Op 5 november 2018 hebben wij uw subsidieaanvraag ontvangen voor het project ‘Agroforestry Netwerk Brabant fase 2’ op grond van de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant.

Juridische toetsing

Wij hebben uw aanvraag getoetst aan:

• artikel 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie;

• de Verordening (EU) nr. 702/2014 van de Commissie van 25 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun in de landbouw- en bosbouwsector en in plattelandsgebieden op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (Pb 2014, L193) (hierna: Landbouwgroepsvrijstellingsverordening);

• de Algemene wet bestuursrecht;

• de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant.

Besluit

Wij hebben besloten u een begrotingssubsidie te verlenen van € 99.099,=, inclusief eventuele niet-verrekenbare btw, op grond van artikel 4 in samenhang met artikel 7, eerste lid onder d en tweede lid onder a van de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant.

U ontvangt deze subsidie voor het project ‘Agroforestry Netwerk Brabant fase 2’.
Dit project pas binnen de provinciale doelstelling, omdat het belang van verdere ontwikkeling van agroforestry in ons Uitvoeringsprogramma Plantaardig is beschreven. Er is behoefte aan het verkennen van en experimenteren met nieuwe toekomstbestendige teeltsystemen. Agroforestry is een verzamelnaam voor landbouwsystemen waarin bewust gestreefd wordt naar het introduceren van bomen en struiken op percelen met akkerbouwgewassen of grasland. De combinatie van verschillende teelten leidt tot ecologische en economische interacties die het geheel groter maken dan de som van de monoteelten. Agroforestry is in Nederland een vrij nieuw concept. De meeste informatie is afkomstig uit landen met tropische en mediterrane klimaten. Pioniers in Nederland proberen de principes die in dergelijke landen zijn toegepast aan te passen aan de Nederlandse context. Met name in Brabant is er op dit moment veel belangstelling voor deze systemen, mede omdat dit goed past bij het veel voorkomende besloten landschapstype met houtwallen, bosjes ed. De belangstelling voor agroforestry groeit nog steeds, zowel internationaal, nationaal als in Brabant. De motieven hiervoor kunnen per boer en/of gebied verschillen. Belangrijkste motieven zijn:

- Extensiveren van de bedrijfsvoering;
- Herstel van natuurlijke processen tbv het verminderen of voorkomen van gebruik van kunstmest en/of bestrijdingsmiddelen;
- Genereren van extra inkomsten;
- Gebiedsontwikkeling;
- Klimaatadaptatie;
- Natuurinclusieve landbouw;
- Biologische landbouw.

U ontvangt subsidie voor de volgende activiteiten:
1. Opstellen nieuwe bedrijfsplannen (10)
2. Voortzetten en begeleiden studiegroep eerste fase (richting uitvoering)
3. Informeren en betrekken van overige stakeholders (zie hierboven)
4. Versterken, uitbouwen en informeren totale netwerk
De omschrijving van deze activiteiten is gebaseerd op uw aanvraag.

Indien bij de eindverantwoording de werkelijke kosten lager blijken te zijn dan de geraamde kosten in de subsidieaanvraag, kan de subsidie evenredig lager worden vastgesteld.

Staatssteun

Wij hebben uw aanvraag getoetst aan de staatssteunregels in artikel 107 e.v. van het Europees Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie. Wij zijn van oordeel dat deze steun voldoet aan de voorwaarden gesteld in de Landbouwgroepsvrijstellingsverordening en in het bijzonder aan de voorwaarden van artikel 21 en 22.

Deze beschikking moet 10 werkdagen voor inwerkingtreding worden kennisgegeven aan de Europese Commissie. Om die reden treedt deze beschikking niet eerder in werking dan tenminste 10 werkdagen na de datum van kennisgeving.

De Europese Commissie kan vragen stellen naar aanleiding van de kennisgeving. Dit kan mogelijk tot gevolg hebben dat de Europese Commissie alsnog van oordeel is dat onderhavige beschikking niet onder de vrijstellingsverordening valt. Dit kan tot gevolg hebben dat de subsidieverlening moet worden teruggevorderd.

