Provinciale Staten (PS) en Gedeputeerde Staten (GS) van Noord-Brabant maken het volgende bekend. PS hebben op 28 september 2018 het Inpassingsplan Windenergie A16 vastgesteld met planidn. NL.IMRO.9930.ipWindenergieA16-va01. Het vastgestelde plan is op onderdelen gewijzigd ten opzichte van het ontwerp.
De Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant heeft namens GS de voor dit project benodigde omgevingsvergunningen verleend. De verleende omgevingsvergunningen zijn op onderdelen gewijzigd ten opzichte van het ontwerp.

Inpassingsplan Windenergie A16
Met het inpassingsplan wordt minimaal 100 MW aan windenergie mogelijk gemaakt in de A16-zone door bouw van 28 windmolens. Daarmee levert het project een belangrijke bijdrage aan de afspraken die de provincie heeft gemaakt om eind 2020 minimaal 470,5 MW aan windenergie te hebben gerealiseerd. Voor het inpassingsplan is de procedure voor de Milieueffectrapportage (m.e.r.) doorlopen. Het inpassingsplan geeft aan op welke locaties de windmolens komen en aan welke (bouw-)voorschriften deze moeten voldoen.

Uitvoeringsbesluiten: vergunningen en ontheffingen
Om de windmolens te kunnen bouwen, zijn naast het inpassingsplan ook omgevingsvergunningen nodig op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). De daadwerkelijke bouw en exploitatie van de windturbines geschiedt door ontwikkelaars. Zij hebben daartoe in het voorjaar van 2018 aanvragen gedaan voor de benodigde omgevingsvergunningen. In de omgevingsvergunningen zijn maatwerkvoorschriften opgenomen ter bescherming van het milieu, zoals maatwerkvoorschriften ter voorkoming van geluid- en slagschaduwhinder en verlichting.

Daarnaast zijn ook nog vergunningen en ontheffingen nodig op grond van de Wet natuurbescherming. De besluitvormingsprocedure voor deze besluiten vindt in aansluiting op deze procedure plaats. Van het ontwerp van deze besluiten wordt te zijner tijd separaat kennisgegeven.

Procedure
GS bevorderen op grond van de Wet ruimtelijke ordening de coördinatie van de besluiten. Dat betekent dat de bekendmaking van (ontwerp-)besluiten, de gelegenheid tot het naar voren brengen van zienswijzen daarop en het indienen van beroep daartegen, voor de het inpassingsplan en de omgevingsvergunningen gelijktijdig plaatsvindt.

Periode terinzagelegging voor beroep
Het door PS vastgestelde inpassingsplan Windenergie A16, de omgevingsvergunningen met de bijbehorende relevante stukken zijn in te zien met ingang van 12 oktober 2018 tot en met 22 november 2018 op de hierna volgende wijze.

Stukken inzien
Het inpassingsplan kan enkel digitaal worden ingezien via:
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.9930.ipWindenergieA16-va01 en
www.brabant.nl/ipWindenergieA16.
De omgevingsvergunningen kunnen digitaal en op papier worden ingezien. Digitaal via www.brabant.nl/terinzage. Op werkdagen kunnen de stukken van de omgevingsvergunningen ook worden ingezien bij de volgende instanties op de daar gebruikelijke openingstijden:
bij de gemeente Breda, Claudius Prinsenlaan 10, 4811 DJ Breda;
bij de gemeente Drimmelen, Park 1, 4921 BV Made;
bij de gemeente Moerdijk, Pastoor van Kessellaan 15, 4761 BJ Zevenbergen;
bij de gemeente Zundert, Markt 1, 4881 CN Zundert;

Beroep
Tegen het Inpassingsplan en de omgevingsvergunningen kan binnen de hiervoor genoemde periode beroep worden ingesteld door belanghebbenden die:
een zienswijze naar voren hebben gebracht bij het ontwerp-inpassingsplan en de ontwerp-omgevingsvergunningen;
het oneens zijn met wijzigingen die ten opzichte van de ontwerpbesluiten zijn aangebracht;
redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen naar voren te hebben gebracht over de ontwerpbesluiten.
Beroep kan tot en met 22 november 2018 worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA in Den Haag. Het beroepschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u beroep instelt en gemotiveerd worden, ondertekend zijn en voorzien zijn van een datum.

Het instellen van beroep schorst de werking van de besluiten niet. Indien beroep is ingesteld, kan een voorlopige voorziening worden gevraagd. Dit verzoek moet worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Bij het verzoek moet een afschrift van het beroepschrift worden overlegd. Voor het indienen van een beroepschrift en/of verzoekschrift om een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Nadere informatie
Voor nadere informatie over de procedure kunt u contact opnemen met mevrouw H. Christophe, tel. 073-680 8722 van de provincie Noord-Brabant.

Crisis- en herstelwet
Omdat Windpark A16 een project betreft als bedoeld in het eerste lid van artikel 9b van de Elektrici-teitswet, is op grond van artikel 1.1, eerste lid, onder a in samenhang met categorie 1.1 van bijlage I van de Crisis- en herstelwet, de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit brengt onder meer met zich mee dat:
de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, na afloop van de beroepstermijn, een termijn van 6 maanden heeft voor het doen van een uitspraak op een beroep;
dat het beroepschrift meteen de gronden van beroep moet bevatten. Het indienen van een pro-forma beroepschrift of het aanvullen na afloop van de beroepstermijn zijn niet mogelijk.


's-Hertogenbosch, oktober 2018.


Geldig in de volgende locatie(s)

  • Alphen-Chaam
  • Breda
  • Drimmelen
  • Moerdijk
  • Zundert