Juridische toetsing
Wij hebben uw aanvraag getoetst aan:
• artikel 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie;
• de Verordening (EU) nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden
verklaard (Pb 2014 LI 87) (hierna: Algemene groepsvrijstellingsverordening);
• de Algemene wet bestuursrecht;
• de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant.

Besluit
Wij hebben besloten u een begrotingssubsidie in de vorm van een geldlening te verstrekken van € 4.894.412,20 inclusief eventuele niet-verrekenbare/compensabele BTW, op grond van artikel 4 in samenhang met artikel 7, eerste lid onder d en tweede lid onder b van de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant.

U ontvangt deze subsidie voor het project ‘Financiering MonumentenFonds Brabant’. NV Monumenten Fonds Brabant richt zich derhalve naast het beheren van monumenten ook op de rol ‘beweging stimuleren’. Het belang van deze rol is verankerd in het Beleidskader Erfgoed 2016-2020, de (verbeeldings)kracht van erfgoed. Deze rol is belangrijk om maatschappelijke initiatieven rondom erfgoed en monumenten samen met partners verder te brengen.
Het genoemde bedrag is een maximum subsidiebedrag.

De lening wordt verstrekt zodat algehele herfinanciering van het Monumentenfonds Brabant plaats kan vinden. Hiermee worden de financieringslasten van MFB verlaagd, zodat middelen beschikbaar komen voor de instandhouding van de monumenten in bezit van het MFB.

Wij hebben de meerjaren-onderhoudsplannen van de monumenten in uw bezit geanalyseerd. Daarbij zijn bij enkele gebouwen opmerkingen gemaakt. Dit is niet aangepast, maar moet wel worden meegenomen in de meerjaren-onderhoudsplannen. Deze moeten voor 100% worden uitgevoerd.

Voor zover noodzakelijk en adequaat in relatie tot het doel van de subsidie komen de daadwerkelijk gemaakte kosten van hierboven genoemde activiteiten in aanmerking.

Opschortende voorwaarden
Aan dit besluit tot subsidieverlening verbinden wij naast de opschortende voorwaarden die zijn opgenomen in artikel 7 van de overeenkomst van geldlening, en die hier als ingelast en herhaald moeten worden beschouwd, de navolgende opschortende voorwaarden:
1. U werkt als subsidieontvanger mee aan de totstandkoming van een overeenkomst van geldlening, als bedoeld in artikel 4:36 juncto artikel
4:33, aanhef en onderdeel a, van de Algemene wet bestuursrecht;
2. U vult het Formulier Zakelijke doorlopende machtiging SEPA, bijlage 2 van de overeenkomst van geldlening, in en ondertekent dit formulier.
Vervolgens retourneert u het formulier aan ons;
3. De overeenkomst maakt onderdeel uit van deze beschikking en is als bijlage in tweevoud bijgevoegd. U dient één exemplaar ondertekend aan ons te retourneren.


Staatssteun
Wij hebben uw aanvraag getoetst aan de staatssteunregels (artikel 107 e.v. van het Europees Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie). Wij zijn van oordeel dat deze steun voldoet aan de voorwaarden gesteld in de
Algemene groepsvrijstellingsverordening en in het bijzonder aan de voorwaarden van artikel 53, Steun voor cultuur en instandhouding van het erfgoed.

Deze subsidie in de vorm van een lening wordt niet tegen marktconforme voorwaarden verstrekt. Het rentevoordeel vormt staatssteun in de zin van artikel
107 lid 1 VWEU. Deze staatssteun is geoorloofd door toepassing van de vrijstelling voor steun voor natuurlijk erfgoed (artikel 53 Algemene Groepsvrijstellingsverordening). We hebben de Netto Contantewaarde van het totale rentevoordeel berekend op € 385.402,- waarbij we een referentierente van 2,02% hebben gehanteerd. Deze referentierente is tot stand gekomen op basis van de mededeling van de Commissie over de herziening van de methode waarmee de referentie- en disconteringspercentages worden vastgesteld en de door de Commissie gepubliceerde actuele basisrente.

Deze beschikking zullen wij binnen 20 dagen na besluitvorming ter kennis brengen aan de Europese Commissie. De Europese Commissie kan vragen stellen naar aanleiding van de kennisgeving. Dit kan mogelijk tot gevolg hebben dat de Europese Commissie alsnog van oordeel is dat onderhavige beschikking niet onder de vrijstellingsverordening valt. Dit kan tot gevolg hebben dat de subsidieverlening moet worden teruggevorderd.

Daarnaast wordt de subsidie aan u verleend onder de voorwaarde dat er tegen u geen bevel tot terugvordering uitstaat ingevolge een eerder besluit van de
Europese Commissie waarbij de steun onrechtmatig en onverenigbaar met de interne markt is verklaard.

In het kader van transparantieverlichtingen zullen wij deze beschikking op internet publiceren.

Voorschot
Wij verstrekken u op basis van artikel 23 van de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant een voorschot van € 4.894.412,20 (100% van de verleende subsidie). Indien u aan de gestelde voorwaarden als opgenomen in de overeenkomst van geldlening en de hierboven genoemde opschortende voorwaarden voldoet wordt het voorschot beschikbaar gesteld onder vermelding van C2225235/4368441 en vervolgens overgemaakt naar IBAN-rekeningnummer NL92 INGB 0692 6600 38 ten name van Putten Van Apeldoorn Notarissen.

