Op 22 juni 2012 hebben Provinciale Staten de Structuurvisie ruimtelijke ordening deel E 'Grenscorridor N69' vastgesteld. De Structuurvisie ruimtelijke ordening deel E 'Grenscorridor N69' treedt met ingang van 22 augustus 2012 in werking. De IDN (identificatienummer) van de structuurvisie is NL.IMRO.9930.sv2010deele-vs01.

Waarom een structuurvisie deel E 'Grenscorridor N69'
De Grenscorridor N69 is één van de negen provinciale gebiedsontwikkelingen in de Structuurvisie ruimtelijke ordening. De provincie zoekt in dit gebied naar een breed gedragen oplossing voor de leefbaarheid- en bereikbaarheidsproblemen op en rond de N69. In de Structuurvisie ruimtelijke ordening deel E 'Grenscorridor N69' legt de provincie de strategische ruimtelijke keuzes vast voor de nieuwe infrastructuur van de N69. Hiermee geeft de provincie invulling aan haar rol als (mede)ontwikkelaar en regisseur voor provinciale gebiedsontwikkelingen.

Inhoud van de ontwerp-Structuurvisie RO deel E 'Grenscorridor N69'
De provincie legt in de Structuurvisie ruimtelijke ordening deel E 'Grenscorridor N69' de volgende ruimtelijke keuze vast. Een tracézone voor een nieuwe noord-zuidverbinding tussen de A67 en de bestaande N69 ten zuiden van Valkenswaard. Hiervoor kiest de provincie het alternatief Westparallel. Binnen deze tracézone zijn diverse varianten mogelijk voor het uiteindelijke tracé.

Waar kunt u de Structuurvisie ruimtelijke ordening inzien?
De vastgestelde Structuurvisie ruimtelijke ordening deel E 'Grenscorridor N69' en bijbehorende stukken zijn beschikbaar op deze site www.brabant.nl/N69. Deze is ook digitaal raadpleegbaar op www.ruimtelijkeplannen.nl. Daarnaast kunt u de vastgestelde Structuurvisie ruimtelijke ordening deel E 'Grenscorridor N69' tijdens kantooruren raadplegen bij het dienstenplein van het provinciehuis, Brabantlaan 1 te 's-Hertogenbosch.

Geen bezwaar of beroep mogelijk
Tegen de vastgestelde Structuurvisie ruimtelijke ordening deel E 'Grenscorridor N69' is geen bezwaar of beroep mogelijk.

Informatie
Heeft u vragen of wilt u meer informatie?
Neem dan contact op met Brabantloket, telefoon 073 – 681 28 12.

's-Hertogenbosch, juli 2012
Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant.


Geldig in de volgende locatie(s)

  • Bergeijk
  • Eersel
  • Eindhoven
  • Heeze-Leende
  • Valkenswaard
  • Veldhoven
  • Waalre