Rectificatie: het betreft hier een uitgebreide procedure ipv. een reguliere procedure

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben een aanvraag voor een vergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht ontvangen van Darling Ingredients International. De aanvraag betreft de uitbreiding van het kantoorgebouw, voor de inrichting, gelegen aan Kanaaldijk-Noord 20 te Son En Breugel.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de vergunning voor de aanvraag verlenen.

De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken liggen vanaf 24 november 2015 tot en met 4 januari 2016 ter inzage bij de gemeente Son en Breugel. Voor locatie, tijdstippen en dagen waarop u de stukken in kunt zien, verwijzen wij naar de website van de gemeente. (Het besluit is ook geplaatst op www.ruimtelijkeplannen.nl onder nummer NL.IMRO.9930.omg0753NCBweg10-va01. Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met de heer S. Jochems, telefoon (013) 206 04 52. Vanaf het moment van terinzagelegging is de beschikking te bekijken op de internetsite 'www.brabant.nl'.

Tegen deze beschikking kan tot en met 4 januari 2016 beroep worden ingesteld door de belanghebbenden die:
- zienswijzen naar voren hebben gebracht over de ontwerpbesschikking;
- het oneens zijn met de wijzigingen die in de beschikking ten opzichte van de ontwerpbeschikking zijn aangebracht;
- redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen naar voren te hebben gebracht over de ontwerpbeschikking.
Het beroepschrift moet uw naarm en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u beroep insteld en gemotiveerd worden, ondertekend te zijn en voorzien zijn van een datum. Het beroepschrift moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch.

Indien spoed dit vereist, kan een voorlopige voorziening worden gevraagd. Dit verzoek moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch.

De beschikking treedt in werking met ingang van de dag na haar bekendmaking. Deze dag is de laatste van de dagen waarop de beschikking in werking zou treden. Dat is de dag na afloop van de laatste beroepstermijn tenzij een verzoek tot voorlopige voorziening op de beschikking is ingediend. In dat geval treedt de beschikking niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Aan deze procedure is het kenmerk 15040649 gekoppeld. U dient bij correspondentie dit kenmerk te vermelden.

Tilburg, november 2015.


Geldig in de volgende locatie(s)

  • Son en Breugel