Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben een aanvraag voor een vergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht ontvangen van Stichting Vergunning Moleneind. De aanvraag betreft gedeeltelijke herinrichting begane grond en eerste verdieping inclusief aanbrengen vloerveld eerste verdieping en beperkte gevelaanpassingen (niet vergunningsplichtig) van het productiegebouw FX, gelegen aan Kloosterstraat 6 te Oss.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken bekend dat in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de vergunning voor de aanvraag van rechtswege is verleend.

Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met de heer S. Pullen, telefoon (013) 206 05 41.

Tegen deze beschikking bestaat de mogelijkheid om schriftelijk bezwaar in te dienen. De termijn van zes weken vangt aan met ingang van de dag na toezending van deze beschikking. Deze schriftelijke bezwaren moeten worden gericht en te worden toegezonden aan het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, t.a.v. het secretariaat van de Hoor- en adviescommissie voor de behandeling van bezwaar- en beroepschriften, Postbus 90151, 5200 MC 's-Hertogenbosch.

Het bezwaar moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:
a. naam en adres van de indiener;
b. de dagtekening;
c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
d. de gronden van het bezwaar.

In de linkerbovenhoek van de envelop dient het woord 'bezwaarschrift' te worden vermeld. Het secretariaat van de Hoor- en adviescommissie is bereikbaar op telefoonnummer (073) 680 83 04, faxnummer (073) 680 76 16 en e-mailadres bezwaar@brabant.nl.

De van rechtswege verleende beschikking treedt in werking na het verstrijken van de bezwaartermijn. Indien binnen de bezwaartermijn bezwaar is gemaakt, treedt de van rechtswege verleende beschikking in werking na beslissing op bezwaar. Door vergunninghouder kan een verzoek tot opheffen of opschorting doen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch.

Aan deze procedure is het kenmerk 14090239 gekoppeld. U dient bij correspondentie dit kenmerk te vermelden.

Tilburg, november 2014.


Geldig in de volgende locatie(s)

  • Oss