Naar aanleiding van deze kennisgeving heeft de Europese Commissie vragen gesteld. Dit heeft ertoe geleid dat de vrijstellingsgrond is aangepast. In onderhavig besluit treft u de herstelbeschikking aan. De beschikking van 13 maart 2018 (kenmerk C2220121/4326563) dient hierbij als ingetrokken te worden beschouwd.

Herstelbeschikking
Op 8 januari 2018 hebben wij uw subsidieaanvraag ontvangen voor het project ‘Bottom-up Gebiedsverkenner’ op grond van de Subsidieregeling gebiedsimpuls grenscorridor N69 Noord-Brabant, § 3 Gebiedsimpuls landbouw.

Juridische toetsing
Wij hebben uw aanvraag getoetst aan:
• artikel 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie;
• de Verordening (EU) nr. 1408/2013 van de Commissie van
18 december 2013 inzake de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op
de-minimissteun in de landbouwsector (Pb EU 2013, L 352/9) (hierna: Verordening);
• de Verordening (EU) Nr. 702/2014 van de Commissie van 25 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun in de landbouw- en de bosbouwsector en in plattelandsgebieden op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie met de interne markt verenigbaar worden verklaard (Pb EU 2014, L 193/1) (hierna: Landbouw Vrijstellingsverordening);
• de Algemene wet bestuursrecht;
• de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant;
• de Subsidieregeling gebiedsimpuls grenscorridor N69 Noord-Brabant, § 3 Gebiedsimpuls landbouw (hierna: de Subsidieregeling).

 

Besluit

Wij hebben besloten u een subsidie te verstrekken van € 51.840,-, inclusief eventuele niet-verrekenbare/compensabele BTW op grond van artikel 3.4 onder a, b, c, d en e en 3.7 lid 1 onder c (met inachtneming van de de toelichting behorend bij laatstgenoemd artikel) van de Subsidieregeling. Op basis van voornoemde bepalingen en de toelichting komen kosten van haalbaarheids-studies voor subsidie in aanmerking.

U ontvangt subsidie voor de volgende activiteiten:
Een gebiedsverkenning naar de haalbaarheid van de volgende deelprojecten:
- Kavelruil, verkavelen voor groei;
- Ontsluiting landbouwverkeer en vee;
- Klimaatadaptieve / Peilgestuurde drainage;
- Centrale beregeningsleiding;
- Inrichtingsmaatregelen erfafspoelwater.

De omschrijving van deze activiteiten is gebaseerd op uw aanvraag.

Subsidiehoogte
Op grond van artikel 3.7 lid 1 onder c van de Subsidieregeling hebben we de totale subsidiabele kosten op basis van uw begroting berekend. De subsidiabele kosten bedragen € 129.600,-.

Het subsidiebedrag is als volgt berekend: 40% van de subsidiabele kosten à
€ 129.600,- = € 51.840,-. Op basis van de Subsidieregeling is de maximale subsidiehoogte € 51.840,-, inclusief eventuele niet-verrekenbare/compensabele BTW.

Staatssteun
Wij hebben uw aanvraag getoetst aan de staatssteunregels in artikel 107 e.v. van het Europees Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie. Wij zijn van oordeel dat deze steun voldoet aan de voorwaarden gesteld in de Landbouw Vrijstellingsverordening, artikel 14 en in het bijzonder artikel 14 derde lid onder c juncto artikel 14, zesde lid onder c.

Daarnaast wordt de subsidie aan u verleend onder de voorwaarde dat er tegen u geen bevel tot terugvordering uitstaat in gevolge een eerder besluit van de Europese Commissie waarbij de steun onrechtmatig en onverenigbaar met de interne markt is verklaard.

Om de Landbouw Vrijstellingsverordening toe te kunnen passen moet de steun stimulerend effect hebben. Wij hebben geconcludeerd dat de subsidie stimulerend effect heeft, omdat de activiteiten waarvoor u de subsidie heeft aangevraagd niet zijn gestart vóór de datum van uw schriftelijke subsidieaanvraag.
Deze beschikking moet 10 werkdagen voor inwerkingtreding worden kennisgegeven aan de Europese Commissie. Om die reden treedt deze beschikking niet eerder in werking dan tenminste 10 werkdagen na de datum van kennisgeving, derhalve per 15 mei 2018.

De Europese Commissie kan vragen stellen naar aanleiding van de kennisgeving. Dit kan mogelijk tot gevolg hebben dat de Europese Commissie alsnog van oordeel is dat onderhavige beschikking niet onder de vrijstellingsverordening valt. Dit kan tot gevolg hebben dat de subsidieverlening moet worden teruggevorderd.

Voorschot
Wij verstrekken u op basis van artikel 3.16 van de Subsidieregeling een voorschot van € 51.840,- (100% van de verleende subsidie). Dit voorschot wordt binnen 6 weken na dagtekening van dit besluit overgemaakt naar IBAN NL53 RABO 0151 2092 00 onder vermelding van het kenmerk van deze brief.

