Juridische toetsing
Wij hebben uw aanvraag getoetst aan:
• artikel 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie;
• de Verordening (EU) nr. 702/2014 van de Commissie van 25 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun in de landbouw- en bosbouwsector en in plattelandsgebieden op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (Pb 2014, L193) (hierna: Landbouwgroepsvrijstellingsverordening);
• de Algemene wet bestuursrecht;
• de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant.

Besluit
Wij hebben besloten u een subsidie te verstrekken van € 209.940,-- (inclusief eventuele niet-verrekenbare/compensabele BTW) op grond van artikel 4 in samenhang met artikel 7, eerste lid onder d en tweede lid onder a, van de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant. In totaal zijn de projectkosten begroot op € 247.000,-. De eigen bijdrage bedraagt € 37.060,-.

U ontvangt deze subsidie voor het project “Korte Keten 2.0, Lokaal en Digitaal” waarmee de ontwikkeling van een “Proof of Principle” voor een open internet-platform wordt gemaakt. Een platform voor kennisuitwisseling en business waarbij diensten en instrumenten worden gebundeld en dat met name boeren ondersteunt bij het ontwikkelen en vermarkten van hun producten in korte waardeketens. Dit project past binnen de provinciale doelstellingen van de Uitvoeringsagenda Brabantse Agrofood 2016-2020 doordat het platform een impuls kan geven korte waardeketens. Deze ketens dragen bij aan verduurzaming van de landbouw omdat het een groeiende groep van landbouwers de mogelijkheid biedt om de extra investeringen voor zaken als natuur, milieu, landschap, dierenwelzijn en maatschappelijk draagvlak terug te verdienen door betere marges.

De subsidiabele projectactiviteiten zijn:
1.) De aankoop en ontwikkeling van software voor de bouw van het open digitale internetplatform;
2.) Eigen uren voor onderzoek en ontwikkeling;
3.) Inhuur van adviseurs en ingenieurs voor pilots, onderzoek en ontwikkeling (Bijeenkomsten voor mobilisatie en kennisuitwisseling;
4.) Materialen en reiskosten;
5.) Projectcoördinatie.

De omschrijving van deze activiteiten is gebaseerd op uw aanvraag.

Staatssteun
Wij hebben uw aanvraag getoetst aan de staatssteunregels in artikel 107 e.v. van het Europees Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie. Wij zijn van oordeel dat deze steun voldoet aan de voorwaarden gesteld in de Landbouwgroepsvrijstellingsverordening en in het bijzonder aan de voorwaarden van artikelen 21 en 31 van de Landbouwvrijstellingsverordening. U heeft een website www.onlinefoodbrabant.nl waarop de informatie zoals beschreven in artikel 31 derde lid van de Landbouwvrijstellingsverordening is gepubliceerd.

Deze beschikking moet 10 werkdagen voor inwerkingtreding worden kennisgegeven aan de Europese Commissie. Om die reden treedt deze beschikking niet eerder in werking dan tenminste 10 werkdagen na de datum van kennisgeving, derhalve per 26 juli 2018.

De Europese Commissie kan vragen stellen naar aanleiding van de kennisgeving. Dit kan mogelijk tot gevolg hebben dat de Europese Commissie alsnog van oordeel is dat onderhavige beschikking niet onder de vrijstellingsverordening valt. Dit kan tot gevolg hebben dat de subsidieverlening moet worden teruggevorderd.

Daarnaast wordt de subsidie aan u verleend onder de voorwaarde dat er tegen u geen bevel tot terugvordering uitstaat in gevolge een eerder besluit van de Europese Commissie waarbij de steun onrechtmatig en onverenigbaar met de interne markt is verklaard.

Om de Landbouwgroepsvrijstellingsverordening toe te kunnen passen moet de steun stimulerend effect hebben. Wij hebben geconcludeerd dat de subsidie stimulerend effect heeft, omdat de activiteiten waarvoor u de subsidie heeft aangevraagd niet zijn gestart vóór de datum van uw schriftelijke subsidieaanvraag.

Voorschot
U wenst een voorschot te ontvangen. Het voorschot bedraagt 25% van het gesubsidieerde bedrag, namelijk € 52.500,-. Het voorschot wordt binnen zes weken na dagtekening van dit besluit overgemaakt op het rekeningnummer
NL72 INGB 0004.9296.22 onder vermelding van het kenmerk C2227095/4366088.

Verplichtingen
Voor de uitvoering van uw project bent u gebonden aan de volgende verplichtingen:
• de verplichtingen zoals opgenomen in de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant;
• u voert de activiteiten uit overeenkomstig uw projectplan;
• u realiseert de activiteiten voor 1 maart 2019;
• u dient, na afronding van het project, maar uiterlijk op 1 juni 2019 een verzoek tot vaststelling van de subsidie in.

