We waarderen de prettige samenwerking met u als indieners en uw inspanningen om samen met andere partners dit plan op te zetten en te realiseren.

Juridische toetsing
Wij hebben uw aanvraag getoetst aan:
• artikel 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie;
• de Verordening (EU) nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (Pb 2014 L187) (hierna: Algemene groepsvrijstellingsverordening);
• de Algemene wet bestuursrecht;
• de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant.

Besluit
Wij hebben besloten u een begrotingssubsidie te verlenen van €161.000,- inclusief eventuele niet-verrekenbare/compensabele BTW, op grond van artikel 4 in samenhang met artikel 7, eerste lid onder d en tweede lid onder a van de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant.

U ontvangt deze subsidie voor het project ‘Emissiearme Vleeskalverenstallen’.

Dit project pas binnen de provinciale doelstelling, omdat het gaat om een initiatief waarbij een plan gemaakt is om alternatieven voor luchtwassers te ontwikkelen die aan de provinciale norm kunnen voldoen en de emissies integraal bij de bron aanpakken in de vleeskalverensector.

Het project omhelst onderzoek naar innovatieve stalsystemen voor zowel beide categorieën vleeskalveren: witvlees en rosévlees. De stalsystemen zijn toepasbaar in bestaande en nieuwe stallen.

Het genoemde bedrag is een maximum subsidiebedrag. Voor zover noodzakelijk en adequaat in relatie tot het doel van de subsidie komen de daadwerkelijk gemaakte kosten van de activiteiten verdeeld over drie hoofdfases in aanmerking:
1) een verkenning om perspectiefvolle stalsystemen te selecteren;
2) onderzoek onder gecontroleerde omstandigheden (case-control in laboratorium bij MEETID), voor rosékalveren, met diepe mestkelders (die zijn het meest gangbaar);
3) realisatie en testen (case-control) onder praktijkomstandigheden bij witvleeskalveren waarbij de stalsystemen in zowel diepe als ondiepe mestkelders worden toegepast en gemeten.

Alle informatie in het project is openbaar, de te onderzoeken stalsystemen zijn niet gepatenteerd en vrij voor iedere veehouder beschikbaar.

Wij ondersteunen uw voorstel voor een stuurgroep die het project begeleidt. Graag nemen wij deel aan deze stuurgroep. In het verleden is reeds onderzoek gedaan naar alternatieve vloertypen, hieruit bleek dat de beloopbaarheid van roostervloeren een aandachtspunt is. Daarom verzoeken we u om een vertegenwoordiger van de Dierenbescherming uit te nodigen en een deskundige van WUR t.a.v. dierenwelzijn.

De omschrijving van deze activiteiten is gebaseerd op uw aanvraag.

Subsidiehoogte
Op grond van artikel 10 en 11 van de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant hebben we de totale subsidiabele kosten op basis van uw begroting berekend. De subsidiabele kosten bedragen € 231.000,-.
De aan u verleende subsidie van € 161.000,- bedraagt daarmee 70% van de subsidiabele kosten.

Indien bij de eindverantwoording de werkelijke kosten lager blijken te zijn dan de geraamde kosten in de subsidieaanvraag, kan de subsidie evenredig lager worden vastgesteld.

Staatssteun
We hebben uw aanvraag getoetst aan de staatssteunregels (artikel 107 e.v. van het Europees Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie). Wij zijn van oordeel dat deze steun voldoet aan de voorwaarden gesteld in de Algemene Groepsvrijstellingsverordening en in het bijzonder aan de voorwaarden van artikel 25 (experimentele ontwikkeling).

Deze beschikking zullen wij binnen 20 dagen na besluitvorming ter kennis brengen aan de Europese Commissie. De Europese Commissie kan vragen stellen naar aanleiding van de kennisgeving. Dit kan mogelijk tot gevolg hebben dat de Europese Commissie alsnog van oordeel is dat onderhavige beschikking niet onder de groepsvrijstelling valt. Dit kan tot gevolg hebben dat de subsidieverlening moet worden teruggevorderd.

