Op 19 februari 2019, 23 mei 2019 en 17 juni 2019 hebben wij aanvullende informatie ontvangen.
In uw schrijven van 17 juni 2019 heeft u ook gevraagd om bijstelling van het gevraagde subsidiebedrag.

Juridische toetsing
Wij hebben uw aanvraag getoetst aan:
• artikel 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie;
• de Verordening (EU) nr. 651/2014 van de Commissie van
17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (Pb 2014 L187) (hierna: Algemene groepsvrijstellingsverordening);
• de Algemene wet bestuursrecht;
• de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant.

Besluit
Wij hebben besloten u een begrotingssubsidie te verstrekken en direct vast te stellen van € 8.694, inclusief BTW, op grond van artikel 4 in samenhang met artikel 7, eerste lid onder d en tweede lid onder a van de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant.

U ontvangt deze subsidie voor het project “Correctie gebieds-aanvraag collectief ANB Oost-Brabant”. Het genoemde bedrag is een maximum subsidiebedrag.
Subsidie wordt verstrekt voor het dekken van tekorten die zijn ontstaan in het beheerjaar 2017 als gevolg van hogere werkelijk gemaakte kosten per hectare dan de kosten per hectare zoals in de gebiedsaanvraag 2017 zijn gehanteerd voor het leefgebied ‘open grasland natte dooradering’.

Dit project pas binnen de provinciale doelstelling, omdat het om maatregelen gaat binnen het provinciaal beleid met betrekking tot het agrarisch natuur- en landschapsbeheer en de weidevogelpopulatie in het bijzonder.

Subsidiehoogte
Voor het beheerjaar 2017 heeft u de beheerskosten voor het leefgebied ‘open grasland natte dooradering’ begroot op € 828.055,35.

Op basis van de jaarrekening 2017 en uw aanvullende onderbouwing maken wij op dat de werkelijke kosten in 2017 voor dit leefgebied € 814.907,08 bedragen. De betaalspecificatie van de RVO.nl laat zien dat voor uitgevoerd beheer in 2017 in dit leefgebied € 806.214,49 is uitbetaald. Het ontstane tekort voor beheerskosten in dit leefgebied bedraagt daarmee € 8.694. U ontvangt de subsidie ter dekking van dit tekort.

Staatssteun
Wij hebben uw aanvraag getoetst aan de staatssteunregels (artikel 107 e.v. van het Europees Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie). Wij zijn van oordeel dat deze steun voldoet aan de voorwaarden gesteld in de Algemene groepsvrijstellingsverordening en in het bijzonder aan de voorwaarden van artikel 53.

Deze beschikking zullen wij binnen 20 werkdagen na verzending van het besluit ter kennis brengen aan de Europese Commissie. De Europese Commissie kan vragen stellen naar aanleiding van de kennisgeving. Dit kan mogelijk tot gevolg hebben dat de Europese Commissie alsnog van oordeel is dat onderhavige beschikking niet onder de vrijstellingsverordening valt. Dit kan tot gevolg hebben dat de subsidieverlening moet worden teruggevorderd.

Daarnaast wordt de subsidie aan u verleend onder de voorwaarde dat er tegen u geen bevel tot terugvordering uitstaat ingevolge een eerder besluit van de Europese Commissie waarbij de steun onrechtmatig en onverenigbaar met de interne markt is verklaard.

In het kader van transparantieverlichtingen zullen wij deze beschikking op internet publiceren.

Afrekening
Wij maken binnen 6 weken na dagtekening van dit besluit het bedrag van € 8.694 over naar IBAN NL07RABO0303475196 onder vermelding van ‘C2237264/4495745’


Nadere informatie
Vragen over dit besluit kunt u stellen via subsidie@brabant.nl of via
(073) 680 8282 tussen 9.00 en 12.00 uur op werkdagen. Wij verzoeken u om bij verdere correspondentie ons kenmerk vermelden.


Overeenkomstig het op 23 juli 2019 door Gedeputeerde Staten van
Noord-Brabant genomen besluit,
namens deze,


ing. H.J. van Herk,
programmamanager Uitnodigend Groen


Bezwaar
Bezwaren tegen dit besluit kunnen binnen zes weken na de bekendmaking van dit besluit worden ingediend bij:

Het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant
Secretariaat van de hoor- en adviescommissie
Postbus 90151
5200 MC te ‘S HERTOGENBOSCH

Wij vragen u om op de linkerbovenhoek van de envelop het woord "bezwaarschrift" te vermelden.

Het bezwaarschrift moet zijn voorzien van een handtekening, naam en adres van de indiener, de dagtekening en ons kenmerk van het besluit. Ook dient u een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar gericht is en de gronden van het bezwaar hierin op te nemen.

Daarnaast vragen wij u vriendelijk om een kopie van dit besluit bij te voegen. Kunt u ons ook uw telefoonnummer geven? De provincie kan dan, mocht dit nodig zijn, u bellen om samen de beste aanpak van behandeling van uw bezwaarschrift te bespreken.

Meer informatie over de behandeling van bezwaarschriften vindt u op www.brabant.nl/bezwaar.

U kunt het secretariaat van de Hoor- en adviescommissie bereiken via telefoonnummer (073) 680 83 04, faxnummer (073) 680 76 80 en e mailadres bezwaar@brabant.nl.

Contact

Subsidie Collectief Agrarisch Natuurbeheer