Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben een melding in het kader van het Activiteitenbesluit ontvangen van Merck
Sharp en Dohme B.V., gelegen aan Molenstraat 110 te Oss. De melding betreft een tijdelijke bemaling en lozing van grondwater ten behoeve van het realiseren van een pompput, voor de inrichting gelegen aan Molenstraat 110 te Oss.

Naar aanleiding van deze melding maakt Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant bekend, dat zij op basis van artikel 8.42 Wet milieubeheer een besluit tot het stellen van een maatwerkvoorschrift hebben genomen.

De melding, het besluit tot het stellen van maatwerkvoorschriften en de bijbehorende stukken liggen vanaf 4 mei 2020 tot
en met 16 juni 2020 ter inzage bij de gemeente Oss. Voor locatie, tijdstippen en dagen waarop u de stukken in kunt zien,
verwijzen wij naar de website van de gemeente. Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met mevrouw
F. de Vet, telefoon (013) 206 01 00. Vanaf het moment van ter inzage legging is de beschikking te bekijken op de internetsite 'www.brabant.nl'.

Tegen dit besluit kan door belanghebbenden tot en met 16 juni 2020 een bezwaarschrift worden ingediend. Deze schriftelijke bezwaren moeten worden gericht en te worden toegezonden aan het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, t.a.v. het secretariaat van de Hoor- en adviescommissie voor de behandeling van bezwaar- en beroepschriften, Postbus 90151, 5200 MC 's-Hertogenbosch.

Het bezwaar moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:
a. naam en adres van de indiener;
b. de dagtekening;
c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
d. de gronden van het bezwaar.

In de linkerbovenhoek van de envelop dient het woord 'bezwaarschrift' te worden vermeld. Het secretariaat van de Hoor- en
adviescommissie is bereikbaar op telefoonnummer (073) 680 83 04, faxnummer (073) 680 76 16 en e-mailadres
bezwaar@brabant.nl.

Indien spoed dit vereist, kan een voorlopige voorziening worden gevraagd. Dit verzoek moet worden gericht aan de
voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch.
Aan deze procedure is het kenmerk 19090650 gekoppeld. U dient bij correspondentie dit kenmerk te vermelden.
Tilburg, april 2020


Tilburg, april 2020.


Geldig in de volgende locatie(s)

  • Oss