Daarnaast wordt de subsidie aan u verleend onder de voorwaarde dat er tegen u geen bevel tot terugvordering uitstaat ingevolge een eerder besluit van de Europese Commissie waarbij de steun onrechtmatig en onverenigbaar met de interne markt is verklaard.

In het kader van transparantieverplichtingen zullen wij deze beschikking op internet publiceren.

Om de Algemene groepsvrijstellingsverordening toe te kunnen passen moet de steun stimulerend effect hebben. Wij hebben geconcludeerd dat de subsidie stimulerend effect heeft, omdat de activiteiten waarvoor u subsidie heeft aangevraagd niet zijn gestart vóór de datum van uw schriftelijke subsidieaanvraag.

Voorschot
Wij verstrekken u op basis van artikel 23 van de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant een voorschot van € 161.000,- (100% van de verleende subsidie). Dit voorschot wordt conform uw verzoek onder vermelding van ‘C2227092/4365335’ overgemaakt naar IBAN NL79TRIO0197712746 volgens onderstaand betaalschema:


Bij verleningsbeschikking (80%) : € 128.800,-
1 juli 2019 (10%) : € 16.100,-
1 november 2019 (10%) : € 16.100,-

Verplichtingen
Voor de uitvoering van uw project bent u gebonden aan de volgende verplichtingen:
• de verplichtingen zoals opgenomen in de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant;
• u voert de activiteiten uit overeenkomstig uw projectplan;
• u realiseert de activiteiten in de periode van 18 juni 2018 tot
25 november 2019;
• u dient voor 15 maart 2019 een tussentijds voortgangsverslag in;
• binnen dertien weken na afronding van het project, maar uiterlijk op
1 maart 2020 dient u een verzoek tot vaststelling van de subsidie in;
• De subsidie voor dit onderzoek wordt verleend onder voorwaarde dat, zodra het project is afgerond en de laatste termijn betaald, de resultaten openbaar gemaakt worden. Het eindrapport en eventueel deelrapporten worden openbaar gemaakt en opgeleverd aan de provincie, zodat de informatie voor alle belanghebbenden beschikbaar komt.
• De emissiemetingen dienen –zoveel als mogelijk- conform het Vera protocol te worden uitgevoerd, zie http://www.vera-verification.eu/nl/over-vera/.
• De aanpassingen van de stallen en metingen dienen zo snel mogelijk aan te vangen, zodat het project uiterlijk eind 2019 wordt afgesloten en gerapporteerd. Tussentijds kunnen perspectiefvolle systemen verder onderzocht worden via validatiemetingen. De provincie is bereid om te zijner tijd afspraken te maken over hoe zij dit kan ondersteunen.

Meldingsplicht
Over tussentijdse wijzigingen in uw project dient u ons z.s.m. na bekend worden hiervan schriftelijk te informeren.
De volgende omstandigheden vallen expliciet onder de meldingsplicht:
- het niet uitvoeren of vertraagd uitvoeren van de activiteiten zoals genoemd in het projectplan en in de subsidieverlening;
- het gewijzigd uitvoeren van de activiteiten zoals genoemd in het projectplan en in de subsidieverlening;
- het niet kunnen halen van de gestelde datum voor het compleet indienen van het tussentijdse voortgangsverslag (indien van toepassing);
- het niet kunnen halen van de gestelde datum voor het indienen van het verzoek tot vaststelling van de subsidie;
- het niet kunnen voldoen aan de verplichting om het project 5 jaar na realisatie in stand te houden conform artikel 16 onder a van de Asv;
- faillissement of surseance van betaling.
Het niet voldoen aan de meldingsplicht kan negatieve gevolgen hebben voor deze subsidieverstrekking. In bepaalde gevallen leidt het niet melden tot een extra korting van 5% op de subsidie. De regels voor toepassing van deze extra korting zijn vastgelegd in de Beleidsregel misbruik en oneigenlijk gebruik subsidies Noord-Brabant 2017.
Subsidievaststelling
De subsidie wordt vastgesteld op basis van uw verzoek tot vaststelling. Hieruit moet blijken dat de gesubsidieerde activiteiten waarvoor de subsidie is verleend zijn verricht en dat aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen is voldaan. Als bewijsstukken voegt u minimaal bij:
• een activiteitenverslag als bedoeld in artikel 4:80 Algemene wet bestuursrecht waarin wordt aangetoond dat;
- de activiteiten, waarvoor de subsidie is verleend, zijn verricht;
- aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen is voldaan;
• een financieel verslag dat:
- aansluit op de begroting waarvoor subsidie is verleend;
- een vergelijking bevat van de begroting met de gerealiseerde inkomsten en uitgaven; en
- een toelichting bevat op substantiële afwijkingen van de gerealiseerde inkomsten en uitgaven ten opzichte van de begroting;
• een controleverklaring, inclusief een oordeel over de rechtmatigheid, overeenkomstig de Regeling controleprotocol subsidies Noord-Brabant.

