Juridische toetsing
Wij hebben uw aanvraag getoetst aan:
• artikel 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie;
• de Verordening (EU) nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (Pb 2014 L187) (hierna: Algemene groepsvrijstellingsverordening);
• de Algemene wet bestuursrecht;
• de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant;

Besluit
Wij hebben besloten u een subsidie te verstrekken van € 255.600,= inclusief eventuele niet-verrekenbare/compensabele BTW op grond van artikel 7, eerste lid onder d en tweede lid onder a van de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant.

U ontvangt deze subsidie voor het project ‘Doorontwikkeling Mierenzuur generator’.
Dit besluit is gebaseerd op de volgende overwegingen:
• De provincie in haar aanvullende uitvoeringsprogramma energie de innovatieve ontwikkeling van energieopslag en conversie en de daarbij behorende toeleverende bedrijven wil stimuleren;
• De ontwikkeling van een Mierenzuurgenerator van strategisch belang is ter vervanging van de dieselmotor zodat fossiele brandstof vervangen wordt door duurzame circulaire moleculen;
• DENS een LOI heeft afgesloten met de BAM waaruit blijkt dat de BAM generatoren zal gaan huren van DENS voor de toepassing in bouwprojecten;
• DENS een samenwerkingsovereenkomst heeft gesloten met TU/e voor de inzet van een PD-eng voor het uitvoeren van fundamenteel onderzoek voor de verbetering van de efficiëntie van de generator. Hierdoor ontstaat een triple Helix aanpak die past binnen het plan van aanpak Feulliance;
• Dat met de ontwikkeling van een mierenzuurgenerator Brabant een showcase kan laten zien in de stimulering van energie neutrale logistiek en energie transitie in de havenstrategie Rotterdam/Moerdijk.

Het genoemde bedrag is een maximum subsidiebedrag. Voor zover noodzakelijk en adequaat in relatie tot het doel van de subsidie komen de daadwerkelijk gemaakte kosten in aanmerking die voortvloeien uit de volgende activiteiten.
De doorontwikkeling van de pilot mierenzuurgenerator naar een voor de markt geschikte opstelling. Daarnaast een haalbaarheidsonderzoek waarbij onderzocht wordt of een business case voor de ombouw van een waterstof tankstation voor de toepassing van mierenzuur rond rekent. Mierenzuur is vloeibaar en hoeft niet zoals waterstof onder druk bewaard te worden. Hierdoor is Mierenzuur en stuk veiliger in de toepassing. Daarnaast is de energie-efficiency van mierenzuur drie keer zo groot als die van waterstof. Hierdoor hoeft er drie keer minder volume vervoert te worden dan waterstof. Deze eigenschappen maken de business case van mierenzuur meer geschikt maar een haalbaarheidsonderzoek ontbreekt nog. De omschrijving van deze activiteiten is gebaseerd op uw aanvraag.

Indien bij de eindverantwoording de werkelijke kosten lager blijken te zijn dan de geraamde kosten in de subsidieaanvraag, kan de subsidie evenredig lager worden vastgesteld.

Staatssteun
Wij hebben uw aanvraag getoetst aan de staatssteunregels (artikel 107 e.v. van het Europees Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie). Wij zijn van oordeel dat deze steun voldoet aan de voorwaarden gesteld in de Algemene groepsvrijstellingsverordening en in het bijzonder aan de voorwaarden van artikel 25 uit de Verordening dat van toepassing is>.
Deze beschikking zullen wij binnen 20 dagen na besluitvorming ter kennis brengen aan de Europese Commissie. De Europese Commissie kan vragen stellen naar aanleiding van de kennisgeving. Dit kan mogelijk tot gevolg hebben dat de Europese Commissie alsnog van oordeel is dat onderhavige beschikking niet onder de vrijstellingsverordening valt. Dit kan tot gevolg hebben dat de subsidieverlening moet worden teruggevorderd.

