Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben een aanvraag (eerste fase) voor een vergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht ontvangen van Hulsen - Kwappenberg VOF (C2115613 en Zaaknr:13090320). De aanvraag betreft wijziging bestaande co-vergistingsinstallatie, gelegen aan Luienhoekweg 3 te Moerstraten.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de vergunning voor de aanvraag verlenen. De beschikking is gewijzigd ten opzichte van de ontwerpbeschikking.

De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken liggen vanaf 04 december 2014 tot en met 15 januari 2015 ter inzage bij de gemeente Roosendaal. Voor locatie, tijdstippen en dagen waarop u de stukken in kunt zien, verwijzen wij naar de website van de gemeente. Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met de heer W.A.J.M. Michels, telefoon (013) 206 05 66. Vanaf het moment van terinzagelegging is de beschikking te bekijken op de internetsite 'www.brabant.nl'.

Tegen de beschikking kan tot en met 15 januari 2015 beroep worden ingesteld door de belanghebbenden die:
- zienswijzen naar voren hebben gebracht over de ontwerpbeschikkingen;
- het oneens zijn met de wijzigingen die in de beschikking ten opzichte van de ontwerpbeschikkingen zijn aangebracht;
- redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen naar voren te hebben gebracht over de ontwerpbeschikkingen.
Het beroepschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u beroep instelt en gemotiveerd worden, ondertekend te zijn en voorzien zijn van een datum. Het beroepschrift moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de
Rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch.

Indien spoed dit vereist, kan een voorlopige voorziening worden gevraagd. Dit verzoek moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch.

De beschikking voor de eerste en de tweede fase vormen gezamenlijk de omgevingsvergunning. De beschikkingen van beide fasen treden op dezelfde dag in werking. Deze dag is de laatste van de dagen waarop de beschikkingen elk afzonderlijk in werking zouden treden. Dat is de dag na afloop van de laatste beroepstermijn tenzij een verzoek tot voorlopige voorziening op één van de beschikkingen is ingediend. In dat geval treden de beschikkingen niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Op dit besluit is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent, dat de belanghebbende in het beroepschrift moet aangeven welke beroepsgronden hij aanvoert tegen het besluit. Na afloop van de termijn van zes weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd. Vermeld in het beroepschrift dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is.

Aan deze procedure is het kenmerk 13090320 gekoppeld. U dient bij correspondentie dit kenmerk te vermelden.


Tilburg, november 2014.


Geldig in de volgende locatie(s)

  • Bergen op Zoom
  • Roosendaal