De Regeling controleprotocol subsidies Noord-Brabant vindt u op onze site http://www.brabant.nl/loket/regelingen.aspx onder de letter R.

Wij benadrukken dat het niet of niet tijdig voldoen aan de vereisten voor subsidievaststelling in beginsel leidt tot het ambtshalve vaststellen van de subsidie. Dit betekent dat de subsidie wordt vastgesteld op basis van de tot dan toe bekende gegevens. Een te late indiening van de aanvraag tot subsidievaststelling kan leiden tot het lager – of zelfs op nihil – vaststellen van de subsidie.

Communicatie
De provincie Noord-Brabant vindt het belangrijk om haar burgers te informeren over haar rol in de samenleving. Wij verwachten dat u in publicitaire uitingen over het project vermeldt dat de activiteit geheel of gedeeltelijk met financiële steun van de provincie Noord-Brabant wordt of is gerealiseerd. U vindt het logo op www.brabant.nl/huisstijl.
Zo draagt u bij aan de zichtbaarheid van de provincie Noord-Brabant en uw project.

Nadere informatie
Uw aanvraag is behandeld door de heer A.J.H. van Lent.
Vragen over dit besluit kunt u stellen via subsidie@brabant.nl of via
(073) 680 8282 tussen 9.00 en 12.00 uur op werkdagen.
Wij verzoeken u om bij verdere correspondentie ons kenmerk vermelden.


Overeenkomstig het door Gedeputeerde Staten op 25 juni 2018 genomen besluit,
namens deze,J.A.M. van de Ven,
procesmanager transitie veehouderij

In verband met geautomatiseerd verwerken is dit document digitaal ondertekend.


Bezwaar
Bezwaren tegen dit besluit kunnen binnen zes weken na de bekendmaking van dit besluit worden ingediend bij:

Het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant
Secretariaat van de hoor- en adviescommissie
Postbus 90151
5200 MC te ‘s Hertogenbosch

Wij verzoeken u om op de linkerbovenhoek van de envelop het woord "bezwaarschrift" te vermelden.

Het bezwaarschrift moet zijn voorzien van een handtekening, de naam en adres van de indiener, de dagtekening en ons kenmerk van het besluit, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar gericht is en de gronden van het bezwaar.
Daarnaast vragen wij u vriendelijk om uw telefoonnummer te vermelden. Zo kan de provincie, indien aan de orde, u bellen om samen de beste aanpak van behandeling van uw bezwaarschrift te bespreken.

Voor meer informatie over de behandeling van bezwaarschriften verwijzen wij u naar www.brabant.nl/bezwaar.

Het secretariaat van de Hoor- en adviescommissie is bereikbaar op telefoonnummer (073) 680 83 04, faxnummer (073) 680 76 16 en e mailadres bezwaar@brabant.nl.