Daarnaast wordt de subsidie aan u verleend onder de voorwaarde dat er tegen u geen bevel tot terugvordering uitstaat ingevolge een eerder besluit van de Europese Commissie waarbij de steun onrechtmatig en onverenigbaar met de interne markt is verklaard.

In het kader van transparantieverlichtingen zullen wij deze beschikking op internet publiceren.

Voorschot
Wij verstrekken u op basis van artikel 23 van de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant een voorschot van € 255.600,= (100% van de verleende subsidie). Dit voorschot wordt onder vermelding van ‘C2233074/4421730’ overgemaakt naar IBAN NL95 RABO 0320 2740 12 volgens onderstaand betaalschema:

Datum Bedrag
binnen zes weken na dagtekening (start fase 1 en 5) € 110.200,=
01-02-2019 (start fase 2) € 20.000,=
01-05-2019 (start fase 3) € 17.400,=
01-09-2019 (start fase 4) € 108.000,=

Verplichtingen
Voor de uitvoering van uw project bent u gebonden aan de volgende verplichtingen:
• de verplichtingen zoals opgenomen in de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant;
• u voert de activiteiten uit overeenkomstig uw projectplan;
• u realiseert de activiteiten in de periode van 1 oktober 2018 tot 1 juni 2020;
• u dient voor 1 juli 2019 een tussentijds voortgangsverslag in;
• binnen dertien weken na afronding van het project, maar uiterlijk op 1 september 2020 dient u een verzoek tot vaststelling van de subsidie in;
• Indien de activiteiten als voorzien in het projectplan (het doorontwikkelen en vermarkten (verhuur, verkoop e.d.) van een mierenzuurgenerator, danwel het vermarkten van het in het projectplan beschreven procedé (Intellectual Property) gedurende, danwel na afloop van de looptijd van het project tot winstgevendheid mocht leiden, dan is subsidieontvanger gehouden de ontvangen subsidiebedragen naar rato terug te betalen.
• De hiervoor omschreven terugbetalingsverplichting blijft van kracht tot vijf jaar na de datum waarop de subsidievaststelling is bekendgemaakt.
• U bent gehouden gedurende deze periode jaarlijks een financieel verslag te overleggen teneinde inzicht te geven in de aanwezigheid en omvang van de winstmarge, behaald met behulp van de ontwikkeling en het vermarkten van de mierenzuurgenerator, danwel de Intellectual property daarvan, als omschreven in het projectplan. Wij kunnen desgewenst verzoeken aan het financieel verslag een controleverklaring toe te voegen.
• In geval van netto winst, als hiervoor beschreven bent u gehouden 20% van de jaarlijks behaalde winst tot een maximum van het subsidiebedrag terug te betalen op basis van een daartoe door ons te nemen terugvorderingsbesluit. Na een terugvorderingsbesluit blijven aanspraken op terugvordering van het resterende subsidiebedrag bestaan gedurende de hiervoor genoemde periode.

Meldingsplicht
Over tussentijdse wijzigingen in uw project dient u ons z.s.m. na bekend worden hiervan schriftelijk te informeren.
De volgende omstandigheden vallen expliciet onder de meldingsplicht:
- het niet uitvoeren of vertraagd uitvoeren van de activiteiten zoals genoemd in het projectplan en in de subsidieverlening;
- het gewijzigd uitvoeren van de activiteiten zoals genoemd in het projectplan en in de subsidieverlening;
- het niet kunnen halen van de gestelde datum voor het compleet indienen van het tussentijdse voortgangsverslag (indien van toepassing);
- het niet kunnen halen van de gestelde datum voor het indienen van het verzoek tot vaststelling van de subsidie;
- het niet kunnen voldoen aan de verplichting om het project 5 jaar na realisatie in stand te houden conform artikel 16 onder a van de Asv;
- faillissement of surseance van betaling.
Het niet voldoen aan de meldingsplicht kan negatieve gevolgen hebben voor deze subsidieverstrekking. In bepaalde gevallen leidt het niet melden tot een extra korting van 5% op de subsidie. De regels voor toepassing van deze extra korting zijn vastgelegd in de Beleidsregel misbruik en oneigenlijk gebruik subsidies Noord-Brabant 2017.