Verplichtingen
Voor de uitvoering van uw project bent u gebonden aan de volgende verplichtingen:
• de verplichtingen zoals opgenomen in de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant;
• u voert de activiteiten uit overeenkomstig uw projectplan;
• u realiseert de activiteiten in de periode van 1 juli 2018 tot en met 30 juni 2048;
• binnen dertien weken na afronding van het project, maar uiterlijk op
1 oktober 2048 dient u een verzoek tot vaststelling van de subsidie in;
• u bent over het uitstaande subsidiebedrag vanaf het tijdstip waarop het bedrag is opgevraagd een rente verschuldigd van 1,5% op jaarbasis.
De betaling van de rente geschiedt door middel van automatische incasso. Het voorgaande is nader bepaald in de overeenkomst van geldlening;
• de geldlening dient uiterlijk 30 juni 2048 volledig te zijn afgelost.


Meldingsplicht
Over tussentijdse wijzigingen in uw project dient u ons z.s.m. na bekend worden hiervan schriftelijk te informeren.
De volgende omstandigheden vallen expliciet onder de meldingsplicht:
- het niet uitvoeren of vertraagd uitvoeren van de activiteiten zoals genoemd in het projectplan en in de subsidieverlening;
- het gewijzigd uitvoeren van de activiteiten zoals genoemd in het projectplan en in de subsidieverlening;
- het niet kunnen halen van de gestelde datum voor het compleet indienen van het tussentijdse voortgangsverslag (indien van toepassing);
- het niet kunnen halen van de gestelde datum voor het indienen van het verzoek tot vaststelling van de subsidie;
- het niet kunnen voldoen aan de verplichting om het project 5 jaar na realisatie in stand te houden conform artikel 16 onder a van de Asv;
- faillissement of surseance van betaling.
Het niet voldoen aan de meldingsplicht kan negatieve gevolgen hebben voor deze subsidieverstrekking. In bepaalde gevallen leidt het niet melden tot een extra korting van 5% op de subsidie. De regels voor toepassing van deze extra korting zijn vastgelegd in de Beleidsregel misbruik en oneigenlijk gebruik subsidies Noord-Brabant 2017.

Subsidievaststelling
De subsidie wordt vastgesteld op basis van uw verzoek tot vaststelling. Hieruit moet blijken dat de gesubsidieerde activiteiten waarvoor de subsidie is verleend zijn verricht en dat aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen is voldaan. Als bewijsstukken voegt u minimaal bij:
• een activiteitenverslag als bedoeld in artikel 4:80 Algemene wet bestuursrecht waarin wordt aangetoond dat;
- de activiteiten, waarvoor de subsidie is verleend, zijn verricht;
- aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen is voldaan;
• een financieel verslag dat:
- aansluit op de begroting waarvoor subsidie is verleend;
- een vergelijking bevat van de begroting met de gerealiseerde inkomsten en uitgaven; en
- een toelichting bevat op substantiële afwijkingen van de gerealiseerde inkomsten en uitgaven ten opzichte van de begroting;
• een controleverklaring, inclusief een oordeel over de rechtmatigheid, overeenkomstig de Regeling controleprotocol subsidies Noord-Brabant.

De Regeling controleprotocol subsidies Noord-Brabant vindt u op onze site http://www.brabant.nl/loket/regelingen.aspx onder de letter R.

Wij benadrukken dat het niet of niet tijdig voldoen aan de vereisten voor subsidievaststelling in beginsel leidt tot het ambtshalve vaststellen van de subsidie. Dit betekent dat de subsidie wordt vastgesteld op basis van de tot dan toe bekende gegevens. Een te late indiening van de aanvraag tot subsidievaststelling kan leiden tot het lager – of zelfs op nihil – vaststellen van de subsidie.

Communicatie
De provincie Noord-Brabant vindt het belangrijk om haar burgers te informeren over haar rol in de samenleving. Wij verwachten dat u in publicitaire uitingen over het project vermeldt dat de activiteit geheel of gedeeltelijk met financiële steun van de provincie Noord-Brabant wordt of is gerealiseerd. U vindt het logo op www.brabant.nl/huisstijl.
Zo draagt u bij aan de zichtbaarheid van de provincie Noord-Brabant en uw project.

Nadere informatie
Uw aanvraag is behandeld door de mevrouw M.T.E. Meijs – Appels.
Vragen over dit besluit kunt u stellen via subsidie@brabant.nl of via
(073) 680 8282 tussen 9.00 en 12.00 uur op werkdagen.

Wij verzoeken u om bij verdere correspondentie ons kenmerk vermelden.


Overeenkomstig het door Gedeputeerde Staten van
Noord-Brabant op 25 juni 2018 genomen besluit,
namens deze,


P. Josseaud,
manager Ontwikkelbedrijf

In verband met geautomatiseerd verwerken is dit document digitaal ondertekend.


Bezwaar
Bezwaren tegen dit besluit kunnen binnen zes weken na de bekendmaking van dit besluit worden ingediend bij:

Het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant
Secretariaat van de hoor- en adviescommissie
Postbus 90151
5200 MC te ‘s Hertogenbosch

Wij verzoeken u om op de linkerbovenhoek van de envelop het woord "bezwaarschrift" te vermelden.

Het bezwaarschrift moet zijn voorzien van een handtekening, de naam en adres van de indiener, de dagtekening en ons kenmerk van het besluit, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar gericht is en de gronden van het bezwaar.
Daarnaast vragen wij u vriendelijk om uw telefoonnummer te vermelden. Zo kan de provincie, indien aan de orde, u bellen om samen de beste aanpak van behandeling van uw bezwaarschrift te bespreken.

Voor meer informatie over de behandeling van bezwaarschriften verwijzen wij u naar www.brabant.nl/bezwaar.

Het secretariaat van de Hoor- en adviescommissie is bereikbaar op telefoonnummer (073) 680 83 04, faxnummer (073) 680 76 16 en e mailadres bezwaar@brabant.nl.