Juridische toetsing
Wij hebben uw aanvraag getoetst aan:
• artikel 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie;
• de Verordening (EU) nr. 702/2014 van de Commissie van 25 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun in de landbouw- en bosbouwsector en in plattelandsgebieden op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (Pb 2014, L193, Landbouw groepsvrijstellingsverordening);
• de Algemene wet bestuursrecht;
• de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant.

Besluit
Wij hebben besloten u een begrotingssubsidie te verlenen van € 120.083,- inclusief eventuele niet-verrekenbare/compensabele BTW, op grond van artikel 4 in samenhang met artikel 7, eerste lid onder d en tweede lid onder a van de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant.

U ontvangt deze subsidie voor het project “Organische reststromen bodemverbetering Agro As de Peel”.
Dit project past binnen de provinciale doelstelling omdat het deel uitmaakt van het projectenoverzicht waarvoor GS eerder aan Agrofood Capital financiële ondersteuning heeft toegezegd. De activiteiten dragen bij aan de doelstellingen van het uitvoeringsplan Vitale bodem.


Op basis van uw aanvraag van 18 november 2018 is het te subsidiëren project gericht op bodemverbetering van de agrarische bodem (verhogen organisch stofgehalte) door middel van compostering van organische reststromen (maaisel, agrarische biomassa);
• compostketensamenwerking/gebiedssamenwerking;
• onderzoek naar nieuwe ketensamenwerking;
• MKBA bodem verbeterende maatregelen;
• zelfstandig/coöperatief composteren;
• kennisuitwisseling naar ondernemers.

Gelet hierop voldoet uw project aan artikel 31 van de Landbouw groepsvrijstellingsverordening.

De voor subsidie in aanmerking komende kosten kunnen op grond van artikel 31 van de Landbouw groepsvrijstellingsverordening als volgt worden onderverdeeld:
• artikel 31, zesde lid, onder a (personeelskosten e.d.): € 58.080,--
• artikel 31, zesde lid, onder e (algemene kosten en operationele uitgaven e.d.): € 62.003,-

Staatssteun
Wij hebben uw aanvraag getoetst aan de staatssteunregels in artikel 107 e.v. van het Europees Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie.
Wij zijn van oordeel dat deze steun voldoet aan de voorwaarden gesteld in de Landbouw groepsvrijstellingsverordening (LGVV) ((EU) Nr. 702/2014) en in het bijzonder aan de voorwaarden van artikel 31 van de LGVV.

Deze beschikking treedt 10 werkdagen na de datum van kennisgeving aan de Europese Commissie in werking.

De Europese Commissie kan vragen stellen naar aanleiding van de kennisgeving. Dit kan mogelijk tot gevolg hebben dat de Europese Commissie alsnog van oordeel is dat onderhavige beschikking niet onder de vrijstellingsverordening valt. Dit kan tot gevolg hebben dat de subsidieverlening moet worden teruggevorderd.

Daarnaast wordt de subsidie aan u verleend onder de voorwaarde dat er tegen u geen bevel tot terugvordering uitstaat in gevolge een eerder besluit van de Europese Commissie waarbij door dezelfde lidstaat toegekende steun onrechtmatig en onverenigbaar met de interne markt is verklaard.
Bij subsidieverstrekking worden de cumulatiebepalingen uit artikel 8 van Verordening (EU) Nr. 702/2014 in acht genomen. Dit houdt in dat alle voor een bepaald project verleende staatssteun bij elkaar opgeteld dient te worden om zo het totale steunbedrag te bepalen (cumulatie). Hierdoor kan nagegaan worden of voldaan is aan de maximale steunintensiteiten en –bedragen uit artikel 31.

Conform artikel 1 lid 6 van Verordening (EU) Nr. 702/2014 wordt geen steun toegekend aan ondernemingen in moeilijkheden.

Conform artikel 9 van Verordening (EU) Nr. 702/2014 (LGVV) worden de publicatieverplichtingen nageleefd. Bij individuele steunverleningen boven een grensbedrag, worden de benodigde gegevens binnen zes maanden vanaf de datum van de toekenning van de steun gepubliceerd via de State Aid Transparency Award Module (TAM). Voor begunstigden die actief in de primaire landbouwproductie is dat grensbedrag €60.000, voor andere begunstigden is dat €500.000 (art 9 lid 2, onder c, LGVV).
Vanaf de datum van steunverlening blijven de gegevens tien jaar beschikbaar (art 9 lid 4 LGVV).

Voorschot
Wij verstrekken u op basis van artikel 23 van de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant een voorschot van € 120.083,- (100% van de verleende subsidie). Dit voorschot wordt zo spoedig mogelijk na het in werking treden van de beschikking overgemaakt naar IBAN NL29RABO0121904768 onder vermelding van “C2236403/4467762”.