Daarnaast wordt de subsidie aan u verleend onder de voorwaarde dat er tegen u geen bevel tot terugvordering uitstaat in gevolge een eerder besluit van de Europese Commissie waarbij de steun onrechtmatig en onverenigbaar met de interne markt is verklaard.
Om de Landbouwgroepsvrijstellingsverordening toe te kunnen passen moet de steun stimulerend effect hebben. Wij hebben geconcludeerd dat de subsidie stimulerend effect heeft, omdat de activiteiten waarvoor u de subsidie heeft aangevraagd niet zijn gestart vóór de datum van uw schriftelijke subsidieaanvraag.

Voorschot

Wij verstrekken u op basis van artikel 23 van de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant een voorschot van € 89.200,= (90% van de verleende subsidie). Dit voorschot wordt onder vermelding van ‘C2234992/4436011’ overgemaakt naar IBAN NL05 TRIO 0338 4014 23 volgens onderstaand betaalschema:

Datum Bedrag

binnen zes weken na dagtekening € 30.000,=
1 juni 2019 € 30.000,=
1 juni 2020 € 29.200,=

Verplichtingen

Voor de uitvoering van uw project bent u gebonden aan de volgende verplichtingen:
• de verplichtingen zoals opgenomen in de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant;
• u voert de activiteiten uit overeenkomstig uw projectplan waarbij enkele activiteiten/doelstellingen door ons specifieker geformuleerd worden te weten;
a) de 10 boeren die al een bedrijfsplan hebben worden gecoacht bij de realisatie van hun plan;
b) van de 10 nieuwe bedrijven waarvoor een bedrijfsplan wordt opgesteld zal minimaal de helft uit akkerbouw/groenteteelt bedrijven bestaan;
c) inzichtelijk zal worden gemaakt hoe kennis en ervaringen vanuit nationale en internationale netwerken beschikbaar komt voor het netwerk in Brabant;
• u realiseert de activiteiten in de periode van 1 december 2018 tot en met 1 december 2020;
• u dient jaarlijks voor 1 mei een tussentijds voortgangsverslag in;
• binnen dertien weken na afronding van het project, maar uiterlijk op 1 maart 2021 dient u een verzoek tot vaststelling van de subsidie in;
• in de tussen- en eindrapportage dient inhoudelijk verslag te worden gedaan van de verschillende uitgevoerde activiteiten. Daarbij kunnen met name worden genoemd;

- georganiseerde bijeenkomsten en deelname aan deze bijeenkomsten ( via verslaglegging)

- inzicht in opgestelde bedrijfsplannen en implementatie van in fase 1 reeds opgestelde alsmede in fase 2 nog op te stellen bedrijfsplannen

- overzicht van bij het netwerk actief of passief betrokken partijen

- inventarisatie en aanpak knelpunten alsmede resultaten op het gebied van kennisontwikkeling m.b.t. verdienmodellen.

Meldingsplicht

Over tussentijdse wijzigingen in uw project dient u ons z.s.m. na bekend worden hiervan schriftelijk te informeren.
De volgende omstandigheden vallen expliciet onder de meldingsplicht:
- het niet uitvoeren of vertraagd uitvoeren van de activiteiten zoals genoemd in het projectplan en in de subsidieverlening;
- het gewijzigd uitvoeren van de activiteiten zoals genoemd in het projectplan en in de subsidieverlening;
- het niet kunnen halen van de gestelde datum voor het compleet indienen van het tussentijdse voortgangsverslag;
- het niet kunnen halen van de gestelde datum voor het indienen van het verzoek tot vaststelling van de subsidie;
- faillissement of surseance van betaling.
Het niet voldoen aan de meldingsplicht kan negatieve gevolgen hebben voor deze subsidieverstrekking. In bepaalde gevallen leidt het niet melden tot een extra korting van 5% op de subsidie. De regels voor toepassing van deze extra korting zijn vastgelegd in de Beleidsregel misbruik en oneigenlijk gebruik subsidies Noord-Brabant 2017.

