De Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant heeft op 11-03-2020 een melding ontvangen ingevolge artikel 39b Wet bodembescherming met het voornemen de bodem te saneren conform het Besluit Uniforme Saneringen (BUS) van:

Naam melder: BAM infraconsult BV
Gemeente melder: Amsterdam
Locatie/adres: Rode Schouw naast 2 (voormalige stortplaats) te Halsteren
Gemeente: Bergen op Zoom
Locatie_ID:NB074800207

De Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant is door Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant gemandateerd voor het afhandelen van deze procedure.

Met de sanering mag worden gestart in overeenstemming met de melding.

Naar aanleiding van deze publicatie kunnen derden binnen twee weken na publicatie reacties indienen. Deze reacties kunnen schriftelijk of mondeling naar voren worden gebracht bij onderstaand contact. Van hetgeen mondeling naar voren is gebracht, wordt een verslag gemaakt.

Voor eventuele vragen kunt u rechtstreeks contact opnemen met:

Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant
de heer P. Molenaar
Telefoon: (013) 206 01 00
E-mail: p.molenaar@omwb.nl


Tilburg, april 2020.


Geldig in de volgende locatie(s)

  • Bergen op Zoom