Provinciale Staten van Noord-Brabant hebben op 11 juni 2021 het inpassingsplan Tongelreep, gewijzigd vastgesteld met planidentificatienummer: NL.IMRO.9930.ipTongelreep-va01. De percelen die in het inpassingsplan zijn opgenomen, krijgen met dat inpassingsplan een natuurbestemming om uitvoering te geven aan de maatregelen die nodig zijn voor de instandhouding van het Natura 2000-gebied Leenderbos, Groote Heide en De Plateaux.

Goedkeuring projectplan Waterwet Herinrichting Tongelreep fase 2
Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben op 26 mei 2021 het door het waterschap De Dommel gewijzigd vastgestelde projectplan Herinrichting Tongelreep fase 2 goedgekeurd. Het projectplan geeft uitvoering aan de maatregelen die nodig zijn voor de instandhouding en herstel van de habitattypen vochtige alluviale bossen, hoogveenbossen, zure vennen, en vochtige heide. Gedeputeerde Staten hebben op 21 juni 2018 besloten op de realisering van het project Tongelreepdal hoofdstuk 5, paragraaf 2, van de Waterwet van toepassing te verklaren.

Openbare voorbereidingsprocedure
Het milieueffectrapport, de ontwerpen van het inpassingsplan en het projectplan hebben gelijktijdig zes weken ter inzage gelegen. Gedurende deze termijn zijn zienswijzen op het inpassingsplan en het projectplan ingediend. De beantwoording van de zienswijzen is opgenomen in de Nota van Zienswijzen behorende bij het projectplan en de Nota van Zienswijzen behorende bij het inpassingsplan.

Stukken inzien
Het vastgestelde inpassingsplan, het goedkeuringsbesluit, het projectplan en het milieueffectrapport zijn in te zien met ingang van 24 juni 2021 tot en met 4 augustus 2021 op de volgende locaties:
Provinciale site van Noord-Brabant: www.brabant.nl/terinzage
Het inpassingsplan Tongelreep/MER is ook in te zien: digitaal via www.ruimtelijkeplannen.nl: NL.IMRO.9930.ipTongelreep-va01 en via: link www.brabant.nl/ipTongelreep
Op werkdagen kunnen de stukken ook worden ingezien bij de volgende instanties tijdens de daar gebruikelijke openingstijden:
Waterschap De Dommel, Bosscheweg 56 te Boxtel
Provinciehuis van Noord-Brabant, Brabantlaan 1 te 's-Hertogenbosch
Gemeentehuis Heeze-Leende, Jan Deckersstraat 2, te Heeze
Gemeentehuis Valkenswaard, De Hofnar 15, te Valkenswaard
Indien u de stukken analoog wil inzien, neem dan contact op met de heer R. Dobbelsteen, bereikbaar via 06-50732137 of rdobbelsteen@dommel.nl, om daarvoor een afspraak te maken, dit in verband met de corona maatregelen.

Op welke wijze kunt u beroep instellen en verzoek om voorlopige voorziening indienen
Tegen de besluiten kan gedurende de inzagetermijn (van 24 juni 2021 tot en met 4 augustus 2021) beroep worden ingesteld.
Uw schriftelijk beroep stuurt u naar de Raad van State, afdeling Bestuursrechtspraak, Postbus 200019, 2500 EA 's-Gravenhage. Verzocht wordt in het beroepschrift te vermelden tegen welk plan/besluit het beroep is gericht. Binnen de beroepstermijn kan een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden ingediend.
Het verzoek om een voorlopige voorziening moet worden ingediend bij de voorzitter van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage.
Meer informatie over het instellen van beroep, het indienen van een verzoek om voorlopige voorzieningen en het te betalen griffierecht treft u aan op www.raadvanstate.nl

Crisis- en herstelwet
Op de besluiten is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dat betekent dat na afloop van de termijn voor het instellen van beroep geen (aanvullende) beroepsgronden meer kunnen worden aangevoerd. Het instellen van pro forma beroep is niet mogelijk.

Nadere informatie
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de heer R. Dobbelsteen van het waterschap, via 06-50732137 of rdobbelsteen@dommel.nl


's-Hertogenbosch, juni 2021.


Geldig in de volgende locatie(s)

  • Heeze-Leende
  • Valkenswaard