Subsidievaststelling
De subsidie wordt vastgesteld op basis van uw verzoek tot vaststelling. Hieruit moet blijken dat de gesubsidieerde activiteiten waarvoor de subsidie is verleend zijn verricht en dat aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen is voldaan. Als bewijsstukken voegt u minimaal bij:
• activiteitenverslag als bedoeld in artikel 4:80 Algemene wet bestuursrecht waarin wordt aangetoond dat;
- de activiteiten, waarvoor de subsidie is verleend, zijn verricht ;
- aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen is voldaan;
• een financieel verslag dat:
- aansluit op de begroting waarvoor subsidie is verleend;
- een vergelijking bevat van de begroting met de gerealiseerde inkomsten en uitgaven; en
- een toelichting bevat op substantiële afwijkingen van de gerealiseerde inkomsten en uitgaven ten opzichte van de begroting;
• een controleverklaring, inclusief een oordeel over de rechtmatigheid, overeenkomstig de Regeling controleprotocol subsidies Noord-Brabant.

De Regeling controleprotocol subsidies Noord-Brabant vindt u op onze website, www.brabant.nl, via de zoekterm ‘controleprotocol’.

Wij benadrukken dat het niet of niet tijdig voldoen aan de vereisten voor subsidievaststelling in beginsel leidt tot het ambtshalve vaststellen van de subsidie. Dit betekent dat de subsidie wordt vastgesteld op basis van de tot dan toe bekende gegevens. Een te late indiening van de aanvraag tot subsidievaststelling kan leiden tot het lager – of zelfs op nihil – vaststellen van de subsidie.

Communicatie
De provincie Noord-Brabant vindt het belangrijk om haar burgers te informeren over haar rol in de samenleving. Wij verwachten dat u in publicitaire uitingen over het project vermeldt dat de activiteit geheel of gedeeltelijk met financiële steun van de provincie Noord-Brabant wordt of is gerealiseerd. Zo draagt u bij aan de zichtbaarheid van de provincie Noord-Brabant en uw project.
U vindt actuele informatie over het beeldmerk en het logo op onze website, www.brabant.nl, via de zoekterm ‘huisstijl’.

Nadere informatie
Uw aanvraag is behandeld door mevrouw N. Lambrechts.
Vragen over dit besluit kunt u stellen via subsidie@brabant.nl of via
(073) 680 8282 tussen 9.00 en 12.00 uur op werkdagen. Wij verzoeken u om bij verdere correspondentie ons kenmerk vermelden.Overeenkomstig het door Gedeputeerde Staten van
Noord-Brabant op 13 november 2018 genomen besluit,
namens deze,


I.A.H.M. Cortenbach,
programmamanager Energietransitie

In verband met geautomatiseerd verwerken is dit document digitaal ondertekend.


Bezwaar
Bezwaren tegen dit besluit kunnen binnen zes weken na de bekendmaking van dit besluit worden ingediend bij:

Het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant
Secretariaat van de hoor- en adviescommissie
Postbus 90151
5200 MC te ‘s Hertogenbosch

Wij verzoeken u om op de linkerbovenhoek van de envelop het woord "bezwaarschrift" te vermelden.

Het bezwaarschrift moet zijn voorzien van een handtekening, de naam en adres van de indiener, de dagtekening en ons kenmerk van het besluit, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar gericht is en de gronden van het bezwaar.
Daarnaast vragen wij u vriendelijk om uw telefoonnummer te vermelden. Zo kan de provincie, indien aan de orde, u bellen om samen de beste aanpak van behandeling van uw bezwaarschrift te bespreken.

Voor meer informatie over de behandeling van bezwaarschriften verwijzen wij u naar www.brabant.nl/bezwaar.

Het secretariaat van de Hoor- en adviescommissie is bereikbaar op telefoonnummer (073) 680 83 04, faxnummer (073) 680 76 16 en e mailadres bezwaar@brabant.nl