Verplichtingen
Voor de uitvoering van uw project bent u gebonden aan de volgende verplichtingen:
• de verplichtingen zoals opgenomen in de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant;
• u voert de activiteiten uit overeenkomstig uw projectplan;
• u realiseert de activiteiten voor 1 april 2019;
• binnen dertien weken na afronding van het project, maar uiterlijk op
1 juli 2019 dient u een verzoek tot vaststelling van de subsidie in.

Meldingsplicht
Over tussentijdse wijzigingen in uw project dient u ons z.s.m. na bekend worden hiervan schriftelijk te informeren.
De volgende omstandigheden vallen expliciet onder de meldingsplicht:
- het niet uitvoeren of vertraagd uitvoeren van de activiteiten zoals genoemd in het projectplan en in de subsidieverlening;
- het gewijzigd uitvoeren van de activiteiten zoals genoemd in het projectplan en in de subsidieverlening;
- het niet kunnen halen van de gestelde datum voor het compleet indienen van het tussentijdse voortgangsverslag (indien van toepassing);
- het niet kunnen halen van de gestelde datum voor het indienen van het verzoek tot vaststelling van de subsidie;
- het niet kunnen voldoen aan de verplichting om het project 5 jaar na realisatie in stand te houden conform artikel 16 onder a van de Asv;
- faillissement of surseance van betaling.
Het niet voldoen aan de meldingsplicht kan negatieve gevolgen hebben voor deze subsidieverstrekking. In bepaalde gevallen leidt het niet melden tot een extra korting van 5% op de subsidie. De regels voor toepassing van deze extra korting zijn vastgelegd in de Beleidsregel misbruik en oneigenlijk gebruik subsidies Noord-Brabant 2017.

Subsidievaststelling
De subsidie wordt vastgesteld op basis van uw verzoek tot vaststelling. Hieruit moet blijken dat de gesubsidieerde activiteiten waarvoor de subsidie is verleend zijn verricht en dat aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen is voldaan. Als bewijsstukken voegt u minimaal bij:
• activiteitenverslag als bedoeld in artikel 4:80 Algemene wet bestuursrecht waarin wordt aangetoond dat;
- de activiteiten, waarvoor de subsidie is verleend, zijn verricht;
- aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen is voldaan;
- indien van toepassing fotomateriaal of videomateriaal van de situatie voor en na het project;
- indien van toepassing een proces verbaal van oplevering.

Wij benadrukken dat het niet of niet tijdig voldoen aan de vereisten voor subsidievaststelling in beginsel leidt tot het ambtshalve vaststellen van de subsidie. Dit betekent dat de subsidie wordt vastgesteld op basis van de tot dan toe bekende gegevens. Een te late indiening van de aanvraag tot subsidievaststelling kan leiden tot het lager – of zelfs op nihil – vaststellen van de subsidie.

Communicatie
De provincie Noord-Brabant vindt het belangrijk om haar burgers te informeren over haar rol in de samenleving. Wij verwachten dat u in publicitaire uitingen over het project vermeldt dat de activiteit geheel of gedeeltelijk met financiële steun van de provincie Noord-Brabant wordt of is gerealiseerd. U vindt het beeldmerk en het logo op www.brabant.nl/huisstijl.
Zo draagt u bij aan de zichtbaarheid van de provincie Noord-Brabant en uw project.

Nadere informatie
Uw aanvraag is behandeld door de heer H. van Dongen.
Vragen over dit besluit kunt u stellen via subsidie@brabant.nl of via
(073) 680 8282 tussen 9.00 en 12.00 uur op werkdagen.


Wij verzoeken u om bij verdere correspondentie ons kenmerk vermelden.Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
namens deze,


ing. H.J. van Herk,
programmamanager Uitnodigend Groen

In verband met geautomatiseerd verwerken is dit document digitaal ondertekend.


Bezwaar
Bezwaren tegen dit besluit kunnen binnen zes weken na de bekendmaking van dit besluit worden ingediend bij:

Het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant
Secretariaat van de hoor- en adviescommissie
Postbus 90151
5200 MC te ‘s Hertogenbosch

Wij verzoeken u om op de linkerbovenhoek van de envelop het woord "bezwaarschrift" te vermelden.

Het bezwaarschrift moet zijn voorzien van een handtekening, de naam en adres van de indiener, de dagtekening en ons kenmerk van het besluit, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar gericht is en de gronden van het bezwaar.
Daarnaast vragen wij u vriendelijk om uw telefoonnummer te vermelden. Zo kan de provincie, indien aan de orde, u bellen om samen de beste aanpak van behandeling van uw bezwaarschrift te bespreken.

Voor meer informatie over de behandeling van bezwaarschriften verwijzen wij u naar www.brabant.nl/bezwaar.

Het secretariaat van de Hoor- en adviescommissie is bereikbaar op telefoonnummer (073) 680 83 04, faxnummer (073) 680 76 16 en e mailadres bezwaar@brabant.nl.

Contact

Subsidie Bottom-up gebiedsverkenner ZLTO