Goedkeuring projectplan Waterwet Beekherstel Reusel, traject Baarschot-Diessen
Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben op 3 maart 2021 het door het dagelijks bestuur van waterschap De Dommel gewijzigd vastgestelde projectplan Beekherstel Reusel, traject Baarschot-Diessen goedgekeurd. In het projectplan zijn maatregelen opgenomen die tot doel hebben om de hydrologische omstandigheden en de kwaliteit van de bodem en het (grond)water te verbeteren in het beekdal van de Reusel voor het traject Baarschot-Diessen.
Gedeputeerde Staten hebben op 4 juli 2019 besloten op de realisering van het project Beekherstel de Reusel, traject Baarschot-Diessen, hoofdstuk 5, paragraaf 2, van de Waterwet van toepassing te verklaren. Dit betekent dat Gedeputeerde Staten bevorderen dat de besluiten, die voor de uitvoering van het projectplan nodig zijn, op gecoördineerde wijze worden voorbereid.

Omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van Hilvarenbeek hebben op 9 februari 2021 een omgevingsvergunning verleend voor het bouwen van een nieuwe brug en drie visliften, handelen in strijd met de regels ruimtelijke ordening, het kappen van twee bomen en het aanleggen van een in/uitrit.

Openbare voorbereidingsprocedure
Het ontwerp van het projectplan, inclusief de m.e.r.-beoordelingsbesluiten, en de ontwerp-omgevingsvergunning hebben gelijktijdig zes weken ter inzage gelegen. Gedurende deze periode zijn geen zienswijzen op het projectplan en/of de omgevingsvergunning ingediend.

Stukken inzien
Het goedkeuringsbesluit, het vastgestelde projectplan, de m.e.r.-beoordelingsbesluiten, de omgevingsvergunning en de bijbehorende relevante stukken zijn in te zien met ingang van 11 maart 2021 tot en met 21 april 2021 op de volgende locaties:
Provinciale site van Noord-Brabant: www.brabant.nl/terinzage
Op werkdagen kunnen de stukken ook worden ingezien bij de volgende instanties tijdens de daar gebruikelijke openingstijden:
Waterschap De Dommel, Bosscheweg 56 te Boxtel
Provinciehuis van Noord-Brabant, Brabantlaan 1 te 's-Hertogenbosch
Gemeente Hilvarenbeek, Vrijthof 10 te Hilvarenbeek

Indien u de stukken analoog wil inzien, neemt u dan contact op met Suzan van der Horst bereikbaar via 06-18537797 of svdhorst@dommel.nl om daarvoor een afspraak te maken, dit in verband met de corona maatregelen.

Beroep instellen
Tegen de besluiten kan gedurende de beroepstermijn (van 11 maart tot en met 21 april 2021) door belanghebbenden beroep worden ingesteld.
Beroep kan worden ingesteld in eerste en enige instantie bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA in Den Haag. Het beroepschrift moet naam en adres bevatten van de belanghebbende(n) die beroep instellen, vermelden tegen welk besluit het beroep wordt ingesteld en de gronden vermelden waarop het beroep berust; ook dient het beroepschrift ondertekend en gedagtekend te zijn. Daarnaast dient een kopie van het besluit/de besluiten waartegen beroep wordt ingesteld te worden meegestuurd.
In deze beroepsprocedure worden de eventuele beroepen tegen alle besluiten gelijktijdig behandeld. Voor het indienen van een beroepschrift is griffierecht verschuldigd. Na de beroepsprocedure is het niet mogelijk om hoger beroep in te stellen.

U kunt ook digitaal beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State via de site van het digitale loket Rechtspraak. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.
Meer informatie over het instellen van beroep, het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening en het te betalen griffierecht treft u aan op www.raadvanstate.nl

Crisis- en herstelwet
Op deze besluiten is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat belanghebbenden in het beroepschrift moeten aangeven welke beroepsgronden zij aanvoeren tegen het besluit. Na afloop van de termijn van zes weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd. Het instellen van pro forma beroep is niet mogelijk. Belanghebbenden wordt verzocht in het beroepschrift te vermelden dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is.

Verzoek om voorlopige voorziening
Op grond van artikel 6:16 van de Algemene wet bestuursrecht schorst het beroep de werking van dit projectplan en het goedkeuringsbesluit niet. Belanghebbenden die van oordeel zijn dat dit plan/het besluit geheel of gedeeltelijk moeten worden geschorst, dienen hiertoe een verzoek tot het treffen van voorlopige voorziening te richten aan de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Voorwaarde voor het vragen van een voorlopige voorziening is, dat er sprake is van een spoedeisend belang. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is eveneens een griffierecht verschuldigd.

Nadere informatie
Voor nadere informatie contact opnemen met Suzan van der Horst, bereikbaar via 06-18537797of svdhorst@dommel.nl


's-Hertogenbosch, maart 2021.


Geldig in de volgende locatie(s)

  • Hilvarenbeek