Goedkeuring projectplan Waterwet Realisatie NNB en habitats omgeving Oude Strijper Aa.
Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben op 24 september 2020 het door het dagelijks bestuur van waterschap De Dommel ongewijzigd vastgestelde projectplan 'Realisatie NNB en habitats omgeving Oude Strijper Aa' goedgekeurd. De in het projectplan opgenomen maatregelen dragen bij aan de instandhouding van o.a. de habitattypen vochtige alluviale bossen, hoogveenbossen en vochtige heide.
Gedeputeerde Staten hebben op 21 juni 2018 besloten op de realisering van het project Oude Strijper Aa, hoofdstuk 5, paragraaf 2, van de Waterwet van toepassing te verklaren.

Openbare voorbereidingsprocedure
Het m.e.r.-beoordelingsbesluit en het ontwerp van het projectplan hebben gelijktijdig zes weken ter inzage gelegen. Gedurende deze periode zijn geen zienswijzen op het projectplan ingediend.

Stukken inzien
Het goedkeuringsbesluit, het vastgestelde projectplan, het m.e.r.-beoordelingsbesluit en de bijbehorende relevante stukken zijn in te zien met ingang van 1 oktober 2020 tot en met 11 november 2020 op de volgende locaties:
Provinciale site van Noord-Brabant: www.brabant.nl/terinzage
Op werkdagen kunnen de stukken ook worden ingezien bij de volgende instanties tijdens de daar gebruikelijke openingstijden:
Waterschap De Dommel, Bosscheweg 56 te Boxtel
Provinciehuis van Noord-Brabant, Brabantlaan 1 te 's-Hertogenbosch
Indien u de stukken analoog wil inzien, neemt u dan contact op met het dhr. Hans Koekkoek bereikbaar via 06-15878116 of HKoekkoek@dommel.nl, om daarvoor een afspraak te maken, dit in verband met de corona maatregelen.

Beroep instellen
Tegen de besluiten gedurende de inzagetermijn (van 1 oktober tot en met 11 november 2020) beroep worden ingesteld door belanghebbenden die zienswijzen hebben ingediend en/of redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen naar voren te hebben gebracht op het ontwerp.
Beroep kan worden ingesteld in eerste en enige instantie bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA in Den Haag. Het beroepschrift moet naam en adres bevatten van de belanghebbende(n) die beroep instellen, vermelden tegen welk besluit het beroep wordt ingesteld en de gronden vermelden waarop het beroep berust; ook dient het beroepschrift ondertekend en gedagtekend te zijn. Daarnaast dient een kopie van het besluit/de besluiten waartegen beroep wordt ingesteld te worden meegestuurd.
In deze beroepsprocedure worden de eventuele beroepen tegen alle besluiten gelijktijdig behandeld. Voor het indienen van een beroepschrift is griffierecht verschuldigd. Na de beroepsprocedure is het niet mogelijk om hoger beroep in te stellen.

U kunt ook digitaal beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State via de site van het digitale loket Rechtspraak. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.
Meer informatie over het instellen van beroep, het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening en het te betalen griffierecht treft u aan op www.raadvanstate.nl

Crisis- en herstelwet
Op deze besluiten is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat belanghebbenden in het beroepschrift moeten aangeven welke beroepsgronden zij aanvoeren tegen het besluit. Na afloop van de termijn van zes weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd. Het instellen van pro forma beroep is niet mogelijk. Belanghebbenden wordt verzocht in het beroepschrift te vermelden dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is.

Verzoek om voorlopige voorziening
Op grond van artikel 6:16 van de Algemene wet bestuursrecht schorst het beroep de werking van dit projectplan en het goedkeuringsbesluit niet. Belanghebbenden die van oordeel zijn dat dit plan/het besluit geheel of gedeeltelijk moeten worden geschorst, dienen hiertoe een verzoek tot het treffen van voorlopige voorziening te richten aan de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Voorwaarde voor het vragen van een voorlopige voorziening is, dat er sprake is van een spoedeisend belang. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is eveneens een griffierecht verschuldigd.

Nadere informatie
Voor nadere informatie contact opnemen met de dhr. Hans Koekkoek, bereikbaar via 06-15878116 of HKoekkoek@dommel.nl.


's-Hertogenbosch, september 2020.


Geldig in de volgende locatie(s)

  • Cranendonck
  • Heeze-Leende