natura2000/PAS, KRW en inrichting NNB. Hierbij wordt voor de verdeling hydrologische kosten/ ecologische kosten per project een procentuele verdeelsleutel afgesproken, die verder wordt gehanteerd bij de declaratie van de kosten.
• Verder dient u binnen dertien weken na afronding van het project, maar uiterlijk op 1 april 2024 een verzoek tot vaststelling van de subsidie in;
• U houdt een administratie bij van aan de activiteiten verbonden uitgaven en inkomsten als bedoeld in artikel 4:37, eerste lid, onder b, van de AWB en overlegt deze desgevraagd aan ons.

Meldingsplicht
Over tussentijdse wijzigingen in uw project dient u ons z.s.m. na bekend worden hiervan schriftelijk te informeren.
De volgende omstandigheden vallen expliciet onder de meldingsplicht:
- het niet uitvoeren of vertraagd uitvoeren van de activiteiten zoals genoemd in het projectplan en in de subsidieverlening;
- het gewijzigd uitvoeren van de activiteiten zoals genoemd in het projectplan en in de subsidieverlening, wilt u de activiteiten gewijzigd uitvoeren, dan verzoekt u ons voorafgaand schriftelijk om toestemming.;
- het niet kunnen halen van de gestelde datum voor het indienen van het verzoek tot vaststelling van de subsidie;
- het niet kunnen voldoen aan de verplichting om het project 5 jaar na realisatie in stand te houden conform artikel 16 onder a van de Asv;
- faillissement of surseance van betaling.
Het niet voldoen aan de meldingsplicht kan negatieve gevolgen hebben voor deze subsidieverstrekking. In bepaalde gevallen leidt het niet melden tot een extra korting van 5% op de subsidie. De regels voor toepassing van deze extra korting zijn vastgelegd in de Beleidsregel misbruik en oneigenlijk gebruik subsidies Noord-Brabant 2017.

Subsidievaststelling
De subsidie wordt vastgesteld op basis van uw verzoek tot vaststelling. Hieruit moet blijken dat de subsidiabele activiteiten waarvoor de subsidie is verleend zijn verricht en dat aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen is voldaan. Als bewijsstukken voegt u minimaal bij:
• activiteitenverslag per project, waarin wordt aangetoond dat;
- de gesubsidieerde activiteiten zijn verricht en de bijbehorende prestaties zijn gerealiseerd, met daarbij een file geodatabase waarin de exacte locatie van de uitgevoerde maatregelen is weergegeven en, indien van toepassing, foto- of videomateriaal van de situatie voor en na het project;
- aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen is voldaan;
- een communicatieverslag
• een financieel verslag dat:
- aansluit op de begroting waarvoor subsidie is verleend;
- een vergelijking bevat van de begroting met de gerealiseerde inkomsten en uitgaven; en
- een toelichting bevat op substantiële afwijkingen van de gerealiseerde inkomsten en uitgaven ten opzichte van de begroting;
- een controleverklaring, inclusief een oordeel over de rechtmatigheid, overeenkomstig de Regeling controleprotocol subsidies Noord-Brabant.

De Regeling controleprotocol subsidies Noord-Brabant vindt u op onze website, www.brabant.nl, via de zoekterm ‘controleprotocol’.

Wij benadrukken dat het niet of niet tijdig voldoen aan de vereisten voor subsidievaststelling in beginsel leidt tot het ambtshalve vaststellen van de subsidie. Dit betekent dat de subsidie wordt vastgesteld op basis van de tot dan toe bekende gegevens. Een te late indiening van de aanvraag tot subsidievaststelling kan leiden tot het lager – of zelfs op nihil – vaststellen van de subsidie.
Communicatie
De provincie Noord-Brabant vindt het belangrijk om haar burgers te informeren over haar rol in de samenleving. Wij verwachten dat u in publicitaire uitingen over het project vermeldt dat de activiteit geheel of gedeeltelijk met financiële steun van de provincie Noord-Brabant wordt of is gerealiseerd. Zo draagt u bij aan de zichtbaarheid van de provincie Noord-Brabant en uw project.
U vindt actuele informatie over het beeldmerk en het logo op onze website, www.brabant.nl, via de zoekterm ‘huisstijl’.

Nadere informatie
Uw aanvraag is behandeld door mevrouw D. Ertsen.
Vragen over dit besluit kunt u stellen via subsidie@brabant.nl of via
(073) 680 8282 tussen 9.00 en 12.00 uur op werkdagen. Wij verzoeken u om bij verdere correspondentie ons kenmerk vermelden.


Overeenkomstig het door Gedeputeerde Staten op 27 november 2018 genomen besluit,
namens deze,Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
namens deze,


ing. H.J. van Herk,
programmamanager Uitnodigend Groen

In verband met geautomatiseerd verwerken is dit document digitaal ondertekend.

Bezwaar
Bezwaren tegen dit besluit kunnen binnen zes weken na de bekendmaking van dit besluit worden ingediend bij:

Het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant
Secretariaat van de hoor- en adviescommissie
Postbus 90151
5200 MC te ‘S HERTOGENBOSCH

Wij vragen u om op de linkerbovenhoek van de envelop het woord "bezwaarschrift" te vermelden.

Het bezwaarschrift moet zijn voorzien van een handtekening, naam en adres van de indiener, de dagtekening en ons kenmerk van het besluit. Ook dient u een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar gericht is en de gronden van het bezwaar hierin op te nemen.

Daarnaast vragen wij u vriendelijk om een kopie van dit besluit bij te voegen. Kunt u ons ook uw telefoonnummer geven? De provincie kan dan, mocht dit nodig zijn, u bellen om samen de beste aanpak van behandeling van uw bezwaarschrift te bespreken.

Meer informatie over de behandeling van bezwaarschriften vindt u op www.brabant.nl/bezwaar.

U kunt het secretariaat van de Hoor- en adviescommissie bereiken via telefoonnummer (073) 680 83 04, faxnummer (073) 680 76 16 en e mailadres bezwaar@brabant.nl