Juridische toetsing
Wij hebben uw aanvraag getoetst aan:
• artikel 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie;
• de Verordening (EU) nr. 651/2014 van de Commissie van
• 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (Pb 2014 L187) (hierna: Algemene groepsvrijstellingsverordening);
• de Algemene wet bestuursrecht;
• de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant.

Besluit

Wij hebben besloten u een begrotingssubsidie te verlenen van € 124.999,- inclusief eventuele niet-verrekenbare/compensabele BTW, op grond van artikel 4 in samenhang met artikel 7, eerste lid onder d en tweede lid onder a van de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant.

U ontvangt deze subsidie voor het project ‘Zuiderwaterlinie Festival-SPRONG’.
Dit project pas binnen de provinciale doelstelling, omdat het festival het erfgoedverhaal van de Zuiderwaterlinie beleefbaar maakt voor de bezoeker en daarbij de verbinding maakt met lokale cultuur en recreatie.

Daarnaast past het in de doelstelling om interdisciplinaire samenwerking tussen amateurkunstenaars en professionals te stimuleren, en zo te werken aan een brede culturele basis in Brabant.

U ontvangt subsidie voor de volgende activiteiten:
• Organiseren van een Zuiderwaterlinie Festival als grondprogrammering bij de Sprong
• Een programma bieden waarbij de ZWL ervaarbaar wordt gemaakt voor het publiek, i.s.m. partners uit culturele hoek, erfgoed en recreatieve sector
• Brabanders betrekken bij het event
• Voor zowel amateurs, als professionals in de Brabantse culturele sector een ontwikkelkans bieden;
• Het inzetten van het netwerk, organisatiekracht en kennis van de organiserende Festivalpartners
• Duurzame samenwerking stimuleren met liniepartners e.a. om toekomstperspectief van festival mogelijk te maken
• Afstemming met Stichting Zuiderwaterlinie Events wat betreft promotie en uitvoering

De omschrijving van deze activiteiten is gebaseerd op uw aanvraag.

Indien bij de eindverantwoording de werkelijke kosten lager blijken te zijn dan de geraamde kosten in de subsidieaanvraag, kan de subsidie evenredig lager worden vastgesteld.

Staatssteun
Wij hebben uw aanvraag getoetst aan de staatssteunregels (artikel 107 e.v. van het Europees Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie). Wij zijn van oordeel dat deze steun voldoet aan de voorwaarden gesteld in de Algemene groepsvrijstellingsverordening en in het bijzonder aan de voorwaarden van artikel 53.

Deze beschikking zullen wij binnen 20 dagen na besluitvorming ter kennis brengen aan de Europese Commissie. De Europese Commissie kan vragen stellen naar aanleiding van de kennisgeving. Dit kan mogelijk tot gevolg hebben dat de Europese Commissie alsnog van oordeel is dat onderhavige beschikking niet onder de vrijstellingsverordening valt. Dit kan tot gevolg hebben dat de subsidieverlening zal worden teruggevorderd.

Daarnaast wordt de subsidie aan u verleend onder de voorwaarde dat er tegen u geen bevel tot terugvordering uitstaat ingevolge een eerder besluit van de Europese Commissie waarbij de steun onrechtmatig en onverenigbaar met de interne markt is verklaard.

In het kader van transparantieverlichtingen zullen wij deze beschikking op internet publiceren.

 

Voorschot

Wij verstrekken u op basis van artikel 23 van de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant een voorschot van € 120.000,- (96% van de verleende subsidie). Dit voorschot wordt conform uw verzoek binnen 6 weken na dagtekening van dit besluit overgemaakt naar IBAN NL91RABO0145555356 onder vermelding van ‘C2222992/4331857’.