Verplichtingen
Voor de uitvoering van uw project bent u gebonden aan de volgende verplichtingen:
• de verplichtingen zoals opgenomen in de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant;
• u voert de activiteiten uit overeenkomstig uw projectplan;
• u realiseert de activiteiten in de periode van 1 januari 2019 tot 1 januari 2021;
• u dient voor 15 februari 2020 een tussentijds voortgangsverslag in;
• binnen dertien weken na afronding van het project, maar uiterlijk op 1 april 2021 dient u een verzoek tot vaststelling van de subsidie in;
• de resultaten van het project worden op internet beschikbaar gesteld vanaf de einddatum van het project of vanaf de datum waarop informatie over die resultaten wordt gegeven aan leden van specifieke organisaties, afhankelijk van wat als eerste plaatsvindt. De resultaten blijven op internet beschikbaar gedurende ten minste vijf jaar vanaf de einddatum van het project;
• voor de begindatum van het project wordt op internet de volgende informatie bekendgemaakt:
- dat het project wordt uitgevoerd;
- de doelstellingen van het gesteunde project;
- de vermoedelijke datum van de publicatie van de resultaten die van het project worden verwacht;
- de plaats waar de van het project verwachte resultaten op het internet zullen worden bekendgemaakt;
- de vermelding dat de resultaten van het project gratis beschikbaar zijn voor alle ondernemingen die in de betrokken specifieke landbouwsector actief zijn.

Meldingsplicht
Over tussentijdse wijzigingen in uw project dient u ons z.s.m. na bekend worden hiervan schriftelijk te informeren.
De volgende omstandigheden vallen expliciet onder de meldingsplicht:
- het niet uitvoeren of vertraagd uitvoeren van de activiteiten zoals genoemd in het projectplan en in de subsidieverlening;
- het gewijzigd uitvoeren van de activiteiten zoals genoemd in het projectplan en in de subsidieverlening;
- het niet kunnen halen van de gestelde datum voor het compleet indienen van het tussentijdse voortgangsverslag (indien van toepassing);
- het niet kunnen halen van de gestelde datum voor het indienen van het verzoek tot vaststelling van de subsidie;
- het niet kunnen voldoen aan de verplichting om het project 5 jaar na realisatie in stand te houden conform artikel 16 onder a van de Asv;
- faillissement of surseance van betaling.
Het niet voldoen aan de meldingsplicht kan negatieve gevolgen hebben voor deze subsidieverstrekking. In bepaalde gevallen leidt het niet melden tot een extra korting van 5% op de subsidie. De regels voor toepassing van deze extra korting zijn vastgelegd in de Beleidsregel misbruik en oneigenlijk gebruik subsidies Noord-Brabant 2017.

Subsidievaststelling
De subsidie wordt vastgesteld op basis van uw verzoek tot vaststelling. Hieruit moet blijken dat de gesubsidieerde activiteiten waarvoor de subsidie is verleend zijn verricht en dat aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen is voldaan.
Als bewijsstukken voegt u minimaal bij:
een activiteitenverslag als bedoeld in artikel 4:80 Algemene wet bestuursrecht waarin wordt aangetoond dat;
• de activiteiten, waarvoor de subsidie is verleend, zijn verricht;
• aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen is voldaan.

Wij benadrukken dat het niet of niet tijdig voldoen aan de vereisten voor subsidievaststelling in beginsel leidt tot het ambtshalve vaststellen van de subsidie. Dit betekent dat de subsidie wordt vastgesteld op basis van de tot dan toe bekende gegevens. Een te late indiening van de aanvraag tot subsidievaststelling kan leiden tot het lager – of zelfs op nihil – vaststellen van de subsidie.

Communicatie
De provincie Noord-Brabant vindt het belangrijk om haar burgers te informeren over haar rol in de samenleving. Wij verwachten dat u in publicitaire uitingen over het project vermeldt dat de activiteit geheel of gedeeltelijk met financiële steun van de provincie Noord-Brabant wordt of is gerealiseerd. U vindt het logo op www.brabant.nl/huisstijl.
Zo draagt u bij aan de zichtbaarheid van de provincie Noord-Brabant en uw project.

Nadere informatie
Uw aanvraag is behandeld door de heer H.J.S.M. Vissers en mevrouw M.P.M. Siemensma.
Vragen over dit besluit kunt u stellen via subsidie@brabant.nl of via
(073) 680 8282 tussen 9.00 en 12.00 uur op werkdagen. Wij verzoeken u om bij verdere correspondentie ons kenmerk vermelden.


Overeenkomstig het door Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant d.d. 26 februari 2019 genomen besluit,
namens deze,


N. Wester,
programmamanager Milieu en Gezondheid

In verband met geautomatiseerd verwerken is dit document digitaal ondertekend.


Bezwaar
Bezwaren tegen dit besluit kunnen binnen zes weken na de bekendmaking van dit besluit worden ingediend bij:

Het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant
Secretariaat van de hoor- en adviescommissie
Postbus 90151
5200 MC te ‘S HERTOGENBOSCH

Wij vragen u om op de linkerbovenhoek van de envelop het woord "bezwaarschrift" te vermelden.

Het bezwaarschrift moet zijn voorzien van een handtekening, naam en adres van de indiener, de dagtekening en ons kenmerk van het besluit. Ook dient u een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar gericht is en de gronden van het bezwaar hierin op te nemen.

Daarnaast vragen wij u vriendelijk om een kopie van dit besluit bij te voegen. Kunt u ons ook uw telefoonnummer geven? De provincie kan dan, mocht dit nodig zijn, u bellen om samen de beste aanpak van behandeling van uw bezwaarschrift te bespreken.

Meer informatie over de behandeling van bezwaarschriften vindt u op www.brabant.nl/bezwaar.

U kunt het secretariaat van de Hoor- en adviescommissie bereiken via telefoonnummer (073) 680 83 04, faxnummer (073) 680 76 16 en e mailadres bezwaar@brabant.nl.