Subsidievaststelling

De subsidie wordt vastgesteld op basis van uw verzoek tot vaststelling. Hieruit moet blijken dat de activiteiten waarvoor de subsidie is verleend zijn verricht en dat aan de subsidie verbonden verplichtingen is voldaan. Als bewijsstukken voegt u minimaal bij:
• een activiteitenverslag als bedoeld in artikel 4:80 Algemene wet bestuursrecht waarin wordt aangetoond dat;
- de activiteiten, waarvoor de subsidie is verleend, zijn verricht;
- aan de subsidie verbonden verplichtingen is voldaan;
• een financieel verslag dat:
- aansluit op de begroting waarvoor subsidie is verleend;
- een vergelijking bevat van de begroting met de gerealiseerde inkomsten en uitgaven; en
- een toelichting bevat op substantiële afwijkingen van de gerealiseerde inkomsten en uitgaven ten opzichte van de begroting;

Wij benadrukken dat het niet of niet tijdig voldoen aan de vereisten voor subsidievaststelling in beginsel leidt tot het ambtshalve vaststellen van de subsidie. Dit betekent dat de subsidie wordt vastgesteld op basis van de tot dan toe bekende gegevens. Een te late indiening van de aanvraag tot subsidievaststelling kan leiden tot het lager – of zelfs op nihil – vaststellen van de subsidie.

Communicatie

De provincie Noord-Brabant vindt het belangrijk om haar burgers te informeren over haar rol in de samenleving. Wij verwachten dat u in publicitaire uitingen over het project vermeldt dat de activiteit geheel of gedeeltelijk met financiële steun van de provincie Noord-Brabant wordt of is gerealiseerd. Zo draagt u bij aan de zichtbaarheid van de provincie Noord-Brabant en uw project.
U vindt actuele informatie over het beeldmerk en het logo op onze website, www.brabant.nl, via de zoekterm ‘huisstijl’.

Nadere informatie

Uw aanvraag is behandeld door de heer G. Beentjes.
Vragen over dit besluit kunt u stellen via subsidie@brabant.nl of via
(073) 680 8282 tussen 9.00 en 12.00 uur op werkdagen.

Wij verzoeken u om bij verdere correspondentie ons kenmerk vermelden.

Overeenkomstig het door Gedeputeerde Staten op 8 januari 2019 genomen besluit,
namens deze,


A.F. Meulepas,
programmamanager Agrofood

In verband met geautomatiseerd verwerken is dit document digitaal ondertekend.

Bezwaar

Bezwaren tegen dit besluit kunnen binnen zes weken na de bekendmaking van dit besluit worden ingediend bij:

Het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant
Secretariaat van de hoor- en adviescommissie
Postbus 90151
5200 MC te ‘S HERTOGENBOSCH

Wij vragen u om op de linkerbovenhoek van de envelop het woord "bezwaarschrift" te vermelden.

Het bezwaarschrift moet zijn voorzien van een handtekening, naam en adres van de indiener, de dagtekening en ons kenmerk van het besluit. Ook dient u een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar gericht is en de gronden van het bezwaar hierin op te nemen.

Daarnaast vragen wij u vriendelijk om een kopie van dit besluit bij te voegen. Kunt u ons ook uw telefoonnummer geven? De provincie kan dan, mocht dit nodig zijn, u bellen om samen de beste aanpak van behandeling van uw bezwaarschrift te bespreken.

Meer informatie over de behandeling van bezwaarschriften vindt u op www.brabant.nl/bezwaar.

U kunt het secretariaat van de Hoor- en adviescommissie bereiken via telefoonnummer (073) 680 83 04, faxnummer (073) 680 76 16 en e mailadres bezwaar@brabant.nl.