Verplichtingen
Voor de uitvoering van uw project bent u gebonden aan de volgende verplichtingen:
• de verplichtingen zoals opgenomen in de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant;
• u voert de activiteiten uit overeenkomstig uw projectplan;
• u realiseert de activiteiten in de periode van 23 juni 2018 tot
24 juni 2018;
• op grond van het bepaalde in artikel 21 lid 6 en 7 van de Algemene subsidieverordening bent u gehouden een administratie bij te houden en te overleggen van de aan de activiteiten verbonden uitgaven en inkomsten aangezien de begroting onvoldoende inzicht geeft in de te verwachten inkomsten;
• binnen dertien weken na afronding van het project, maar uiterlijk op
24 september 2018 dient u een verzoek tot vaststelling van de subsidie in.

Meldingsplicht
Over tussentijdse wijzigingen in uw project dient u ons z.s.m. na bekend worden hiervan schriftelijk te informeren.
De volgende omstandigheden vallen expliciet onder de meldingsplicht:
- het niet uitvoeren of vertraagd uitvoeren van de activiteiten zoals genoemd in het projectplan en in de subsidieverlening;
- het gewijzigd uitvoeren van de activiteiten zoals genoemd in het projectplan en in de subsidieverlening;
- het niet kunnen halen van de gestelde datum voor het compleet indienen van het tussentijdse voortgangsverslag (indien van toepassing);
- het niet kunnen halen van de gestelde datum voor het indienen van het verzoek tot vaststelling van de subsidie;
- faillissement of surseance van betaling.

Het niet voldoen aan de meldingsplicht kan negatieve gevolgen hebben voor deze subsidieverstrekking. In bepaalde gevallen leidt het niet melden tot een extra korting van 5% op de subsidie. De regels voor toepassing van deze extra korting zijn vastgelegd in de Beleidsregel misbruik en oneigenlijk gebruik subsidies Noord-Brabant 2017.

Subsidievaststelling
De subsidie wordt vastgesteld op basis van uw verzoek tot vaststelling. Hieruit moet blijken dat de gesubsidieerde activiteiten waarvoor de subsidie is verleend zijn verricht en dat aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen is voldaan. Als bewijsstukken voegt u minimaal bij:
• een activiteitenverslag als bedoeld in artikel 4:80 Algemene wet bestuursrecht waarin wordt aangetoond dat;
- de activiteiten, waarvoor de subsidie is verleend, zijn verricht;
- aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen is voldaan;
• een financieel verslag door middel van de ‘Verklaring inzake werkelijke kosten en opbrengsten’. De verklaring is als bijlage bij dit besluit gevoegd.

Wij benadrukken dat het niet of niet tijdig voldoen aan de vereisten voor subsidievaststelling in beginsel leidt tot het ambtshalve vaststellen van de subsidie. Dit betekent dat de subsidie wordt vastgesteld op basis van de tot dan toe bekende gegevens. Een te late indiening van de aanvraag tot subsidievaststelling kan leiden tot het lager – of zelfs op nihil – vaststellen van de subsidie.

Communicatie
De provincie Noord-Brabant vindt het belangrijk om haar burgers te informeren over haar rol in de samenleving. Wij verwachten dat u in publicitaire uitingen over het project vermeldt dat de activiteit geheel of gedeeltelijk met financiële steun van de provincie Noord-Brabant wordt of is gerealiseerd. U vindt het logo op www.brabant.nl/huisstijl.
Zo draagt u bij aan de zichtbaarheid van de provincie Noord-Brabant en uw project.

Nadere informatie
Uw aanvraag is behandeld door mevrouw A. Hielkema.
Vragen over dit besluit kunt u stellen via subsidie@brabant.nl of via
(073) 680 8282 tussen 9.00 en 12.00 uur op werkdagen.

Wij verzoeken u om bij verdere correspondentie ons kenmerk vermelden.
Overeenkomstig het door Gedeputeerde Staten van
Noord-Brabant op 20 maart 2018 genomen besluit,
namens deze,


J.M. Orbon,
programmamanager Erfgoed

In verband met geautomatiseerd verwerken is dit document digitaal ondertekend.