Meldingsplicht
Over tussentijdse wijzigingen in uw project dient u ons z.s.m. na bekend worden hiervan schriftelijk te informeren.
De volgende omstandigheden vallen expliciet onder de meldingsplicht:
- het niet uitvoeren of vertraagd uitvoeren van de activiteiten zoals genoemd in het projectplan en in de subsidieverlening;
- het gewijzigd uitvoeren van de activiteiten zoals genoemd in het projectplan en in de subsidieverlening;
- het niet kunnen halen van de gestelde datum voor het compleet indienen van het tussentijdse voortgangsverslag (indien van toepassing);
- het niet kunnen halen van de gestelde datum voor het indienen van het verzoek tot vaststelling van de subsidie;
- het niet kunnen voldoen aan de verplichting om het project 5 jaar na realisatie in stand te houden conform artikel 16, aanhef en onder a, van de Asv.

Het niet voldoen aan de meldingsplicht kan negatieve gevolgen hebben voor deze subsidieverstrekking. In bepaalde gevallen leidt het niet melden tot een extra korting van 5% op de subsidie. De regels voor toepassing van deze extra korting zijn vastgelegd in de Beleidsregel misbruik en oneigenlijk gebruik subsidies Noord-Brabant 2017.

Subsidievaststelling
De subsidie wordt vastgesteld op basis van uw verzoek tot vaststelling. Hieruit moet blijken dat de gesubsidieerde activiteiten waarvoor de subsidie is verleend zijn verricht en dat aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen is voldaan. Als bewijsstukken voegt u minimaal bij:
• een activiteitenverslag als bedoeld in artikel 4:80 van de Algemene wet bestuursrecht, waarin wordt aangetoond dat;
- de activiteiten, waarvoor de subsidie is verleend, zijn verricht;
- aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen is voldaan;
• een financieel verslag dat:
- aansluit op de begroting waarvoor subsidie is verleend;
- een vergelijking bevat van de begroting met de gerealiseerde inkomsten en uitgaven; en
- een toelichting bevat op substantiële afwijkingen van de gerealiseerde inkomsten en uitgaven ten opzichte van de begroting;
• een controleverklaring, inclusief een oordeel over de rechtmatigheid, overeenkomstig de Regeling accountantsprotocol subsidies Noord-Brabant.

Voor de Regeling accountantsprotocol subsidies Noord-Brabant verwijzen wij u naar de regelingenbank van onze site http://www.brabant.nl/applicaties/regelingen.aspx.

Wij benadrukken dat het niet of niet tijdig voldoen aan de vereisten voor subsidievaststelling in beginsel leidt tot het ambtshalve vaststellen van de subsidie. Dit betekent dat de subsidie wordt vastgesteld op basis van de tot dan toe bekende gegevens. Een te late indiening van de aanvraag tot subsidievaststelling kan leiden tot het lager – of zelfs op nihil – vaststellen van de subsidie.


Communicatie
De provincie Noord-Brabant vindt het belangrijk om haar burgers te informeren over haar rol in de samenleving. Wij verwachten dat u in publicitaire uitingen over het project vermeldt dat de activiteit geheel of gedeeltelijk met financiële steun van de provincie Noord-Brabant wordt of is gerealiseerd. U vindt het beeldmerk en het logo op www.brabant.nl/huisstijl.
Zo draagt u bij aan de zichtbaarheid van de provincie Noord-Brabant en uw project.

Nadere informatie
Uw aanvraag is behandeld door de heer P. van Enckevort.
Vragen over dit besluit kunt u stellen via subsidie@brabant.nl of via
(073) 680 82 82, op werkdagen tussen 9:00 en 12:00 uur op werkdagen. Wij verzoeken u om bij nadere correspondentie ons kenmerk te vermelden.Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
De voorzitter de secretarisprof. dr. W.B.H.J. van de Donk M.J.A. van BijnenBezwaar
Bezwaren tegen dit besluit kunnen binnen zes weken na de bekendmaking van dit besluit worden ingediend bij:

Het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant
Secretariaat van de hoor- en adviescommissie
Postbus 90151
5200 MC te ‘s Hertogenbosch

Wij verzoeken u om op de linkerbovenhoek van de envelop het woord "bezwaarschrift" te vermelden.

Het bezwaarschrift moet zijn voorzien van een handtekening, de naam en adres van de indiener, de dagtekening en ons kenmerk van het besluit, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar gericht is en de gronden van het bezwaar.
Daarnaast vragen wij u vriendelijk om uw telefoonnummer te vermelden. Zo kan de provincie, indien aan de orde, u bellen om samen de beste aanpak van behandeling van uw bezwaarschrift te bespreken.

Voor meer informatie over de behandeling van bezwaarschriften verwijzen wij u naar www.brabant.nl/bezwaar.

Het secretariaat van de Hoor- en adviescommissie is bereikbaar op telefoonnummer (073) 680 83 04, faxnummer (073) 680 76 16 en e mailadres bezwaar@brabant.nl.