Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken bekend dat zij voornemens zijn in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) een besluit te nemen op een project gelegen aan de Ladonkseweg 28 te Boxtel. Dit project betreft het oprichten en/of in werking hebben van een inrichting voor opslag, overslag en bewerken van puin, (niet) teerhoudend asfalt, asbest en bitumineus dakleer.

Per abuis hebben wij de terinzagetermijn in laten gaan op Pinkstermaandag 13 juni 2011.
De ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken zullen terinzage worden gelegd vanaf
27 juni 2011 tot en met 8 augustus 2011 ter inzage in het gemeentehuis, Markt 1 te Boxtel op werkdagen van 9 - 12.30 uur en bovendien op donderdagavond na telefonische afspraak.
(0411 65 59 11). Ook is het mogelijk de stukken in te zien in het provinciehuis van Noord-Brabant, Brabantlaan 1 te 's-Hertogenbosch. U kunt daarvoor contact opnemen met N. van den Wijngaard van het bureau Vergunningverlening Afvalrecycling en Industriƫle bedrijven. Telefoon (073) 681 27 24.

Een ieder kan tot 2 augustus 2011 ten aanzien van de ontwerpbeschikking(en) schriftelijk of mondeling zienswijzen inbrengen bij Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant. Voor het mondeling inbrengen van zienswijzen bestaat binnen deze periode de mogelijkheid tot het houden van een hoorzitting. Een verzoek daartoe dient binnen drie weken na begindatum ter inzage legging bij Gedeputeerde Staten te worden ingediend.

Belanghebbenden die tijdig zienswijzen hebben ingebracht, kunnen later beroep instellen tegen de definitieve beschikking.

Aan deze procedure is het kenmerk C2001971 gekoppeld. U dient bij correspondentie dit kenmerk te vermelden.

's-Hertogenbosch, juni 2011


Geldig in de volgende locatie(s)

  • 5281RN28